دوره 35، شماره 432: هفته چهارم تیر ماه 1396:609-614

مقایسه‌ی ناپایداری DNA ژنومی در آدنوما و آدنوکارسینوما در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال به روش Random Amplified Polymorphic DNA Polymerase Chain Reaction

اردشیر طالبی, صمصمام دانش بختیار, محبوبه مشکوه, مرضیه مشکوه

چکیده


مقدمه: تجمع تغییرات ژنتیکی دلیل اصلی پیشرفت بدخیمی در سرطان روده‌ی بزرگ است و مشخص شده است که ناپایداری ژنومی گام لازم برای ایجاد جهش‌های متعدد و ضروری در بروز بدخیمی می‌باشد.

روش‌ها: از تکنیک Random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction (RAPD-PCR) برای بررسی و مقایسه‌ی ناپایداری ژنومی در سرطان روده‌ی بزرگ و پیشرفت آن استفاده شد که در آن پروفایل ژنومی بافت آدنوما (پولیپ) و آدنوکارسینوما (سرطان روده‌ی بزرگ) مربوط به 17 بیمار مبتلا به سرطان روده‌ی بزرگ با اپیتلیوم طبیعی روده‌ی بزرگ همان بیماران مقایسه گردید.

یافته‌ها: بر اساس تفکیک و مشاهده‌ی محصولات PCR بر روی ژل آگارز 2 درصد، حضور باندی با طول تقریبی 370 جفت باز بین بافت‌های طبیعی (مشاهده شده در 8/11 درصد نمونه‌ها)، آدنوما (مشاهده شده در 5/76 درصد نمونه‌ها) و آدنوکارسینوما (مشاهده شده در 2/88 درصد نمونه‌ها) پلی‌مورف بود. حضور باند پیش‌گفته با توموری شدن بافت طبیعی همراهی معنی‌داری داشت (0004/0 = P و 38/24 = Odd ratio یا OR برای آدنوما و 0001/0 > P و 25/56 = OR برای آدنوکارسینوما). همچنین، آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که فرکانس حضور این باند بین آدنوما و آدنوکارسینوما تفاوت معنی‌داری ندارد (6600/0 = P).

نتیجه‌گیری: بررسی بیشتر قطعه‌ی 370 جفت بازی در سطح توالی، می‌تواند پیشنهاد مناسبی برای یافتن عملکرد این تغییر ژنتیک باشد.


واژگان کلیدی


سرطان روده‌ی بزرگ؛ آدنوما؛ آدنوکارسینوما؛ Random amplified polymorphic DNA polymerase chain reaction؛ ناپایداری ژنومی

تمام متن:

PDF

مراجع


Vilar E, Tabernero J. Molecular dissection of microsatellite instable colorectal cancer. Cancer Discov 2013; 3(5): 502-11.

Dolatkhah R, Somi MH, Bonyadi MJ, Asvadi K, I, Farassati F, Dastgiri S. Colorectal cancer in Iran: Molecular epidemiology and screening strategies. J Cancer Epidemiol 2015; 2015: 643020.

Luo L, Chen WD, Pretlow TP. CpG island methylation in aberrant crypt foci and cancers from the same patients. Int J Cancer 2005; 115(5): 747-51.

Grady WM, Markowitz SD. The molecular pathogenesis of colorectal cancer and its potential application to colorectal cancer screening. Dig Dis Sci 2015; 60(3): 762-72.

Luo L, Li B, Pretlow TP. DNA alterations in human aberrant crypt foci and colon cancers by random primed polymerase chain reaction. Cancer Res 2003; 63(19): 6166-9.

Luceri C, De Filippo C, Caderni G, Gambacciani L, Salvadori M, Giannini A, et al. Detection of somatic DNA alterations in azoxymethane-induced F344 rat colon tumors by random amplified polymorphic DNA analysis. Carcinogenesis 2000; 21(9): 1753-6.

Markowitz SD, Bertagnolli MM. Molecular origins of cancer: Molecular basis of colorectal cancer. N Engl J Med 2009; 361(25): 2449-60.

Janne PA, Mayer RJ. Chemoprevention of colorectal cancer. N Engl J Med 2000; 342(26): 1960-8.

Munteanu I, Mastalier B. Genetics of colorectal cancer. J Med Life 2014; 7(4): 507-11.

Shih IM, Zhou W, Goodman SN, Lengauer C, Kinzler KW, Vogelstein B. Evidence that genetic instability occurs at an early stage of colorectal tumorigenesis. Cancer Res 2001; 61(3): 818-22.

Kloor M, Staffa L, Ahadova A, von Knebel DM. Clinical significance of microsatellite instability in colorectal cancer. Langenbecks Arch Surg 2014; 399(1): 23-31.

Ong TM, Song B, Qian HW, Wu ZL, Whong WZ. Detection of genomic instability in lung cancer tissues by random amplified polymorphic DNA analysis. Carcinogenesis 1998; 19(1): 233-5.

Atienzar FA, Jha AN. The random amplified polymorphic DNA (RAPD) assay and related techniques applied to genotoxicity and carcinogenesis studies: a critical review. Mutat Res 2006; 613(2-3): 76-102.

Williams JG, Kubelik AR, Livak KJ, Rafalski JA, Tingey SV. DNA polymorphisms amplified by arbitrary primers are useful as genetic markers. Nucleic Acids Res 1990; 18(22): 6531-5.

Gupta N, Raman G, Banerjee G. Cloning and identification of two unique genes involved in UV induced apoptosis on human keratinocyte (HaCaT) cell line. Toxicol Mech Methods 2004; 14(6): 355-9.

Chansiripornchai N, Ramasoota P, Sasipreeyajan J, Svenson SB. Differentiation of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) strains by random amplified polymorphic DNA (RAPD) analysis. Vet Microbiol 2001; 80(1): 75-83.

Ben MK, Fendri C, Battikh H, Garnier M, Zribi M, Jlizi A, et al. Multiple and mixed Helicobacter pylori infections: Comparison of two epidemiological situations in Tunisia and France. Infect Genet Evol 2016; 37: 43-8.

Peinado MA, Malkhosyan S, Velazquez A, Perucho M. Isolation and characterization of allelic losses and gains in colorectal tumors by arbitrarily primed polymerase chain reaction. Proc Natl Acad Sci USA 1992; 89(21): 10065-9.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.