دوره 34، شماره 407: هفته سوم دی ماه 1395:1381-1388

بررسی فراوانی ژن‌های مقاومت به آمینوگلیکوزیدها در ایزوله‌های Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه

فاطمه امینی, حسن علی کریم پور, سیاوش وزیری, مهدی قادری, سعید محمدی, محسن عزیزی

چکیده


مقدمه: Acinetobacter، باکتری فرصت‌طلب و از عوامل ایجاد کننده‌ی عفونت‌های بیمارستانی است که دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالایی می‌باشد. این مطالعه، با هدف تعیین الگوهای مقاومت آنتی‌بیوتیکی و فراوانی ژن‌های aphA6 و aadB در Acinetobacter baumannii جدا شده از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU یا Intensive care unit) انجام گرفت.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- مقطعی، 58 ایزوله‌ی Acinetobacter baumannii از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان امام رضای (ع) کرمانشاه جمع‌آوری و با استفاده از روش‌های باکتری‌شناسی اختصاصی شناسایی شدند. برای شناسایی حساسیت آنتی‌بیوتیکی ایزوله‌ها از روش دیسک دیفیوژن (Disk diffusion) استفاده شد. برای شناسایی فراوانی ژن‌های aphA6 و aadB، از روش Polymerase chain reaction (PCR) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی آن‌ها استفاده شد.

یافته‌ها: در ایزوله‌های مورد بررسی، بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در برابر تیکارسیلین (9/87 درصد) و سفتازیدیم (2/86 درصد) و کمترین مقاومت در پلی‌میکسین B (1/12 درصد) بود. از مجموع 58 ایزوله‌ی Acinetobacter، 36 مورد (1/62 درصد) ژن aphA6 و 9 مورد (5/15 درصد) ژن aadB را داشتند. همچنین، 5 مورد (6/8 درصد) دارای هر دو ژن و 18 نمونه (3/31 درصد) فاقد هر دو ژن بودند.

نتیجه‌گیری: 80 درصد از ایزوله‌های Acinetobacter جدا شده، به آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزیدی مقاومت نشان دادند. با توجه به میزان بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به این دسته‌ آنتی‌بیوتیک و اکثر آنتی‌بیوتیک‌های بررسی شده در این مطالعه، دقت در استفاده از آنتی‌بیوتیکی مانند پلی‌میکسین B برای درمان عفونت‌های ناشی از این پاتوژن ضرورری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


Acinetobacter؛ مقاومت آنتی‌بیوتیکی؛ آمينوگليكوزيدها

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.