دوره 30، شماره 199: هفته اول مهرماه 1391

بررسی ارتباط زمان و نوع زایمان و استحکام خانواده با ظهور سندرم‌های اختلال دفع در کودکان

یحیی مدیحی, محبوبه آقانوری

چکیده


مقدمه: اختلالات دفع ادرار و مدفوع (Dysfunctional voiding) در کودکان طیف وسیعی از علایم کلینیکی را شامل می‌شود که به تازگی تحت عنوان سندرم‌های اختلال دفع (Dysfunctional elimination syndrome یا DES) طبقه‌بندی می‌شود. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی ارتباط زمان و نوع زایمان و با هم یا بدون هم بودن والدین با وقوع DES در کودکان بود.

روش‌ها: در این مطالعه، 544 نفر (272 دختر و 272 پسر) از کودکان دبستانی 10 مدرسه‌ی عادی در شهر تهران انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه‌ی PLUTSS (Pediatric lower urinary tract scoring system) و یک پرسشنامه‌ی دموگرافیک توسط والدین ارزیابی شدند. سپس بر اساس سیستم نمره‌دهی PLUTSS کودکان مبتلا به سندرم‌های اختلال دفع شناسایی شدند و فاکتورهای مورد نظر مورد بررسی آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: بین ابتلا به سندرم‌های اختلال دفع در کودکان و زمان زایمان (ترم یا پره‌ترم بودن)، نوع زایمان (سزارین یا طبیعی) و با هم یا جدا از هم بودن والدین ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: وقوع سندرم‌های اختلال دفع در کودکان ارتباطی با زمان و نوع زایمان و با هم یا جدا از هم بودن والدین ندارد.

واژگان کلیدی: سندرم‌های اختلال دفع، اختلال دفع، زایمان ترم، زایمان پره‌ترم، زایمان طبیعی، سزارین


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.