دوره 34، شماره 404: هفته چهارم آذر ماه 1395:1268-1274

بررسی مقایسه‌ای کیفیت پایان‌نامه‌های دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در دو مقطع زمانی 89-1385 و 94-1390

بهشته طغیانی, محمدرضا کیان مهر

چکیده


مقدمه: به منظور استفاده‌ی بهینه از یافته‌های پایان‌نامه‌ها، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تصویب قانون دفاع از مقاله به جای دفاع از پایان‌نامه، دانشجویان را موظف نمود تا پایان‌نامه‌های خود را در قالب مقاله در نشریات علوم پزشکی معتبر به چاپ برسانند. مطالعه‌ی حاضر، به منظور مقایسه‌ی کیفیت پایان‌نامه‌ها در قبل و بعد از اجرای این طرح، انجام شد.

روش‌ها: طی یک پژوهش توصیفی- تحلیلی، 100 پایان‌نامه از مقطع زمانی 89-1385 و 100 پایان‌نامه از مقطع زمانی 94-1390 انتخاب شدند و کیفیت آن‌ها مطابق آیین‌نامه‌های دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مطالعه با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ویژه جمع‌آوری و پس از ورود به رایانه با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: قسمت‌های نوع مطالعه، معیارهای ورود و خروج و ذکر حجم نمونه در فصل روش تحقیق و تطابق مطالب با جداول و نمودارها، کامل‌ترین اجزای پایان‌نامه در هر دو مقطع زمانی بودند و قسمت پیشینه‌ی پژوهش و بحث و نتیجه‌گیری، جزء ناقص‌ترین قسمت‌های پایان‌نامه‌ها در مقطع زمانی 89-1385 بودند، اما در طی مقطع زمانی 94-1390، کیفیت این دو قسمت به طور معنی‌داری مطلوب‌تر شده بود.

نتیجه‌گیری: پایان‌نامه‌های دانشجویی دارای کیفیت مطلوبی از نظر محتوا، به روز بودن مطالب و منطبق با طرح‌های مصوب نبودند و هر چند که کیفیت آن‌ها در مقطع زمانی 94-1390 مطلوب‌تر

واژگان کلیدی


پایان‌نامه؛ کیفیت؛ دانشجوی پزشکی

تمام متن:

PDF

مراجع


Higginson I, Corner J. Postgraduate research training: the PhD and MD thesis. Palliat Med 1996; 10(2): 113-8.

Gitanjali B, Raveendran R. Teaching research methodology to postgraduates: is dissertation the only method? Natl Med J India 1998; 11(1): 23-5.

Harris PR. The development of international standards: exploring the ISO/ IFLA Relationship. IFLA Journal 1991; 17(4): 358-65.

Khaki G. Research method with approach to writing thesis. 1st ed. Tehran, Iran: Baztab Publications; 2003.

Mathew A, Murthy NS. A step towards quality medical research. Natl Med J India 1998; 11(6): 283-6.

Hoiseth A. Unacceptable quality in certain sectors of medical research. Tidsskr Nor Laegeforen 1997; 117(4): 531-5. [In Norwegian].

Dewey M. Students' evaluation of research during medical studies: medical dissertation in Germany. Med Educ 2003; 37(3): 278.

Nili MR, Nasr AR, Akbary N. A Study of guidance quality of supervisors on dissertations of postgraduate students. Daneshvar Raftar 2007; 14(24): 111-22. [In Persian].

Horton EG, Hawkins M. A content analysis of intervention research in social work doctoral dissertations. J Evid Based Soc Work 2010; 7(5): 377-86.

Khademi A, Tavangar A, Hossein Pour K. Quality of dissertations of Isfahan Faculty of Dentistry during 2005-2009. J Isfahan Dent Sch 2012; 7(5): 785-91. [In Persian].

Mozaffari Khosravi H, Ehrampoosh M, Aghili H, Javadianzadeh F, Rahimdel T. An evaluation of graduates' theses at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd. J Med Educ Dev 2008; 2(2): 27-35. [In Persian].

Alishri GH, Fakhre Jahani F, Rokhsarizadeh H, Miri SM, Hollisaz MT, Hosseini SM. Evaluation of medical alumni dissertations of one of the medical sciences universities in principles of writing. J Mil Med 2010; 12(2): 75-9. [In Persian].

Camps D, Recuero Y, Samar ME, Avila RE. Bibliometric analysis of doctorate thesis on the health sciences area: first part, odontology. Rev Fac Cien Med Univ Nac Cordoba 2005; 62(3): 53-6. [In Spanish].

Shekofteh M, Akbari F. Content analysis of dissertations herbal pharmacy in the years 1998-2006 and to determine the thesis into a paper. J Med Plants 2016; 1(29): 140-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.