دوره 34، شماره 406: هفته دوم دی ماه 1395:1330-1337

ارزیابی وضعیت حین معاینه و شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی در متخصصین گوش و حلق و بینی شهر اصفهان

بابک وحدت‌پور, سعید صادقی

چکیده


مقدمه: متخصصین گوش و حلق و بینی، به علت کار در وضعیت‌های گوناگون در درمانگاه و بیمارستان، در صورت عدم وضعيت‌گيري صحيح، مي‌توانند مستعد مشكلات عضلاني- اسكلتي مختلف باشند. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی و تعیین میزان خطر وضعیت نشستن یا ایستادن آن‌ها، شیوع مشکلات عضلانی- اسکلتی و تعیین ارتباط بین وضعیت و شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی بود.

روش‌ها: با مراجعه به محل كار 39 متخصص گوش و حلق و بینی و عکس‌برداری، وضعیت آن‌ها با استفاده از ابزارهای Quick exposure check و Loading on upper body assessment، مورد سنجش قرارگرفت و خطر آن در سه گروه كم، متوسط و بالا طبقه‌بندي شد. سپس، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی اختلالات عضلانی- اسکلتی Nordic (NMQ یا Nordic musculoskeletal questionnaire)، شیوع این اختلالات بررسی شد.

یافته‌ها: طبق نتایج روش ارزیابی فشار بالاتنه (LUBA یا Loading postural upper body assessment)، خطر ابتلا به مشکلات عضلانی- اسکلتی هنگام معاینه‌ی حلق متوسط و حین معاینه‌ی گوش و بینی در بیشتر پزشکان بالا می‌باشد. این خطر، طبق روش ارزیابی Quick exposure check، پایین بود. نتایج حاصل از پرسش‌نامه‌ی Nordic که توسط پزشکان مورد مطالعه پر شده بود، نشان داد که در 31 نفر (4/79 درصد)، حداقل یک مورد مشکل عضلانی- اسکلتی مشاهده می‌شود که رقم قابل توجهی است. طبق آنالیز، ارتباط معنی‌داری میان وضعیت پزشکان حین معاینات بامشکلات عضلانی- اسکلتی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری: شیوع اختلالات عضلانی- اسکلتی در برخی نواحی بالا می‌باشد و احتمال دارد به دلیل وضعیت نامطلوب نشستن در حین کار کردن آن‌ها باشد. با آموزش این افراد، می‌توان از بروز این اختلالات جلوگیری کرد.


واژگان کلیدی


وضعیت؛ متخصص گوش و حلق و بینی؛ عضلانی- اسکلتی؛ بررسی مواجهه‌ی سریع؛ ارگونومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Helmseresht P, Delpisheh A. Work-related healthcare. 3rd ed. Tehran, Iran: Chehr Publications; 2003. p. 44-8. [In Persian].

Chubine A, Amirzadeh F. General occupational health.1st ed. Shiraz, Iran: Kushamehr Publications; 1999. p. 53-9.[In Persian].

Nordin M, Andersson GBJ, Pope MH. Musculoskeletal disorders in the workplace: principles and practice. 2nd ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2006.

Hart LG, Deyo RA, Cherkin DC. Physician office visits for low back pain. Frequency, clinical evaluation, and treatment patterns from a U.S. national survey. Spine (Phila Pa 1976) 1995; 20(1): 11-9.

Aghilinejad M, Farshad A, Mostafaee M, Ghafari M. Occupational medicine and occupational diseases.2nd ed. Tehran, Iran. Arjmand Publications; 2006. p. 31-9. [In Persian].

Kuorinka I, Jonsson B, Kilbom A, Vinterberg H, Biering-Sorensen F, Andersson G, et al. Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms. Appl Ergon 1987; 18(3): 233-7.

Mohammadfam I, Kianfar A, Afsartala B. Assessment of musculoskeletal disorders in a manufacturing company using QEC and LUBA methods and comparison of results. Iran Occup Health 2010; 7(1): 54-60. [In Persian].

Mehrdad R, Dennerlein JT, Morshedizadeh M. Musculoskeletal disorders and ergonomic hazards among Iranian physicians. Arch Iran Med 2012; 15(6): 370-4.

Rambabu T, Suneetha K. Prevalence of work related musculoskeletal disorders among physicians, surgeons and dentists: a comparative study. Ann Med Health Sci Res 2014; 4(4): 578-82.

Choobineh AR, Daneshmandi H, Aghabeigi M, Haghayegh A. Prevalence of musculoskeletal symptoms among employees of Iranian petrochemical industries: October 2009 to December 2012. Int J Occup Environ Med 2013; 4(4): 195-204.

Garcia PP, Presoto CD, Campos JA. Perception of risk of musculoskeletal disorders among Brazilian dental students. J Dent Educ 2013; 77(11): 1543-8.

Gomez MG, Castaneda R, Menduina PL, Garrido RU, Markowitz S. Estimating medical costs of work-related diseases in the Basque Country (2008). Med Lav 2013; 104(4): 267-76.

Freimann T, Coggon D, Merisalu E, Animagi L, Paasuke M. Risk factors for musculoskeletal pain amongst nurses in Estonia: a cross-sectional study. BMC Musculoskelet Disord 2013; 14: 334.

Vahdatpour B, Khosravi S, Rahimi A, Sattari S, Mogtaderi A, Dabiri F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among radiologists in Isfahan: a cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2010; 5(10): 664-9.

Rahimi A, Vahdatpour B, Khosrawi S, Mogtaderi A, Sattari S, Dabiri F, et al. Work-related musculoskeletal disorders among pathologists in Isfahan: a cross-sectional study. Research Journal of Biological Sciences 2012; 5(12): 793-7.

Khosrawi S, Rahimi A, Vahdatpour B, Dabiri F, Mashrabi O. Work-related musculoskeletal disorders among cardiologists. Research Journal of Biological Sciences 2011; 6(4): 170-4.

Yasobant S, Rajkumar P. Work-related musculoskeletal disorders among health care professionals: A cross-sectional assessment of risk factors in a tertiary hospital, India. Indian J Occup Environ Med 2014; 18(2): 75-81.

Warren N, Dillon C, Morse T, Hall C, Warren A. Biomechanical, psychosocial, and organizational risk factors for WRMSD: population-based estimates from the Connecticut upper-extremity surveillance project (CUSP). J Occup Health Psychol 2000; 5(1): 164-81.

Szeto GP, Ho P, Ting AC, Poon JT, Cheng SW, Tsang RC. Work-related musculoskeletal symptoms in surgeons. J Occup Rehabil 2009; 19(2): 175-84.

Andersson BJ, Ortengren R, Nachemson AL, Elfstrom G, Broman H. The sitting posture: an electromyographic and discometric study. Orthop Clin North Am 1975; 6(1): 105-20.

MacDonald K, King D. Work-related musculoskeletal disorders in veterinary echocardiographers: a cross-sectional study on prevalence and risk factors. J Vet Cardiol 2014; 16(1): 27-37.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.