دوره 34، شماره 391: هفته سوم شهریور ماه 1395:829-834

مقایسه‌ی‌ یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی قبل و بعد از عمل جراحی فتق دیسک کمری

سعید ابریشم‌کار, مصطفی باقری, مجید قاسمی

چکیده


مقدمه: بعد از عمل فتق دیسک کمری، بسیاری از بیماران از دردهای ‌ی رنج می‌برند که تشخیص علت درد، به طور معمول مشکل است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف تعیین ارزش یافته‌های الکترودیاگنوستیک اندام تحتانی در تعیین علت درد بعد از عمل فتق دیسک کمری به انجام رسید.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی در سال 1394، 30 بیمار مبتلا به هرنی دیسک منفرد انتخاب شدند و در قبل و 4 هفته بعد از عمل جراحی دیسک کمر، تحت روش‌های الکترودیاگنوستیک و الکترومیلوگرافی قرار گرفتند. در نهایت، یافته‌های قبل و بعد از عمل مقایسه شدند.

یافته‌ها: در بعد از عمل، پارامتر تأخیر در هر دو سمت چپ و راست، به طور معنی‌دار کاهش یافت و پارامترهای دامنه و سرعت در هر دو سمت راست و چپ افزایش معنی‌داری داشت. چهار پارامتر موج تیز مثبت، دامنه، مدت و موج پلی‌فازیک بالقوه فعال در عضله‌ی آنتی‌تیبیالیس و گلوتئوس ماکسیموس در بعد از عمل کاهش معنی‌داری داشت، اما درصد کاهش رکروتمان معنی‌دار نبود. هر پنج پارامتر پیش‌گفته، در عضلات گاستروکنیموس، واستوس مدیالیس و اندام، Progressive supranuclear palsy (PSP) کاهش معنی‌داری داشت.

نتیجه‌گیری: روش‌های الکترودیاگنوستیک و الکترومیلوگرافی، می‌تواند درگیری ریشه‌های عصبی را در قبل و بعد از عمل نشان دهد. از این رو، در بیمارانی که در بعد از عمل دیسککتومی از وجود یا عود درد کمر شاکی هستند، جهت تعیین درگیری و فشار بر روی ریشه‌های اعصاب نخاعی، می‌توان از این روش بهره گرفت و منشأ وجود درد را در این بیماران تعیین نمود.


واژگان کلیدی


فتق دیسک؛ روش‌های الکترودیاگنوستیک؛ دیسککتومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Battie MC, Videman T, Parent E. Lumbar disc degeneration: Epidemiology and genetic influences. Spine (Phila Pa 1976) 2004; 29(23): 2679-90.

Suk KS, Lee HM, Moon SH, Kim NH. Recurrent lumbar disc herniation: results of operative management. Spine (Phila Pa 1976) 2001; 26(6): 672-6.

Brodke DS, Ritter SM. Nonsurgical management of low back pain and lumbar disk degeneration. Instr Course Lect 2005; 54: 279-86.

Gary K. Electromyographic kinesiology. In: Robertson DGE, Editor. Research methods in biomechanics. Champaign, IL: Human Kinetics; 2004.

Weinstein JN, Lurie JD, Tosteson TD, Skinner JS, Hanscom B, Tosteson AN, et al. Surgical vs nonoperative treatment for lumbar disk herniation: the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT) observational cohort. JAMA 2006; 296(20): 2451-9.

Glenn JS, Yaker J, Guyer RD, Ohnmeiss DD. Anterior discectomy and total disc replacement for three patients with multiple recurrent lumbar disc herniations. Spine J 2011; 11(9): e1-e6.

den Boer JJ, Oostendorp RA, Beems T, Munneke M, Oerlemans M, Evers AW. A systematic review of bio-psychosocial risk factors for an unfavourable outcome after lumbar disc surgery. Eur Spine J 2006; 15(5): 527-36.

Wong M, Tavazzi L. Effect of drug therapy for heart failure on quality of life. J Clin Hypertens (Greenwich) 2004; 6(5): 256-61.

Jansson KA, Nemeth G, Granath F, Jonsson B, Blomqvist P. Health-related quality of life in patients before and after surgery for a herniated lumbar disc. J Bone Joint Surg Br 2005; 87(7): 959-64.

van Rijn JC, Klemetso N, Reitsma JB, Bossuyt PM, Hulsmans FJ, Peul WC, et al. Observer variation in the evaluation of lumbar herniated discs and root compression: spiral CT compared with MRI. Br J Radiol 2006; 79(941): 372-7.

Imoto K, Takebayashi T, Kanaya K, Kawaguchi S, Katahira G, Yamashita T. Quantitative analysis of sensory functions after lumbar discectomy using current perception threshold testing. Eur Spine J 2007; 16(7): 971-5.

Berger E. Late postoperative results in 1000 work related lumbar spine conditions. Surg Neurol 2000; 54(2): 101-6.

Botelho SY. Comparison of simultaneously recorded electrical and mechanical activity in myasthenia gravis patients and in partially curarized normal humans. Am J Med 1955; 19(5): 693-6.

Falck B, Nykvist F, Hurme M, Alaranta H. Prognostic value of EMG in patients with lumbar disc herniation--a five year follow up. Electromyogr Clin Neurophysiol 1993; 33(1): 19-26.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.