دوره 34، شماره 399: هفته سوم آبان ماه 1395:1090-1096

ارتباط میان مصرف غذای سرخ شده با یبوست و یبوست عملکردی در بزرگ‌سالان ایرانی

عادله دادخواه, نجمه سالک, پروانه صانعی, عمار حسن‌‌زاده کشتلی, احمد اسماعيل‌زاده, پیمان ادیبی

چکیده


مقدمه: یبوست، یک اختلال شایع است که بر کیفیت زندگی بیمار اثر می‌گذارد. یافته‌های مطالعات انجام شده در رابطه با مصرف غذای سرخ شده و یبوست متفاوت هستند. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی این ارتباط در بزرگ‌سالان ایرانی بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی، 4517 بزرگ‌سال، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی عادات و رفتارهای غذایی، بر اساس میزان مصرف غذای سرخ شده به چهار دسته‌ی «هرگز»، «3-1 بار در هفته»، «6-4 بار در هفته» و «هر روز» تقسیم شدند. شیوع یبوست و یبوست عملکردی و اجزای آن با توجه به معیارهای III ROME مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: شیوع یبوست و یبوست عملکردی 5/33 و 3/15 درصد بود. با تعديل عوامل مخدوشگر، افرادی که 6-4 بار در هفته غذای سرخ شده مصرف می‌کردند، نسبت به افرادی که هرگز غذای سرخ کردنی مصرف نمی‌کردند، خطر کمتری برای ابتلا به یبوست عملکردی داشتند (99/0-45/0 :CI 95 درصد، 67/0 = OR). پس از تعدیل برای فیبر مصرفی این ارتباط از حالت معنی‌داری خارج شد. با این وجود، مصرف غذای سرخ شده در زنان احتمال «احساس دفع ناکامل» و «دفع مدفوع کمتر از 3 بار در هفته» را به میزان 36 درصد (79/1-02/1 :CI 95 درصد، 36/1 = OR) و 159 درصد (71/6-00/1 :CI 95 درصد، 59/2 = OR) افزایش می‌داد. همچنین، مصرف غذای سرخ کردنی، تکرر و شدت این دو جزء یبوست عملکردی را افزایش می‌داد.

نتیجه‌گیری: ارتباط معنی‌داری بین مصرف غذای سرخ کردنی و خطر یبوست عملکردی مشاهده نشد، اما مصرف غذای سرخ شده احتمال تکرر و شدت بعضی از اجزای یبوست عملکردی را افزایش می‌دهد.


واژگان کلیدی


یبوست؛ یبوست عملکردی؛ غذای سرخ شده

تمام متن:

PDF

مراجع


Talley NJ. Definitions, epidemiology, and impact of chronic constipation. Rev Gastroenterol Disord 2004; 4(Suppl 2): S3-S10.

Higgins PD, Johanson JF. Epidemiology of constipation in North America: a systematic review. Am J Gastroenterol 2004; 99(4): 750-9.

Pourhoseingholi MA, Kaboli SA, Pourhoseingholi A, Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Mansoori BK, et al. Obesity and functional constipation; a community-based study in Iran. J Gastrointestin Liver Dis 2009; 18(2): 151-5.

Chang JY, Locke GR, Schleck CD, Zinsmeister AR, Talley NJ. Risk factors for chronic constipation and a possible role of analgesics. Neurogastroenterol Motil 2007; 19(11): 905-11.

Iraji N, Keshteli AH, Sadeghpour S, Daneshpajouhnejad P, Fazel M, Adibi P. Constipation in Iran: SEPAHAN Systematic Review No. 5. Int J Prev Med 2012; 3(Suppl 1): S34-S41.

Dennison C, Prasad M, Lloyd A, Bhattacharyya SK, Dhawan R, Coyne K. The health-related quality of life and economic burden of constipation. Pharmacoeconomics 2005; 23(5): 461-76.

Sanchez MI, Bercik P. Epidemiology and burden of chronic constipation. Can J Gastroenterol 2011; 25(Suppl B): 11B-5B.

Kaboli SA, Pourhoseingholi MA, Moghimi-Dehkordi B, Safaee A, Habibi M, Pourhoseingholi A, et al. Factors associated with functional constipation in Iranian adults: a population-based study. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2010; 3(2): 83-90.

Wald A, Scarpignato C, Kamm MA, Mueller-Lissner S, Helfrich I, Schuijt C, et al. The burden of constipation on quality of life: results of a multinational survey. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26(2): 227-36.

Camilleri M, Lee JS, Viramontes B, Bharucha AE, Tangalos EG. Insights into the pathophysiology and mechanisms of constipation, irritable bowel syndrome, and diverticulosis in older people. J Am Geriatr Soc 2000; 48(9): 1142-50.

Costa ML, Oliveira JN, Tahan S, Morais MB. Overweight and constipation in adolescents. BMC Gastroenterol 2011; 11: 40.

Khatri PK, Ali AD, Alzadjali N, Bhagia G, Khaliqdina SJ, Aziz S. Frequency of functional constipation in 3 different populations and its causative factors. J Pak Med Assoc 2011; 61(11): 1149-52.

Nakaji S, Tokunaga S, Sakamoto J, Todate M, Shimoyama T, Umeda T, et al. Relationship between lifestyle factors and defecation in a Japanese population. Eur J Nutr 2002; 41(6): 244-8.

Morais MB, Vitolo MR, Aguirre AN, Fagundes-Neto U. Measurement of low dietary fiber intake as a risk factor for chronic constipation in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 29(2): 132-5.

Ghoshal UC. Review of pathogenesis and management of constipation. Trop Gastroenterol 2007; 28(3): 91-5.

Campbell AJ, Busby WJ, Horwath CC. Factors associated with constipation in a community based sample of people aged 70 years and over. J Epidemiol Community Health 1993; 47(1): 23-6.

Zhou H, Yao M, Cheng GY, Chen YP, Li DG. Prevalence and associated factors of functional gastrointestinal disorders and bowel habits in Chinese adolescents: a school-based study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2011; 53(2): 168-73.

Zhou H, LiI DG, Song YY, Zhong CH, Hu Y, Xu XX, et al. Risk factors of functional constipation in adolescents in China. J Clin Pediatr 2008; 2: 014.

Xiong SY, Sun XM, Huang XL. Risk factors of functional constipation in school children. Chinese J Child Health Care 2011; 7: 646-8.

Chang LL, Lin YC, Lo TC, Chen MC, Kuo HW. Understanding the Lifestyle Correlates with Chronic Constipation and Self-Rated Health. Food Nutr Sci 2015; 6(4): 391-8.

Sujatha B, Velayutham DR, Deivamani N, Bavanandam S. Normal bowel pattern in children and dietary and other precipitating factors in functional constipation. J Clin Diagn Res 2015; 9(6): SC12-SC15.

Adibi P, Hassanzadeh Keshteli A, Esmaillzadeh A, Afshar H, Roohafza H, Bagherian-Sararoudi R, et al. The study on the epidemiology of psychological, alimentary health and nutrition (SEPAHAN): Overview of methodology. J Res Med Sci 2012; 17(Spec 2): S291-S297.

Sorouri M, Pourhoseingholi MA, Vahedi M, Safaee A, Moghimi-Dehkordi B, Pourhoseingholi A, et al. Functional bowel disorders in Iranian population using Rome III criteria. Saudi J Gastroenterol 2010; 16(3): 154-60.

Kellow JE, Delvaux M, Azpiroz F, Camilleri M, Quigley EM, Thompson DG. Principles of applied neurogastroenterology: physiology/motility-sensation. Gut 1999; 45(Suppl 2): II17-II24.

Tam YH, Li AM, So HK, Shit KY, Pang KK, Wong YS, et al. Socioenvironmental factors associated with constipation in Hong Kong children and Rome III criteria. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 55(1): 56-61.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.