دوره 34، شماره 403: هفته سوم آذر ماه 1395:1225-1230

بررسی پراکندگی فضایی سرطان‌های خون با تأکید بر عوامل محیطی (آب و هوا) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی Geographic Information System (GIS) مطالعه‌ی موردی: مبتلایان به بیماری سرطان خون در شهرستان‌های تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های 89-138

مرجان عابدی, زهرا روانخواه, المیرا محمدی, زهره خسروی دهقی, علیرضا معافی, بنت‌الهدی یزدانبخش

چکیده


مقدمه: شیوع لوسمي در استان‌های شمال غرب و مرکز کشور، شامل استان اصفهان بیشتر از سایر نواحی است. از آن جایی که این سرطان یک سرطان چند عاملی است و در 90 درصد موارد اتیولوژی آن ناشناخته می‌باشد، پژوهش حاضر با نمایش پراکندگی فضایی سرطان‌های خون در استان اصفهان، بررسی تطبیقی پراکنش بیماری با شرایط اقلیمی و ارایه‌ی آن به صورت نقشه، با هدف بررسی پراکندگی سرطان‌های خون در انواع آب و هوا در گستره‌ی استان در بين سال‌های 89-1385 انجام شد.

روش‌ها: آمار بیماران مبتلا به لوسمي در استان اصفهان در بين سال‌های 89-1385 از مرکز بهداشت استان دریافت گردید. پس از پالایش داده‌ها، محاسبه‌ی نسبت مبتلایان به تفکیک سن، جنس، سال ابتلا و شهرستان انجام گرفت. همچنین، با استفاده از نرم‌افزار ArcGIS نسخه‌ی 10، پراکندگی فضایی بیماران بر روی هر یک از الگوهای اقلیم مشخص شد.

یافته‌ها: شهرستان‌هاي سميرم، فريدونشهر و برخوار پرخطرترين شهرستان‌هاي استان از نظر ابتلا به لوسمي بودند. سال 1388 سال اوج ابتلا بود.

نتیجه‌گیری: بیشترین میزان شیوع این بیماری (03762/0 نفر در کیلومتر مربع) در مناطق داراي آب و هواي نيمه خشک مياني و کمترین آن در منطقه‌ی آب و هوایی خشک شدید قرار دارد.


واژگان کلیدی


لوسمي؛ آب و هوا؛ پراکندگی فضایی؛ سيستم اطلاعات جغرافيايي

تمام متن:

PDF

مراجع


Ewald PW, Swain Ewald HA. Infection and cancer in multicellular organisms. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 2015; 370(1673).

Brenner DJ, Doll R, Goodhead DT, Hall EJ, Land CE, Little JB, et al. Cancer risks attributable to low doses of ionizing radiation: assessing what we really know. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100(24): 13761-6.

Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol 2009; 20(3): 556-63.

Dastgiri S, Fozounkhah S, Shokrgozar S, Taghavinia M, Asvadi KA. Incidence of leukemia in the northwest of Iran. Health Promot Perspect 2011; 1(1): 50-3.

Rajabli N, Naeimi-Tabeie M, Jahangirrad A, Sedaghat SM, Semnani S, Roshandel G. Epidemiology of leukemia and multiple myeloma in Golestan, Iran. Asian Pac J Cancer Prev 2013; 14(4): 2333-6.

Kulshrestha R, Sah SP. Pattern of occurrence of leukemia at a teaching hospital in eastern region of Nepal - a six year study. JNMA J Nepal Med Assoc 2009; 48(173): 35-40.

Zorlu P, Ergor G, Tezic T, Duru F, Ertem U. Evaluation of risk factors in children with acute lymphoblastic leukemia. Turk J Cancer 2002; 32(1): 5-11.

Charalambous A, Vasileiou P. Risk factors for childhood leukemia: a comprehensive literature review. Health Sci J 2012; 6(3): 432-68.

Ni X, Shen ZX, Chen FY, Liang H, Lu FJ, Chen J, et al. Trend in the incidence and geographic variations of acute lymphoblastic leukemia in Shanghai, China from 2002 to 2006. Chin Med J (Engl) 2011; 124(16): 2406-10.

Weeks JL. Parental occupation and childhood cancer. Natl Med J India 1992; 5(3): 121.

Gilman EA, Sorahan T, Lancashire RJ, Lawrence GM, Cheng KK. Seasonality in the presentation of acute lymphoid leukaemia. Br J Cancer 1998; 77(4): 677-8.

Buffler PA, Kwan ML, Reynolds P, Urayama KY. Environmental and genetic risk factors for childhood leukemia: appraising the evidence. Cancer Invest 2005; 23(1): 60-75.

Kazemi A, Eskandari O, Amin MM, Nesaee P. A survey on breast cancer status in Kurdistan province on medical geography viewpoint during 2006-2010. J Health Syst Res 2015; 11(3): 459-72. [In Persian].

Rahimnia A, Masoodian SA, Amin MM. Survey on relationship between climate types of Isfahan and mortality caused by respiratory system diseases. J Health Syst Res 2014; 10(4): 739-751. [In Persian].

Arden WB. Medical Geography in public health and tropical medicine: Case studies from brazil [PhD Thesis]. Baton Rouge, LA: Louisiana State University; 2008.

den Draak M. An introduction to medical and health geography (Population Research Centre Working Paper Series No. 05-1). Groningen, Netherlands: University of Groningen, Population Research Centre; 2005.

Goovaerts P. Combining areal and point data in geostatistical interpolation: Applications to soil science and medical geography. Math Geosci 2010; 42(5): 535-54.

Lehrer S, Rosenzweig KE. Cold climate is a risk factor for thyroid cancer. Clin Thyroidol 2014; 26(10): 273-6.

Boxall AB, Hardy A, Beulke S, Boucard T, Burgin L, Falloon PD, et al. Impacts of climate change on indirect human exposure to pathogens and chemicals from agriculture. Environ Health Perspect 2009; 117(4): 508-14.

Gao F, Nordin P, Krantz I, Chia KS, Machin D. Variation in the seasonal diagnosis of acute lymphoblastic leukemia: evidence from Singapore, the United States, and Sweden. Am J Epidemiol 2005; 162(8): 753-63.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.