دوره 34، شماره 411: هفته سوم بهمن ماه 1395:1507-1514

ردیابی ژن‌های مقاومت به ماکرولید، لینکوزآمید و استرپتوگرامین در نمونه‌های بالینی Staphylococcus Epidermidis مقاوم به متی‌سیلین در شهر اصفهان

مهتاب‌السادات موسوی, وجیهه کرباسی‌زاده

چکیده


مقدمه: با افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیک در میان عوامل ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی، درمان چنین عفونت‌هایی با مشکل روبه‌رو شده است. Staphylococcus epidermidis، به عنوان یکی از شایع‌ترین دلایل عفونت‌های بیمارستانی شناخته شده است. این مطالعه، با هدف تعیین شیوع مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های ماکرولید، لینکوزآمید و استرپتوگرامین (MLSB یا Macrolide, Lincosamide, StreptograminB) در بین نمونه‌های بالینی Staphylococcus epidermidis مقاوم به متی‌سیلین (MRSE یا Methicillin- resistant Staphylococcus epidermidis) و ردیابی ژن‌های مقاومت مربوط انجام شد.

روش‌ها: در یک بازه‌ی زمانی 8 ماهه، از میان 250 نمونه‌ی بالینی Staphylococcus، 100 جدایه‌ی Staphylococcus epidermidis جداسازی و الگوی حساسیت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها به روش انتشار دیسک تعیین گردید. نمونه‌های MRSE به روش دیسک دیفیوژن سفوکسیتین جداسازی شد. مقادیر حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC یا Minimum inhibitory concentration) اریترومایسین با روش میکرودایلوشن (Microdilution) سنجیده شد. فراوانی فنوتیپ مقاومت القایی به کلیندامایسین به روش آزمون D تعیین شد و ژن‌های مقاومت به MLSB با استفاده از تکنیک Polymerase chain reaction (PCR) ردیابی شد.

یافته‌ها: از بین 100 سویه‌ی Staphylococcus epidermidis، 52 جدایه MRSE بودند. فراوانی فنوتیپ‌های مقاومت iMLSB، MS و cMLSB به ترتیب 3/17، 4/13 و 0/48 درصد بود. فراوانی ژن‌های مقاومت ermC، msrA و ermA به ترتیب 0/73، 5/11 و 7/5 درصد بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های حاصل از این مطالعه، نشان دهنده‌ی فراوانی به نسبت بالای ژن ermC در میان جدایه‌ها می‌باشد که هشداری جدی برای سیستم‌های بهداشتی است و لزوم اتخاذ روش‌های درمانی دقیق و مناسب را پس از انجام آزمون‌های حساسیت آنتی‌بیوتیکی طلب می‌کند.


واژگان کلیدی


مقاومت القایی؛ ژن‌های erm؛ Staphylococcus epidermidis مقاوم به متی‌سیلین؛ آزمون D

تمام متن:

PDF

مراجع


Castro-Alarcon N, Ribas-Aparicio RM, Silva-Sanchez J, Calderon-Navarro A, Sanchez-Perez A, Parra-Rojas I, et al. Molecular typing and characterization of macrolide, lincosamide and streptogramin resistance in Staphylococcus epidermidis strains isolated in a Mexican hospital. J Med Microbiol 2011; 60(Pt 6): 730-6.

Mathur T, Singhal S, Khan S, Upadhyay DJ, Fatma T, Rattan A. Detection of biofilm formation among the clinical isolates of Staphylococci: an evaluation of three different screening methods. Indian J Med Microbiol 2006; 24(1): 25-9.

Fasih N, Irfan S, Zafar A, Khan E, Hasan R. Inducible clindamycin resistance due to expression of erm genes in Staphylococcus aureus: report from a tertiary care Hospital Karachi, Pakistan. J Pak Med Assoc 2010; 60(9): 750-3.

Shantala GB, Adithi SS, Rahul Rao K, Nagarathnamma T. Detection of inducible Clindamycin resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus by the Disc Diffusion Induction Test. J Clin Diagn Res 2011; 5(1): 35-7.

Aktas Z, Aridogan A, Kayacan CB, Aydin D. Resistance to macrolide, lincosamide and streptogramin antibiotics in staphylococci isolated in Istanbul, Turkey. J Microbiol 2007; 45(4): 286-90.

Juyal D, Shamanth AS, Pal S, Sharma MK, Prakash R, Sharma N. The prevalence of inducible clindamycin resistance among staphylococci in a tertiary care hospital - a study from the garhwal hills of uttarakhand, India. J Clin Diagn Res 2013; 7(1): 61-5.

Ozbek E, Temiz H, Tekay F, Kalayci R, Akkoc H. Phenotypical examination of the macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance in Staphylococcus isolates. Afr J Microbiol Res 2012; 6(13): 3292-6.

Tekin A, Dal T, Deveci O, Tekin R, Atmaca S, Dayan S. Assessment of methicillin and clindamycin resistance patterns in Staphylococcus aureus isolated from a tertiary hospital in Turkey. Infez Med 2013; 21(2): 111-6.

Fluit AC, Visser MR, Schmitz FJ. Molecular detection of antimicrobial resistance. Clin Microbiol Rev 2001; 14(4): 836-71, table.

Lina G, Quaglia A, Reverdy ME, Leclercq R, Vandenesch F, Etienne J. Distribution of genes encoding resistance to macrolides, lincosamides, and streptogramins among staphylococci. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43(5): 1062-6.

Roberts MC, Sutcliffe J, Courvalin P, Jensen LB, Rood J, Seppala H. Nomenclature for macrolide and macrolide-lincosamide-streptogramin B resistance determinants. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43(12): 2823-30.

Zmantar T, Chaieb K, Ben AF, Ben Kahla-Nakbi A, Ben HA, Mahdouani K, et al. Multiplex PCR detection of the antibiotic resistance genes in Staphylococcus aureus strains isolated from auricular infections. Folia Microbiol (Praha) 2008; 53(4): 357-62.

Adaleti R, Nakipoglu Y, Ceran N, Tasdemir C, Kaya F, Tasdemir S. Prevalence of phenotypic resistance of Staphylococcus aureus isolates to macrolide, lincosamide, streptogramin B, ketolid and linezolid antibiotics in Turkey. Braz J Infect Dis 2010; 14(1): 11-4.

Eksi F, Gayyurhan ED, Bayram A, Karsligil T. Determination of antimicrobial susceptibility patterns and inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus strains recovered from southeastern Turkey. J Microbiol Immunol Infect 2011; 44(1): 57-62.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). M07-A8. Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically-approved standard. 8th ed. Wayne, PA: CLSI; 2009.

Chaieb K, Zmantar T, Chehab O, Bouchami O, Ben HA, Mahdouani K, et al. Antibiotic resistance genes detected by multiplex PCR assays in Staphylococcus epidermidis strains isolated from dialysis fluid and needles in a dialysis service. Jpn J Infect Dis 2007; 60(4): 183-7.

Sharma V, Jindal N, Devi P. Prevalence of methicillin resistant coagulase negative staphylococci in a tertiary care hospital. Iran J Microbiol 2010; 2(4): 185-8.

Shoja S, Nahaei MR, Nahaei M. Detection of Inducible clindamycin resistance in Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis by using D-test. Pharmaceutical Sciences 2009; 15(1): 1-8.

Nafisi M, Shariati L, Validi M, Karimi A. Prevalence of constitutive and inducible resistance to clindamycin in staphylococci isolates from Hajar and Kashani hospitals in Shahrekord 2008. J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 12 (1): 13-20. [In Persian].

El-Mahdy TS, Abdalla S, El-Domany R, Snelling AM. Investigation of MLS B and tetracycline resistance in coagulase-negative staphylococci isolated from the skin of Egyptian acne patients and controls. J Am Sci 2010; 6(11): 880-8.

Cetin ES, Gunes H, Kaya S, Aridogan BC, Demirci M. Distribution of genes encoding resistance to macrolides, lincosamides and streptogramins among clinical staphylococcal isolates in a Turkish university hospital. J Microbiol Immunol Infect 2010; 43(6): 524-9.

Abdollahi S, Ramazanzadeh R, Delami Khiabani Z, Kalantar E, Menbari S. Molecular Detection of inducible clindamycin resistance among staphylococcal strains isolated from hospital patient. J Ardabil Univ Med Sci 2013; 13(1): 59-68. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.