دوره 34، شماره 404: هفته چهارم آذر ماه 1395:1262-1267

مطالعه‌ی هیستوپاتولوژیک لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند

عباسعلی اسکندریان, ولی یاراحمدی, حسین یوسفی, مژگان مختاری

چکیده


مقدمه: کیست هیداتیک، اغلب توسط کرم Echinococcus granulosus ایجاد می‌شود. نزدیک‌ترین نسج میزبان به کیست، لایه‌ی فیبروز است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی هر گونه اختلاف لایه‌ی فیبروز درکبد و ریه‌ی شتر، گاو و گوسفند بود.

روش‌ها: برای هر یک از این سه حیوان، 22 نمونه‌ی ریه یا کبد آلوده و در مجموع 66 نمونه‌ی مناسب از کشتارگاه‌های اصفهان طی ماه‌های فروردین تا مردادماه 1395 جمع‌آوری گردید. قطعه‌ی یک سانتی‌متر مربعی از لایه‌ی فیبروز و همچنین از نسج سالم نزدیک کیست برداشته شد. در روند معمول تهیه‌ی مقاطع، مشاهده‌ی پاتولوژیک قرار گرفت. مقاطع توسط پاتولوژیست مشاهده و گزارش گردید.

یافته‌ها: در مجموع، 138 مقطع مورد مطالعه‌ی پاتولوژیک قرار گرفت. اندازه‌ی قطر کیست‌ها بین 0/6-5/1سانتی‌متر در شتر و گاو و 0/2-5/0 سانتی‌متر در گوسفند متغیر بود. بیشترین موارد کیست‌های استریل در گاوها دیده شد. لایه‌ی فیبروز در تمام (100 درصد) 66 نمونه‌ی مورد مطالعه موجود بود. نکروز در 20 مورد (30/30 درصد) شامل 12 مورد در ریه‌ی شترها، 6 مورد در ریه‌ی گاوها و تنها 2 مورد که یکی در ریه و دیگری در کبد گوسفندان مشاهده گردید. فقط یک مورد (52/1 درصد) گرانولوما در کبد گاو مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: تفاوت‌هایی در لایه‌ی فیبروزی کیست هیداتیک در شتر، گاو و گوسفند مشاهده شد. میزان پیشرفت ضایعه به سمت ایجاد نکروز و گرانولوما در سه نوع حیوان و همچنین، فراوانی این ضایعات دارای اختلاف معنی‌داری بود که ممکن است به علت تفاوت در سویه‌ی انگل، نوع میزبان و همچنین میانگین سنی این حیوانات باشد.


واژگان کلیدی


هیستوپاتولوژی؛ فیبروز؛ نکروز؛ کیست هیداتیک؛ شتر؛ گاو؛ گوسفند

تمام متن:

PDF

مراجع


McManus DP, Zhang W, Li J, Bartley PB. Echinococcosis. Lancet 2003; 362(9392): 1295-304.

Moro P, Schantz PM. Echinococcosis: a review. Int J Infect Dis 2009; 13(2): 125-33.

Eckert J, Gemmell MA, Francois-Xavier. WHO/OIE manual on echinococcosis in humans and animals: a public health problem of global concern. Paris, France: World Organization for Animal Health; 2001.

Budke CM, Deplazes P, Torgerson PR. Global socioeconomic impact of cystic echinococcosis. Emerg Infect Dis 2006; 12(2): 296-303.

Brunetti E, Kern P, Vuitton DA. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans. Acta Trop 2010; 114(1): 1-16.

Junghanss T, da Silva AM, Horton J, Chiodini PL, Brunetti E. Clinical management of cystic echinococcosis: state of the art, problems, and perspectives. Am J Trop Med Hyg 2008; 79(3): 301-11.

Lewall DB. Hydatid disease: biology, pathology, imaging and classification. Clin Radiol 1998; 53(12): 863-74.

Siracusano A, Margutti P, Delunardo F, Profumo E, Rigano R, Buttari B, et al. Molecular cross-talk in host-parasite relationships: the intriguing immunomodulatory role of Echinococcus antigen B in cystic echinococcosis. Int J Parasitol 2008; 38(12): 1371-6.

Ahmedullah F, Akbor M, Haider MG, Hossain MM, Khan M, HossainMI, et al. Pathological investigation of liver of the slaughtered buffaloes in Barisal district. Bangl J Vet Med 2007; 5(1-2): 81-5.

Zhang W, Li J, McManus DP. Concepts in immunology and diagnosis of hydatid disease. Clin Microbiol Rev 2003; 16(1): 18-36.

Ibrahim MM. Study of cystic echinococcosis in slaughtered animals in Al Baha region, Saudi Arabia: interaction between some biotic and abiotic factors. Acta Trop 2010; 113(1): 26-33.

Eskandarian AA. Scolicidal effects of squash (Corylus spp) seeds, hazel (Curcurbia spp) nut and garlic (Allium sativum) extracts on hydatid cyst protoscolices. J Res Med Sci 2012; 17(11): 1011-4.

Rogan MT, Hai WY, Richardson R, Zeyhle E, Craig PS. Hydatid cysts: does every picture tell a story? Trends Parasitol 2006; 22(9): 431-8.

Siracusano A, Delunardo F, Teggi A, Ortona E. Host-parasite relationship in cystic echinococcosis: an evolving story. Clin Dev Immunol 2012; 2012: 639362.

Polat P, Kantarci M, Alper F, Suma S, Koruyucu MB, Okur A. Hydatid disease from head to toe. Radiographics 2003; 23(2): 475-94.

Attallah AM, Ismail H, Ibrahim AS, Al-Zawawy LA, El-Ebiary MT, El-Waseef AM. Immunochemical identification and detection of a 36-kDa Toxoplasma gondii circulating antigen in sera of infected women for laboratory diagnosis of toxoplasmosis. J Immunoassay Immunochem 2006; 27(1): 45-60.

Ibrahim SEA. Pathological, histochemical and immunohistochemical studies of lungs and livers of cattle and sheep infected with hydatid disease. Proceedings of the 5th Annual Conference-Agricultural and Veterinary Research; 2014 Feb 24-27; Khartoum, Sudan.

Morseth DJ. Fine Structure of the hydatid cyst and protoscolex of Echinococcus granulosus. J Parasitol 1967; 53(2): 312-25.

Daryani A, Sharif M, Amouei A, Nasrolahei M. Fertility and viability rates of hydatid cysts in slaughtered animals in the Mazandaran Province, Northern Iran. Trop Anim Health Prod 2009; 41(8): 1701-5.

Adinehbeigi K, Radfar MH, Rahmani K. The role of cattle in the epidemiology of Echinococcus granulosus in Kerman area, southeast of Iran. Comp Clin Path 2013; 22(2): 233-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.