دوره 34، شماره 406: هفته دوم دی ماه 1395:1351-1355

بررسی اثر دود حاصل از عصاره‌ی مستقیم عنبرنسارا بر باکتری‌های گرم مثبت Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis

اردشیر طالبی, ابراهیم حریق, الناز دهدشتیان, فرزانه امینی, مرضیه مشکات

چکیده


مقدمه: استفاده از دودهاي طبي جایگزین در درمان بيماري‌ها و از جمله بيماري‌هاي ميكروبي و عفوني در ايران از سال‌های دور رواج داشته است. اين مطالعه، با هدف مقايسه‌ی خواص ضد ميكروبي دود حاصل از عصاره‌ی مستقیم عنبرنسارا با آنتی‌بیوتیک‌های رایج بر روی Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis بود.

روش‌ها: در اين مطالعه‌ی آزمايشگاهي، دود عنبرنسارا به عنوان مداخله‌ای بر سوش‌های مورد و گروه‌هاي آنتي‌بيوتيك بر سوش‌های مشابه به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. سوش‌هاي استاندارد Staphylococcus aureus و Bacillus subtilis در محيط كشت‌هاي مناسب کشت داده شدند. عصاره‌گیری عنبرنسارا بدون استفاده از حلال انجام شد تا احتمال تأثیر حلال بر میکروب‌ها را از بین ببرد. سری رقت و آزمایش دیسک دیفیوژن برای هر کدام از باکتری‌ها سه بار انجام شد.

یافته‌ها: میانگین هاله‌ی عدم رشد در Staphylococcus aureus به طور معنی‌داری بیشتر از ونکومایسین بود؛ اما میانگین هاله‌ی عدم رشد در Bacillus subtilis با سیپروفلوکساسین تفاوت معنی‌دار نداشت. آزمون تعقیبی Least significant difference (LSD) نشان داد که قطر هاله‌ی عدم رشد در Staphylococcus aureus به طور معنی‌داری بیشتر از Bacillus subtilis بود. در حالی که، Minimum inhibitory concentration (MIC) برای Bacillus subtilis بیشتر از Staphylococcus aureus و Minimum bactericidal concentration (MBC) برای Bacillus subtilis بیشتر از Staphylococcus aureus بود.

نتیجه‌گیری: دود حاصل از عصاره‌ی عنبرنسارا بر رشد Staphylococcus aureus تأثیر معنی‌داری داشت و می‌توان آن را به عنوان دارو پیشنهاد نمود.


واژگان کلیدی


دود؛ عنبرنسارا؛ اثر ضد ميكروبي؛ Bacillus subtilis؛ Staphylococcus aureus

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.