دوره 34، شماره 399: هفته سوم آبان ماه 1395:1097-1105

بررسي مقایسه‌ای تأثير پروفيلاكتيك تزریق سولفات منيزيم و تركيب ميدازولام- كتامين بر لرز حين بي‌حسي نخاعی

عظیم هنرمند, محمدرضا صفوی, سیمین منصوریان

چکیده


مقدمه: لرز بعد از بی‌حسی نخاعی، عارضه‌ی ناخوشایندی است که باعث ناراحتی بیمار و تداخل در دستگاه‌های پایش و مراقبت می‌شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر تزریق سولفات منیزیم و ترکیب میدازولام کتامین بر پیش‌گیری از لرز در بی‌حسی نخاعی بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی دو سو کور تصادفی، 90 بیمار با American Society of Anesthesiologists (ASA) درجه‌ی I و II، تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی با استفاده از بوپیواکائین انتخاب شدند و به طور تصادفی در یکی از سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه میدازولام- کتامین، كتامين به ميزان 25/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم و ميدازولام به ميزان 5/37 میکروگرم بر کیلوگرم دریافت کردند. گروه منیزیم سولفات، به میزان 80 میلی‌گرم بر کیلوگرم منيزيم سولفات در عرض 30 دقيقه و سپس تزریق با سرعت 2 گرم در ساعت دریافت کردند. گروه شاهد، هیچ داروی پروفیلاکتیک دریافت نکردند. فراوانی و شدت لرز هر 10 دقیقه تا زمان خروج از ریکاوری ارزیابی و ثبت شد.

یافته‌ها: میزان فراوانی و شدت لرز در گروه شاهد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه میدازولام- کتامین (001/0 = P) و گروه منیزیم سولفات (001/0 = P) بود، اما اختلاف بین دو گروه میدازولام- کتامین و منیزیم سولفات معنی‌دار نبود (232/0 = P، 248/0 = P). دز مصرفی پتدین در گروه شاهد نسبت به گروه‌های میدازولام- کتامین و منیزیم سولفات بیشتر و اختلاف آن معنی‌دار بود (001/0 > P)؛ در حالی که بین دو گروه میدازولام- کتامین و منیزیم سولفات، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت (999/0 < P).

نتیجه‌گیری: تأثیر تجویز منیزیم سولفات و ترکیب میدازولام- کتامین بر جلوگیری از لرز قبل و حین عمل تحت بی‌حسی نخاعی، تفاوت معنی‌داری نداشت.


واژگان کلیدی


لرز؛ بی‌حسی نخاعی؛ منیزیم سولفات؛ میدازولام- کتامین

تمام متن:

PDF

مراجع


Kurz A, Sessler DI, Annadata R, Dechert M, Christensen R, Bjorksten AR. Midazolam minimally impairs thermoregulatory control. Anesth Analg 1995; 81(2): 393-8.

De Witte J, Sessler DI. Perioperative shivering: physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002; 96(2): 467-84.

Miyakawa H, Matsumoto K, Matsumoto S, Mori M, Yoshitake S, Noguchi T, et al. A comparison of three drugs (pethidine, magnesium sulfate and droperidol) in patients with post-anesthesia shivering. Masui 1991; 40(10): 1503-6. [In Japanese].

Jeon YT, Jeon YS, Kim YC, Bahk JH, Do SH, Lim YJ. Intrathecal clonidine does not reduce post-spinal shivering. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(10): 1509-13.

Hopkin DA. Postoperative spasticity and shivering. Anaesthesia 1984; 39(7): 725-6.

Tsai YC, Chu KS. A comparison of tramadol, amitriptyline, and meperidine for postepidural anesthetic shivering in parturients. Anesth Analg 2001; 93(5): 1288-92.

Alfonsi P. Postanaesthetic shivering. Epidemiology, pathophysiology and approaches to prevention and management. Minerva Anestesiol 2003; 69(5): 438-42.

Buggy D, Higgins P, Moran C, O'Donovan F, McCarroll M. Clonidine at induction reduces shivering after general anaesthesia. Can J Anaesth 1997; 44(3): 263-7.

Schwarzkopf KR, Hoff H, Hartmann M, Fritz HG. A comparison between meperidine, clonidine and urapidil in the treatment of postanesthetic shivering. Anesth Analg 2001; 92(1): 257-60.

Sibai BM. Magnesium sulfate prophylaxis in preeclampsia: evidence from randomized trials. Clin Obstet Gynecol 2005; 48(2): 478-88.

Honarmand A, Safavi MR. Comparison of prophylactic use of midazolam, ketamine, and ketamine plus midazolam for prevention of shivering during regional anaesthesia: a randomized double-blind placebo controlled trial. Br J Anaesth 2008; 101(4): 557-62.

Gozdemir M, Usta B, Demircioglu RI, Muslu B, Sert H, Karatas OF. Magnesium sulfate infusion prevents shivering during transurethral prostatectomy with spinal anesthesia: a randomized, double-blinded, controlled study. J Clin Anesth 2010; 22(3): 184-9.

Katzung BG, Masters SB, Trevor AT. Basic and clinical pharmacology. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill Press; 2009. p. 364-377, 426-437.

Tariq MA. Use of ketamine plus midazolam versus ketamine alone in prevention of shivering during spinal anaesthesia: A randomized controlled trial. Khyber Med Univ J 2014; 6(1): 5-8.

Atashkhoyi S, Hatami Marandi P. Effect of ketamine in prevention of shivering after spinal anesthesia for cesarean section. J Iran Society Anaesthesiol Intensive Care 2012; 34(2): 39-42. [In Persian].

Nowak L, Bregestovski P, Ascher P, Herbet A, Prochiantz A. Magnesium gates glutamate-activated channels in mouse central neurones. Nature 1984; 307(5950): 462-5.

Cotton DB, Hallak M, Janusz C, Irtenkauf SM, Berman RF. Central anticonvulsant effects of magnesium sulfate on N-methyl-D-aspartate-induced seizures. Am J Obstet Gynecol 1993; 168(3 Pt 1): 974-8.

Lee C, Zhang X, Kwan WF. Electromyographic and mechanomyographic characteristics of neuromuscular block by magnesium sulphate in the pig. Br J Anaesth 1996; 76(2): 278-83.

Hwang JY, Na HS, Jeon YT, Ro YJ, Kim CS, Do SH. I.V. infusion of magnesium sulphate during spinal anaesthesia improves postoperative analgesia. Br J Anaesth 2010; 104(1): 89-93.

Alipour M, Sharifian Attar A, Dastkhosh A. Effects of magnesium sulfate on prevention of shivering during spinal anesthesia in cesarean section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(79): 1-9. [In Persian].

Misiran KB, Aziz FZ. Effectiveness of low-dose midazolam plus ketamine in the prevention of shivering during spinal anaesthesia for emergency lower limb surgery. South Afr J Anaesth Analg 2013; 19(3): 164-70.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.