دوره 35، شماره 446: هفته دوم آبان ماه 1396:1164-1170

تأثیر اريترومايسين بر اتساع کیسه‌ی صفرا حین عمل کوله‌سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در زنان مبتلا به کله‌سیستیت مزمن

محمد مؤذنی, احسان محمدی

چکیده


مقدمه: اریترومایسین دارویی است که با اثر بر گیرنده‌های موتیلین، باعث کاهش حجم کیسه‌ی صفرا می‌شود و به‌ صورت تئوریک می‌تواند به پاره نشدن کیسه‌ی صفرا حین گرفتن با ابزار و یا برش از کبد کمک نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر اریترومایسین بر کاهش حجم کیسه‌ی صفرا و به دنبال آن، کاهش میزان پارگی و درد پس از عمل انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 130 نفر از زنان مبتلا به کله‌سیستیت مزمن به صورت تصادفی در دو گروه شاهد (63 نفر) و آزمایش (67 نفر) قرار گرفتند. به گروه آزمایش 250 میلی‌گرم اریترومایسین وریدی 30 دقیقه قبل از عمل جراحی تزریق شد و کاهش حجم کیسه‌ی صفرا به ‌وسیله‌ی ابزار لاپاروسکوپی توسط یک جراح اندازه‌گیری گردید. بیمار جهت بررسی درد، 24 ساعت پس از عمل و یک هفته بعد مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: میزان حجم کیسه‌ی صفرا در گروه آزمایش کاهش معنی‌داری را نشان داد (05/0 > P)، اما تغییر معنی‌داری در میزان پارگی آن مشاهده نشد (05/0 < P). درد پس از عمل نیز در بیماران گروه آزمایش کاهش معنی‌داری داشت (05/0 > P).

نتیجه‌گیری: اریترومایسین داروی مؤثری در کاهش حجم کیسه‌ی صفرا می‌باشد و این اثر به لحاظ عملی نیز مشاهده شد، اما تأثیر واضحی در کاهش میزان پارگی به لحاظ آماری نداشت. این دارو از طریق کاهش مدت زمان عمل جراحی و کاهش حجم کیسه‌ی صفرا، باعث کمتر شدن درد پس از عمل می‌شود. بنابراین، استفاده از اریترومایسین وریدی به این منظور توصیه می‌شود.


واژگان کلیدی


اریتروماتیسین؛ کیسه‌ی صفرا؛ کله‌سیستکتومی؛ لاپاراسکوپی

تمام متن:

PDF

مراجع


Oddsdottir M, Pham TH, Hunter JG, Andersen D, Billiar TR, Dunn DL. Gallbladder and the extrahepatic biliary system. In: Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al., editors. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009.p. 1315-32.

Zinner MJ, Ashley SW, Jr. Maingot's abdominal operations. 12th ed. New York, NY: McGraw-Hill ; 2012.

Tomomasa T, Kuroume T, Arai H, Wakabayashi K, Itoh Z. Erythromycin induces migrating motor complex in human gastrointestinal tract. Dig Dis Sci 1986; 31(2): 157-61.

Fu D, Zhang Y, Wang Z. Contractile effect of erythromycin on the gallbladder. Zhonghua Wai Ke Za Zhi 1995; 33(12): 757-9. [In Chinese].

Catnach SM, Fairclough PD, Trembath RC, O'Donnell LJ, McLean AM, Law PA, et al. Effect of oral erythromycin on gallbladder motility in normal subjects and subjects with gallstones. Gastroenterology 1992; 102(6): 2071-6.

Liu YG, Nie YQ, Qian W. Clinical study of erythromycin action on gallbladder motility in patients with non-ulcer dyspepsia. Zhonghua Nei Ke Za Zhi 1994; 33(6): 376-8. [In Chinese].

Ugwu AC, Agwu KK, Umeh EC. Comparison of the effect of azithromycin versus erythromycin on gallbladder motility: A sonographic study. Afr J Pharm Pharmacol 2017; 7(33): 2348-51.

Bouvet L, Duflo F, Bleyzac N, Mion F, Boselli E, Allaouchiche B, et al. Erythromycin promotes gastric emptying during acute pain in volunteers. Anesth Analg 2006; 102(6): 1803-8.

Bonacini M, Quiason S, Reynolds M, Gaddis M, Pemberton B, Smith O. Effect of intravenous erythromycin on postoperative ileus. Am J Gastroenterol 1993; 88(2): 208-11.

Arienti V, Magri F, Boriani L, Maconi G, Bassein L, Baraldini M, et al. Effect of single dose of oral erythromycin on gastric and gallbladder emptying. Simultaneous assessment by ultrasound. Dig Dis Sci 1994; 39(6): 1309-12.

Catnach SM, Fairclough PD, Trembath RC, O'Donnell LJ, McLean AM, Law PA, et al. Effect of oral erythromycin on gallbladder motility in normal subjects and subjects with gallstones. Gastroenterology 1992; 102(6): 2071-6.

Zubair M, Habib L, Mirza MR, Channa MA, Yousuf M. Iatrogenic gall bladder perforations in laparoscopic cholecystectomy: An audit of 200 cases. Mymensingh Med J 2010; 19(3): 422-6.

Kimura T, Goto H, Takeuchi Y, Yoshida M, Kobayashi T, Sakuramachi S, et al. Intraabdominal contamination after gallbladder perforation during laparoscopic cholecystectomy and its complications. Surg Endosc 1996; 10(9): 888-91.

De Simone P, Donadio R, Urbano D. The risk of gallbladder perforation at laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 1999; 13(11): 1099-102.

Jain N, Neogi S, Bali RS, Harsh N. Relationship of gallbladder perforation and bacteriobilia with occurrence of surgical site infections following laparoscopic cholecystectomy. Minim Invasive Surg 2015; 2015: 204508.

Pourladian I, Lois AW, Frelich MJ, Woehlck HJ, Weber M, Kastenmeier AS, et al. Acetazolamide reduces postoperative pain following laparoscopic inguinal herniorrhaphy. Surg Endosc 2016; 30(7): 2685-9.

Fredman B, Jedeikin R, Olsfanger D, Flor P, Gruzman A. Residual pneumoperitoneum: a cause of postoperative pain after laparoscopic cholecystectomy. Anesth Analg 1994; 79(1): 152-4.

Duca S, Bala O, Al-Hajjar N, Lancu C, Puia IC, Munteanu D, et al. Laparoscopic cholecystectomy: incidents and complications. A retrospective analysis of 9542 consecutive laparoscopic operations. HPB (Oxford) 2003; 5(3): 152-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.