دوره 34، شماره 397: هفته اول آبان ماه 1395:1044-1048

بررسي عوارض بعد از عمل کرانيوتومي در بيماران تومور مغزي و ارتباط آن با خصوصيات تومور در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قبل از عمل

مهرداد مسعودی‌فر, آذین شایگان‌فر, مرضیه دهقانی

چکیده


مقدمه: مطالعه‌ی ‌حاضر با هدف بررسی یافته‌های رادیولوژیک منجر به عوارض بعد از کرانیوتومی در بیماران دچار تومور مغزی انجام شد.

روش‌ها: بیمارانی که تحت کرانیوتومی جهت رزکسیون تومور مغزی قرار گرفتند، از نظر عوارض بعد از عمل نظیر اکستوباسیون تأخیری، تشنج، تهوع، استفراغ، سردرد و لرز بررسی شدند و وجود ارتباط بین یافته‌های تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (Magnetic resonance imaging یا MRI) قبل از عمل، با عوارض بعد از عمل بررسی شد.

یافته‌ها: 137 بیمار مورد عمل قرار گرفته، تا زمان ترخیص از بیمارستان تحت نظر قرار گرفتند. فراوانی نسبی عوارض بعد از عمل و یافته‌های رادیولوژیک مرتبط در بیماران به ترتیب عبارت از اکستوباسیون تأخیری پس از عمل با شیفت میدلاین، ادم مغزی و اثر توده 8/43 درصد، سردرد پس از عمل با هیدروسفالی 9/40 درصد، لرز با هیدروسفالی و جزء کیستیک در تومور 6/41 درصد، تهوع پس از عمل با شیفت میدلاین، ادم مغزی، اثر توده 0/38 درصد و جزء کیستیک و تغییرات نورولوژیک جدید پس از عمل با مولتی فوکال بودن تومور 8/8 درصد بودن بین سن بیماران با استفراغ پس از عمل و جنس مؤنث با مشکلات نورولوژیک جدید ارتباط وجود داشت.

نتیجه‌گیری: عوارض بعد از عمل مرتبط با یافته‌های رادیولوژیک شامل اکستوباسیون تأخیری با شیفت میدلاین، ادم مغزی و اثر توده، سردرد با هیدروسفالی، لرز با در هیدروسفالی و جزء کیستیک تومور، شیفت میدلاین، ادم مغزی، اثر توده و جزء کیستیک با تهوع و تغییرات نورولوژیک جدید با مولتی فوکال بودن تومور ارتباط داشته‌اند.


واژگان کلیدی


تصویربرداری رزونانس مغناطیسی؛ تومور مغزی؛ عمل کرانیوتومی؛ عوارض

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.