دوره 29، شماره 158: هفته دوم آذر ماه 1390:1575-1582

مقایسه‌ی اثر موضعی محلول نانوسیلور با غلظت‌های مختلف بر ضایعات ناشی از لیشمانیا ماژور (MRHO/IR/75/ER) در مدل حیوانی Balb/c

محمد علی نیلفروش زاده, لیلا شیرانی بیدآبادی, رضا جعفری, آزاده ذوالفقاری باغبادرانی, مهدی قهرمان تبریزی, شهرام مرادی, نیلوفر شارقی, حمید عبدلی

چکیده


مقدمه: لیشمانیوز جلدی عفونت ناشی از تک یاخته‌ای جنس Leishmania است. گلوکانتیم به عنوان یک داروی رایج در درمان لیشمانیوز استفاده می‌شود. از عوارض جانبی گلوکانتیم افزایش آنزیم‌های کبدی و تغییرات در الکتروکاردیوگرام می‌باشد. با توجه به عوارض عدیده‌ی این دارو و نیز مقاومت دارویی توجه محققین به داروهای جدید نظیر محلول نانوسیلور معطوف شده است. بنابراین این مطالعه، جهت بررسی تأثیر موضعی محلول نانوسیلور با غلظت‌های مختلف، در شرایط In vivo انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه ذرات کلویید به کار برده شد. موش‌های آزمایشگاهی ماده‌ی نژاد Balb/c در سنین 6 تا 8 هفتگی در 9 گروه 10 تایی استفاده گردید. محلول نانوسیلور با غلظت‌های مختلف (60، 80، 120، 130 و 2000 ذره در میلیون) تهیه شد. کنترل روند بالینی عفونت به صورت هفتگی تا 6 هفته پس از بروز زخم از طریق اندازه‌گیری قطر ضایعه در قاعده‌ی دم موش انجام ‌شد. داده‌ها توسط آزمون Paired- t و ANOVA و مقایسه‌ی میانگین‌ها توسط آزمون Tukey تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: میانگین قطر زخم‌ها قبل و پس از درمان در گروه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نداشت (05/0 < P). در مقایسه‌ی بار انگلی طحال نیز در گروه‌های درمانی مختلف اختلاف معنی‌داری مشاهده نگردید.

نتیجه‌گیری: غلظت‌های مختلف نانوسیلور سبب کاهش معنی‌داری در اندازه‌ی میانگین زخم‌ها نگردید. استفاده نانوسیلور در درمان عفونت ثانویه در بیماران مبتلا به لیشمانیوز جلدی در کلینیک‌ها مفید می‌باشد.


واژگان کلیدی


نانوسیلور؛ لیشمانیا ماژور؛ Balb/c

تمام متن:

PDF

مراجع


John DT, Petri WA. Markell and Voge's Medical Parasitology. 9th ed. Philadelphia: WB. Saunders; 2006.

Saebi A. Parasitic Disease In Iran, Protozoan Diseases. Tehran: Enghelabe Eslami Publications and Eduaction Organization; 2003.

Hadighi R, Mohebali M, Boucher P, Hajjaran H, Khamesipour A, Ouellette M. Unresponsiveness to Glucantime treatment in Iranian cutaneous leishmaniasis due to drug-resistant Leishmania tropica parasites. PLoS Med 2006; 3(5): e162.

Marquis N, Gourbal B, Rosen BP, Mukhopadhyay R, Ouellette M. Modulation in aquaglyceroporin AQP1 gene transcript levels in drug-resistant Leishmania. Mol Microbiol 2005; 57(6): 1690-9.

Arevalo I, Ward B, Miller R, Meng TC, Najar E, Alvarez E, et al. Successful treatment of drug-resistant cutaneous leishmaniasis in humans by use of imiquimod, an immunomodulator. Clin Infect Dis 2001; 33(11): 1847-51.

Lupton JR, Alster TS. Laser scar revision. Dermatol Clin 2002; 20(1): 55-65.

al-Majali O, Routh HB, Abuloham O, Bhowmik KR, Muhsen M, Hebeheba H. A 2-year study of liquid nitrogen therapy in cutaneous leishmaniasis. Int J Dermatol 1997; 36(6): 460-2.

Antibacterial Effects of Silver. [Online]; Available from: URL: http://en.wikipedia.org/wiki/silver/ antibacterial effects of silver.

Nanotech Facts. [Online]; Available from: URL: http://www.nanosilver.com.my/nanotech.asp.

Jose L Elechiguerra JL, Justin L Burt JL, Jose R Morones JR, Alejandra Camacho-Bragado A, Xiaoxia Gao X, et al. Interaction of silver nanoparticles with HIV-1. [Online] 2005 Mar 28; [cited 2005 Jun 29]; Available from: URL: http://www.jnanobiotechnology.com/content/3/1/6

Hejazi HS, Tahani M. Study of Therapeutic Effect of Traditional Ointment on Cutaneous Leishameniasis in Animal Model [Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 1999.

Mohbali M, Yaghobi P, Hooshmand P, khamesi poor A. Paromomycin ointment made in Iran (Paramo - io) in the mouse model of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major. Iranian Journal Of Dermatology 2003; 7(2): 88-94.

Melby PC, Yang YZ, Cheng J, Zhao W. Regional differences in the cellular immune response to experimental cutaneous or visceral infection with Leishmania donovani. Infect Immun 1998; 66(1): 18-27.

Ardehai SD. Leishmania Parasite and Leishmaniasis. Tehran: University Publishing Center; 1985.

Gunawan C, Teoh WY, Marquis CP, Lifia J, Amal R. Reversible antimicrobial photoswitching in nanosilver. Small 2009; 5(3): 341-4.

Mehrbod P, Motamed N, Tabatabaian M, Soleimani Estyar R, Amini E, Shahidi M, et al. Invitro antiviral effect of "Nanosilver" on influenza virus. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 17(2): 88-93.

Weigel MM, Armijos RX, Avila A, Burgos X, Martinez LJ. In-vitro study of the antileishmanicidal activity of nanosilver. Proceedings of the 11th International Congress of Parasitology; 2006 Aug 6-11; Glasgow, Scotland.

Mohebali M, Rezayat M.M, Gilani K, Sarkar S, Akhoundi B, Esmaeili J, et al. Nanosilver in the treatment of localized cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major (MRHO/IR/75/ER): an in vitro and in vivo study. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences 2009; 17(4): 285-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.