دوره 34، شماره 393: هفته اول مهر ماه 1395:901-907

بررسی پایایی بازآزمایی و ثبات درونی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی شخصیتی PID-5 در دانشجویان پزشکی و بیماران روان‌پزشکی

لیلا کمال زاده, وحیده نیری, شیوا ثریا, سید وحید شریعت, کاوه علوی

چکیده


چکیده

مقدمه: با توجه به نیاز دسترسی به ابزارهای پایا در زمینه‌ی تشخیص اختلالات روانی به زبان فارسی، پژوهش حاضر با هدف ترجمه و تعیین پایایی پرسش‌نامه‌ی شخصیتی Personality Inventory for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-5th Edition (PID-5) طراحی شد.

روش‌ها: نمونه‌ی پژوهش به صورت غیر تصادفی (در دسترس) از بین دانشجویان پزشکی (جمعیت سالم) و بیماران دارای اختلال شخصیت (جمعیت بیمار) انتخاب شد. پژوهش در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)، بیمارستان روان‌پزشکی ایران و انستیتو روان‌پزشکی تهران در سال 1394 انجام شد. 217 نفر در دو گروه شامل 114 فرد سالم (دانشجو) و 103 بیمار مبتلا به اختلالات شخصیت ارزیابی شدند. پس از ترجمه‌ی PID-5 به روش ترجمه‌ی مستقیم و معکوس، پایایی بازآزمایی (در یک دوره‌ی 20-10 روزه) و ثبات درونی ابزار تعیین شد. پرسش‌نامه‌ها به‌ صورت خودایفا بود و مصاحبه‌های بالینی توسط دستیار روان‌پزشکی آموزش‌ دیده انجام شد.

یافته‌ها: از بین 25 وجه بررسی شده، وجه «غرابت»، هم در گروه بیماران و هم در گروه دانشجویان و در نتیجه، در کل افراد بالاترین ضریب Cronbach's alpha را داشت. پایین‌ترین ضریب Cronbach's alpha نیز در مورد وجه «شکاکیت» دیده شد. در مجموع، 22 وجه از 25 وجه بررسی‌ شده ضرایب Cronbach's alpha بالاتر از 700/0 داشتند. برای بررسی پایایی بازآزمایی، 28 نفر از گروه دانشجویان بار دیگر پرسش‌نامه را تکمیل کردند. ضریب همبستگی بین دو اندازه‌گیری در سه وجه «مسؤولیت‌ ‌ناپذیری»، «کژتنظیمی ادراکی» و «کمال‌ طلبی نامنعطف» بین 900/0-800/0 بود. در سایر وجوه، ضریب همبستگی بین دو اندازه‌گیری بالاتر از 900/0 به ‌دست آمد.

نتیجه‌گیری: نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی شخصیتی PID-5، پایایی بازآزمایی مناسبی در مدت کوتاه (حدود دو هفته) دارد (ضریب پایایی 829/0 تا 994/0) و ثبات درونی آن نیز مطلوب است (ضریب Cronbach's alpha بین 697/0 تا 944/0).


واژگان کلیدی


روان‌سنجی؛ تکرار پذیری؛ اختلالات شخصیت؛ پرسش‌نامه؛ خودگزارشگری

تمام متن:

PDF

مراجع


American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2013.

Widiger TA, Livesley WJ, Clark LA. An integrative dimensional classification of personality disorder. Psychol Assess 2009; 21(3): 243-55.

Banerjee PJ, Gibbon S, Huband N. Assessment of personality disorder. Adv Psychiatr Treat 2009; 15(5): 389-97.

Krueger RF, Derringer J, Markon KE, Watson D, Skodol AE. Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychol Med 2012; 42(9): 1879-90.

Markon KE, Quilty LC, Bagby RM, Krueger RF. The development and psychometric properties of an informant-report form of the personality inventory for DSM-5 (PID-5). Assessment 2013; 20(3): 370-83.

Al-Dajani N, Gralnick TM, Bagby RM. A psychometric review of the personality inventory for DSM-5 (PID-5): Current status and future directions. J Pers Assess 2016; 98(1): 62-81.

Fossati A, Krueger RF, Markon KE, Borroni S, Maffei C. Reliability and validity of the personality inventory for DSM-5 (PID-5): predicting DSM-IV personality disorders and psychopathy in community-dwelling Italian adults. Assessment 2013; 20(6): 689-708.

Roskam I, Galdiolo S, Hansenne M, Massoudi K, Rossier J, Gicquel L, et al. The psychometric properties of the french version of the personality inventory for DSM-5. PLoS One 2015; 10(7): e0133413.

De Clercq B, De Fruyt F, De Bolle M, Van Hiel A, Markon KE, Krueger RF. The hierarchical structure and construct validity of the PID-5 trait measure in adolescence. J Pers 2014; 82(2): 158-69.

First MB, Gibbon M, Spitzer RL. User's guide for the structured clinical interview for DSM-IV Axis II personality disorders: SCID-II. Washington, DC: American Psychiatric Press; 1997.

Bakhtiary M. Surveying mental disorders in patients with body dysmorphic disorder [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Tehran Institute of Psychiatry, Iran University of Medical Sciences; 2000. [In Persian].

John OP, Soto CJ. The importance of being valid: Reliability and the process of construct validation. In: Robins RW, Fraley RC, Krueger RF, Editors. Handbook of research methods in personality psychology. New York, NY: Guilford Press; 2007. p. 461-94.

Iacobucci D, Duhachek A. Advancing alpha: Measuring reliability with confidence. J Consum Psychol 2003; 13(4): 478-87.

Nunnally JC. Psychometric theory. 2nd ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1978. p. 528.

Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 1951; 16(3): 297-334.

Chmielewski M, Watson D. What is being assessed and why it matters: the impact of transient error on trait research. J Pers Soc Psychol 2009; 97(1): 186-202.

Loevinger J. The attenuation paradox in test theory. Psychol Bull 1954; 51(5): 493-504.

Schmidt FL, Le H, Ilies R. Beyond alpha: an empirical examination of the effects of different sources of measurement error on reliability estimates for measures of individual differences constructs. Psychol Methods 2003; 8(2): 206-24.

Sijtsma K. On the use, the misuse, and the very limited usefulness of Cranach’s alpha. Psychometrika 2009; 74(1): 107-20.

Terwee CB, Mokkink LB, Knol DL, Ostelo RW, Bouter LM, de Vet HC. Rating the methodological quality in systematic reviews of studies on measurement properties: a scoring system for the COSMIN checklist. Qual Life Res 2012; 21(4): 651-7.

Dhillon S, Bagby RM. The internal and one-week retest reliability of the PID-5 domains and facets. 2015. [Unpublished].

Wright AG, Calabrese WR, Rudick MM, Yam WH, Zelazny K, Williams TF, et al. Stability of the DSM-5 Section III pathological personality traits and their longitudinal associations with psychosocial functioning in personality disordered individuals. J Abnorm Psychol 2015; 124(1): 199-207.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.