دوره 34، شماره 413: هفته اول اسفند ماه 1395:1582-1589

شناسایی گونه‌های عامل Leishmaniasis پوستی در شهرستان درگز

عبدالمجید فتی, سید عبدالرحیم رضایی, الهام مقدس, فائزه‌‌سادات موسوی وفا, سید علی‌اکبر شمسیان

چکیده


مقدمه: Leishmaniasis پوستی، از بیماری‌های انگلی پوستی است که در بسیاری مناطق جهان به ویژه ایران به صورت اندمیک وجود دارد. هر چند روش میکروسکوپی روش متداول تشخیص بیماری می‌باشد، اما تشخیص گونه‌های عامل Leishmaniasis به صورت میکروسکوپی و یا از طریق یافته‌های بالینی امکان پذیر نیست. برای این منظور، روش‌های مولکولی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

روش‌ها: در این مطالعه، شناسایی گونه‌ی عامل Leishmaniasis پوستی در شهرستان درگز به روش Polymerase chain reaction (PCR) با هدف قرار دادن ژن کینتوپلاست Kinetoplast-DNA (kDNA) مورد بررسی قرارگرفت. این مطالعه بر روی 94 نمونه‌ی گرفته شده از بیماران مشکوک به Leishmaniasis مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان درگز انجام شد. لام‌ها به روش گیمسا (Gimsa) رنگ‌آمیزی شدند و مورد بررسی مستقیم قرار گرفتند. PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی DNA کینتوپلاست انجام شد و نتایج به دست آمده، توسط نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون 2χ تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: در بین 94 مراجعه کننده‌ی مشکوک به Leishmania، لام میکروسکوپی 82 نفر (2/87 درصد) از بیماران و با روش مولکولی 85 نفر (4/90 درصد) از بیماران مثبت شدند که تعداد 63 مورد (1/74 درصد) Leishmania major و 22 مورد (9/25 درصد) Leishmania tropica بودند. با در نظر گرفتن روش kDNA-PCR به عنوان یک روش استاندارد، ویژگی روش مستقیم میکروسکوپی 100 درصد و حساسیت آن 96 درصد محاسبه گردید. در این مطالعه، بین ابتلا به بیماری و فصل بروز (045/0 = P)، محل سکونت (004/0 = P)، جدید یا کهنه بودن ساختمان مسکونی (003/0 = P) و همچنین، نزدیکی به محل زندگی جوندگان (025/0 = P) رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت. بیشترین رخداد زخم‌های ناشی از Leishmania در نواحی دست و صورت بود.

نتیجه‌گیری: شهرستان درگز به عنوان کانون Zoonotic leishmaniasis مطرح بوده است؛ نتایج این مطالعه نشان می‌دهد کانون‌های جدیدی از Anthroponotic leishmaniasis نیز در این منطقه وجود دارد. Leishmania major عامل غالب بروز Leishmaniasis پوستی در این شهرستان بود ولی Leishmania tropica نیز به مقادیر کمتری در آن وجود داشت.


واژگان کلیدی


Leishmaniasis پوستی؛ Leishmania major؛ Leishmania tropica؛ Polymerase chain reaction؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Hassanpour K, Aghamollaei H, Golpich M, Amani J, Taheri A, Farnoosh G. Molecular epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in the east north of Iran. Asian Pac J Trop Dis 2014; 4: S540-S544.

Sacks DL, Perkins PV. Identification of an infective stage of Leishmania promastigotes. Science 1984; 223(4643): 1417-9.

Belkaid Y, Kamhawi S, Modi G, Valenzuela J, Noben-Trauth N, Rowton E, et al. Development of a natural model of cutaneous leishmaniasis: powerful effects of vector saliva and saliva preexposure on the long-term outcome of Leishmania major infection in the mouse ear dermis. J Exp Med 1998; 188(10): 1941-53.

Saghafipour A, Rassi Y, Abai M R, Oshaghi M A, Farzinnia B, Mostafavi R, et al. Outbreak of zoonotic Cutaneous leishmaniasis: A Report. Arch Hyg Sci 2013; 2(2): 48-54.

Pagheh A S, Fakhar M, Sharif M, Danesh V, Ahmadi Z. Epidemiological survey of cutaneous leishmaniasis due to leishmania tropica in a new focus in Khorasan Razavi province. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23 (103): 46-52. [In Persian].

Peacock CS, Seeger K, Harris D, Murphy L, Ruiz JC, Quail MA, et al. Comparative genomic analysis of three Leishmania species that cause diverse human disease. Nat Genet 2007; 39(7): 839-47.

Kammoun-Rebai W, Naouar I, Libri V, Albert M, Louzir H, Meddeb-Garnaoui A, et al. Protein biomarkers discriminate Leishmania major-infected and non-infected individuals in areas endemic for cutaneous leishmaniasis. BMC Infect Dis 2016; 16: 138.

Oshaghi MA, Rasolian M, Shirzadi MR, Mohtarami F, Doosti S. First report on isolation of Leishmania tropica from sandflies of a classical urban Cutaneous leishmaniasis focus in southern Iran. Exp Parasitol 2010; 126(4): 445-50.

Rogers ME, Ilg T, Nikolaev AV, Ferguson MA, Bates PA. Transmission of cutaneous leishmaniasis by sand flies is enhanced by regurgitation of fPPG. Nature 2004; 430(6998): 463-7.

Doroodgar M, Delavari M, Doroodgar M, Abbasi A, Taherian AA, Doroodgar A. Tamoxifen induces apoptosis of leishmania major promastigotes in vitro. Korean J Parasitol 2016; 54(1): 9-14.

Pinna RA, Silva-Dos-Santos D, Perce-da-Silva DS, Oliveira-Ferreira J, Villa-Verde DM, De Luca PM, et al. Malaria-Cutaneous Leishmaniasis co-infection: influence on disease outcomes and immune response. Front Microbiol 2016; 7: 982.

Ben SA, Ben MN, Guedri E, Zaatour A, Ben AN, Bettaieb J, et al. Topical paromomycin with or without gentamicin for cutaneous leishmaniasis. N Engl J Med 2013; 368(6): 524-32.

Alrajhi AA, Ibrahim EA, De Vol EB, Khairat M, Faris RM, Maguire JH. Fluconazole for the treatment of cutaneous leishmaniasis caused by Leishmania major. N Engl J Med 2002; 346(12): 891-5.

Khazaei S, Mohammadian Hafshejani A, Saatchi M, Salehiniya H, Nematollahi S. Epidemiological aspects of cutaneous leishmaniasis in Iran. Arch Clin Infect Dis 2015; 10(3): e28511.

Kheirandish F, Chegeni SA, Kazemi B, Mohebali M, Sarlak A, Tarahi MJ, et al. Identification of leishmania species using PCR assay on giemsa-stained slides prepared from cutaneous leishmaniasis patients. Iran J Parasitol 2013; 8(3): 382-8.

Darvishi M, Yaghoobi-Ershadi MR, Shahbazi F, Akhavan AA, Jafari R, Soleimani H, et al. Epidemiological study on sand flies in an endemic focus of cutaneous leishmaniasis, Bushehr city, southwestern Iran. Front Public Health 2015; 3: 14.

Baghaei A, Jasbi E, Akhoundi M, Mirzaei H, Dehnam O. Microscopic and molecular detection of leishmania species among suspected patients of cutaneous leishmaniasis using ITS-r DNA in Fars province. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2012; 20 (4): 464-73. [In Persian].

Hoseini Farash BR, Mohajery M, Fata A, Shamsian SA, Rezaee A, Yazdanpanah MJ. Anthroponotic cutaneous leishmaniasis in Torghabeh - Shandiz, a region with rural texture (a molecular study). Jundishapur J Microbiol 2013; 6(10): e8274.

Mohajery M, Shamsian SA, Rezaee A, Hasanpoor K, Shakeri Mt, Farnoosh G, et al. Evaluation of mulecular epidemiology of cutaneous leishmaniasis in Sabzevar. Med J Mashad Univ Med Sci 2010; 53(3): 138-44.

Mahmoodi MR, Mohajery M, Tavakkol Afshari J, Shakeri MT, Yazdan Panah MJ, Berenji F, et al. Molecular identification of Leishmania species causing cutaneous leishmaniasis in Mashhad, Iran. Jundishapur J Microbiol 2010; 3(4): 195-200.

Saadabadi F, Mohajery M, Poostchi E, Shamsian SA. Identification of Leishmania species causing cutaneous leishmaniasis using random amplified polymorphic DNA (RAPD-PCR) in Kharve, Iran. Rep Biochem Mol Biol 2013; 1(2): 69-73.

Mohaghegh M, Fata A, Salehi G, Berenji F, Bazzaz MM, Rafatpanah H, et al. Molecular identification of leishmania species using samples obtained from negative stained smears. Iran J Parasitol 2013; 8(2): 337-41.

Shamsian SAA, Rezaei A, Akbarzadeh A, Farash BR. Molecular Identification of Leishmania tropica in an endemic border city for zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL) in northeastern Iran. J Microbiol Exp 2015; 2(4): 00053.

Desjeux P. Leishmaniasis: current situation and new perspectives. Comp Immunol Microbiol Infect Dis 2004; 27(5): 305-18.

Baghaei A, Parvizi P, Amirkhani A, Honarvar MR, Badiei F. Identification of Leishmania using microscopic and molecular methods in suspected patients of cutaneous leishmaniasis by targeting ITS-rDNA gene, Golestan province, Iran (2009-10). J Gorgan Uni Med Sci. 2012; 14 (3): 72-81. [In Persian].

Fata A, Ghodratollah SS, Hushang R, Mojtaba MB, Ali MM, Abdolghayoum M. Identification of Leishmania species by kinetoplast DNA-polymerase chain reaction for the first time in Khaf district, Khorasan-e-Razavi province, Iran. Trop Parasitol 2015; 5(1): 50-4.

Naseri A, Fata A, Rezai A, Hedayatimoghadam M, Berengi F, Akbarzadeh O, et al. Molecular identification of Leishmania species in Torbat-e Heydarieh, Khorasan Razavi province, Iran. Int J Med Res Health Sci 2016; 5(687): 92.

Elahi R, Fata A, Berenji F. Comparing different leishmaniasis laboratory detecting methods. Mashhad J Med Sci 1995; 38(47): 68-72. [In Persian].

Rafati N, Shaporimoghadem A, Ghorbani R. Epidemiological study of cutaneous leishmaniasis in Damghan (2000-2006). Koomesh 2007; 8 (4): 247-54. [In Persian].

Khajedaluee M, Yazdanpanah MJ, Seyed Nozadi S, Fata A, Juya MR, Masoudi MH, et al. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in population covered by Mashhad university of medical sciences in 2011. Med J Mashad Univ Med Sci 2014; 57(4): 647-54.

Cherabin M, Sofizadeh A, Palideh AR, Yapanggharavi AH, Yapang Gharavi M. Epidemiological characteristics of cautaneous leishmaniasis in Maraveh Tapeh district, Golestan province during 2006-2010. J Zabol Univ Med Sci 2012; 4(1): 19-27. [In Persian].

Talari S A, Vakili Z, Moshtaghi S. Prevalence of cutaneus leishmaniasis in Kashan, 1994-2000. Feyz 2003; 7(2): 71-6. [In Persian].

Sarkari B, Moshfe A, Pedram N, Zargar M, Yazdanpanah B, Akhondi B, et al. Serological study of visceral leishmaniasis in Boyer Ahmad township in 2005. Armaghane-danesh 2007; 12 (2): 69-77. [In Persian].

Sofizadeh A, Faragi Far AA, Cherabi M, Badiei F, Cherabin M, Sarli J, et al . Cutaneous leishmaniasis in Gonbad Kavoos, North of Iran (2009-11): an epidemiological study. J Gorgan Uni Med Sci 2012; 14 (4): 100-6. [In Persian].

Fazaeli A, Fouladi B, Sharifi I. Emergence of cutaneous leishmaniasis in a border area at south-east of Iran: an epidemiological survey. J Vector Borne Dis 2009; 46(1): 36-42.

Ullah S, Jan AH, Wazir SM, Ali N. Prevalence of cutaneous leishmaniasis in Lower Dir district (N.W.F.P), Pakistan. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2009; 19: 212-21.

Sharifi I, Fekri AR, Aflatonian MR, Nadim A, Nikian Y, Kamesipour A. Cutaneous leishmaniasis in primary school children in the south-eastern Iranian city of Bam, 1994-95. Bull World Health Organ 1998; 76(3): 289-93.

Kharfi M, Benmously R, El Fekih N, Daoud M, Fitouri Z, Mokhtar I, et al. Childhood leishmaniasis: report of 106 cases. Dermatol Online J 2004; 10(2): 6.

Ahmadi N, Ghafarzadeh M, Jalaligalosang A, Gholamiparizad E. An epidemiological study of cutaneous leishmaniasis with emphasis on incidence rate in Kashan, Isfahan province. J Ilam Univ Med Sci 2013; 21(2): 1-9. [In Persian].

Dehghan A, Ghahramani F, Hashemi B. The Epidemiology of anthroponotic cutaneous leishmaniasis (ACL) in Larestan, 2006-2008. J Jahrom Univ Med Sci 2010; 8 (3): 7-11. [In Persian].

Karimian Shirazi M, Razmi G, Naghibi A. Molecular identification of leishmania species causing cutaneous leishmaniasis in Mashhad area, Iran. J Birjand Univ Med Sci 2014; 21(2): 237-45. [In Persian].

Fakhar M, Mikaeili F, Hatam G, Habibi P, Karamian M, Motazedian M, et al. A molecular epidemiology survey of cutaneous leishmaniasis in patients referring to Parasitology Lab at Shiraz School of Medicine and the importance of PCR assay. J Jahrom Univ Med Sci 2010; 8(1): 2-6. [In Persian].

Mesgarian F, Rahbarian N, Mahmoud Radi M, Hajaran H, Shahbaz F, Mesgarian Z, Taghipour N. Identification of Leishmania species isolated from human cutaneous leishmaniasis in Gonbad-e-Qabus city using a PCR method during 2006-2007. Tehran Univ Med J 2010; 68(4): 250-6. [In Persian].

Kato H, Uezato H, Katakura K, Calvopina M, Marco JD, Barroso PA, et al. Detection and identification of Leishmania species within naturally infected sand flies in the Andean areas of Ecuador by a polymerase chain reaction. Am J Trop Med Hyg 2005; 72(1): 87-93.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.