دوره 34، شماره 406: هفته دوم دی ماه 1395:1344-1350

بررسی معیارهای هیستوپاتولوژیک جهت افتراق هپاتیت خود ایمن از هپاتیت‌های مزمن ویروسی (B و C) در نمونه‌های بیوپسی کبد

محمدحسین صانعی, آذر نعیمی, پردیس نعمت‌الهی, یاسر معین

چکیده


مقدمه: هپاتیت مزمن، یک بیماری به نسبت شایع در جامعه محسوب می‌گردد. تشخیص افتراقی نوع هپاتیت در درمان این بیماری اهمیت زیادی دارد؛ چرا که به کارگیری متد درمانی اشتباه، می‌تواند منجر به تشدید بیماری گردد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین توزيع فراواني معيارهاي هيستوپاتولوژيك به انجام رسید تا به وسيله‌ی آن راهنمايي جهت افتراق دقيق‌تر هپاتيت خود ایمن از هپاتيت‌هاي ويروسي مزمن میسر گردد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی، 45 بیمار مبتلا به هپاتیت خود ایمن، 34 بیمار مبتلا به هپاتیت B و 33 بیمار مبتلا به هپاتیت C از نظر وجود 12 معیار هیستوپاتولوژیک مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های 2χ و آنالیز تشخیصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته‌ها: از بین 12 شاخص مورد بررسی، 5 شاخص Interface hepatitis، فولیکول‌های لنفاوی در فضای پورت، Emperipolesis، تشکیل روزت و هپاتوسیت Ground glass دارای توانایی افتراق نوع هپاتیت در بیماران مورد مطالعه بودند. درصد پیشگویی کنندگی این معیارها برای هپاتیت خود ایمن 80 درصد، برای هپاتیت B 5/76 درصد و برای هپاتیت C، 7/69 درصد بود.

نتیجه‌گیری: پارامترهای هیستوپاتولوژیک در حد قابل قبولی می‌توانند نوع هپاتیت را در بیماران تعیین کنند. از بین این پارامترها، Interface hepatitis برای افتراق هپاتیت خود ایمن و هپاتیت C از هپاتیت B، فولیکول‌های لنفاوی در فضای پورت برای افتراق هپاتیت C، Emperipolesis و تشکیل روزت برای افتراق هپاتیت خود ایمن و هپاتوسیت Ground glass برای افتراق هپاتیت B از دو نوع دیگر مفید می باشند.


واژگان کلیدی


هپاتیت خود ایمن؛ هپاتیت ویروسی؛ معیارهای هیستوپاتولوژیک

تمام متن:

PDF

مراجع


Guido M, Mangia A, Faa G. Chronic viral hepatitis: the histology report. Dig Liver Dis 2011; 43(Suppl 4): S331-S343.

Firpi RJ, Nelson DR. Viral hepatitis: manifestations and management strategy. Hematology Am Soc Hematol Educ Program 2006; 375-80.

Malik TA, Saeed S. Autoimmune hepatitis: a review. J Pak Med Assoc 2010; 60(5): 381-7.

Desmet VJ. Liver lesions in hepatitis B viral infection. Yale J Biol Med 1988; 61(1): 61-83.

Lok AS, McMahon BJ. Chronic hepatitis B. Hepatology 2007; 45(2): 507-39.

Bach N, Thung SN, Schaffner F. The histological features of chronic hepatitis C and autoimmune chronic hepatitis: a comparative analysis. Hepatology 1992; 15(4): 572-7.

Vyberg M. The hepatitis-associated bile duct lesion. Liver 1993; 13(6): 289-301.

Tanikawa K, Kage M, Komuta M, Nakashima O, Yano H, Yatsuhashi H, et al. Pathological analysis of oxyphilic granular hepatocytes and hepatocellular mitochondria in chronic hepatitis C. Hepatol Res 2007; 37(6): 425-32.

Clement S, Negro F. Hepatitis C virus: the viral way to fatty liver. J Hepatol 2007; 46(6): 985-7.

Haque S, Chandra B, Gerber MA, Lok AS. Iron overload in patients with chronic hepatitis C: a clinicopathologic study. Hum Pathol 1996; 27(12): 1277-81.

Goldin RD, Levine TS, Foster GR, Thomas HC. Granulomas and hepatitis C. Histopathology 1996; 28(3): 265-7.

Gabriel A, Kukla M, Wilk M, Liszka L, Petelenz M, Musialik J. Angiogenesis in chronic hepatitis C is associated with inflammatory activity grade and fibrosis stage. Pathol Res Pract 2009; 205(11): 758-64.

Manns MP, Vogel A. Autoimmune hepatitis, from mechanisms to therapy. Hepatology 2006; 43(2 Suppl 1): S132-S144.

Czaja AJ, Freese DK. Diagnosis and treatment of autoimmune hepatitis. Hepatology 2002; 36(2): 479-97.

Hennes EM, Zeniya M, Czaja AJ, Pares A, Dalekos GN, Krawitt EL, et al. Simplified criteria for the diagnosis of autoimmune hepatitis. Hepatology 2008; 48(1): 169-76.

Krawitt EL. Autoimmune hepatitis. N Engl J Med 2006; 354(1): 54-66.

Dalekos GN, Zachou K, Liaskos C, Gatselis N. Autoantibodies and defined target autoantigens in autoimmune hepatitis: an overview. Eur J Intern Med 2002; 13(5): 293-303.

Dalekos GN, Wedemeyer H, Obermayer-Straub P, Kayser A, Barut A, Frank H, et al. Epitope mapping of cytochrome P4502D6 autoantigen in patients with chronic hepatitis C during alpha-interferon treatment. J Hepatol 1999; 30(3): 366-75.

Alvarez F, Berg PA, Bianchi FB, Bianchi L, Burroughs AK, Cancado EL, et al. International Autoimmune Hepatitis Group Report: review of criteria for diagnosis of autoimmune hepatitis. J Hepatol 1999; 31(5): 929-38.

Kumari N, Kathuria R, Srivastav A, Krishnani N, Poddar U, Yachha SK. Significance of histopathological features in differentiating autoimmune liver disease from nonautoimmune chronic liver disease in children. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013; 25(3): 333-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.