دوره 34، شماره 408: هفته چهارم دی ماه 1395:1395-1400

بررسی مقایسه‌ای تأثیر تجویز لابتالول یا رمی‌فنتانیل بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه

عظیم هنرمند, محمدرضا صفوی, کیمیا میرجلالی

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی تأثیر تجویز لابتالول و رمی‌فنتانیل بر تغییرات فشار خون و ضربان قلب بعد از لارنگوسکوپی و لوله‌گذاری تراشه و مقایسه‌ی آن با گروه شاهد بود.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 105 بیمار کاندیدای عمل جراحی به صورت تصادفی در سه گروه دریافت کننده‌ی 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم لابتالول، 1 میکروگرم بر کیلوگرم رمی‌فتانیل و شاهد تقسیم شدند و پارامترهای همودینامیک در سه گروه اندازه‌گیری و مقایسه گردید.

یافته‌ها: بروز برادی‌کاردی در سه گروه دریافت کننده‌ی لابتالول، رمی‌فنتانیل و گروه شاهد به ترتیب 6/28، 9/22 و 7/5 درصد و اختلاف سه گروه معنی‌دار بود (040/0 = P). در مقابل، بروز تاکی‌کاردی در سه گروه پیش‌گفته به ترتیب 9/2، 7/5 و 6/28 درصد و تفاوت بین سه گروه معنی دار بود (002/0 = P). درصد افت فشار خون در این سه گروه به ترتیب 9/22، 3/14 و 9/2 درصد بود و اختلاف معنی‌داری بین سه گروه وجود داشت (047/0 = P). فراوانی افزایش فشار خون نیز در سه گروه به ترتیب 3/6، 8/18 و 3/34 درصد بود و تفاوت معنی‌داری بین سه گروه مشاهده شد (001/0 = P).

نتیجه‌گیری: تزریق وریدی 1 میلی‌گرم/کیلوگرم لابتالول در بیماران تحت لارنگوسکوپی، در مقایسه با رمی‌فنتانیل، ثبات مطلوب‌تر همودینامیک و بروز کمتر اختلالات همودینامیک را به همراه دارد و استفاده از این دز قبل از لارنگوسکوپی مطلوب‌تر می‌باشد.


واژگان کلیدی


لوله‌گذاری تراشه؛ لابتالول؛ رمی‌فنتانیل

تمام متن:

PDF

مراجع


Shribman AJ, Smith G, Achola KJ. Cardiovascular and catecholamine responses to laryngoscopy with and without tracheal intubation. Br J Anaesth 1987; 59(3): 295-9.

Edwards ND, Alford AM, Dobson PM, Peacock JE, Reilly CS. Myocardial ischaemia during tracheal intubation and extubation. Br J Anaesth 1994; 73(4): 537-9.

Roy WL, Edelist G, Gilbert B. Myocardial ischemia during non-cardiac surgical procedures in patients with coronary-artery disease. Anesthesiology 1979; 51(5): 393-7.

Singh SP, Quadir A, Malhotra P. Comparison of esmolol and labetalol, in low doses, for attenuation of sympathomimetic response to laryngoscopy and intubation. Saudi J Anaesth 2010; 4(3): 163-8.

Chung KS, Sinatra RS, Chung JH. The effect of an intermediate dose of labetalol on heart rate and blood pressure responses to laryngoscopy and intubation. J Clin Anesth 1992; 4(1): 11-5.

Inada E, Cullen DJ, Nemeskal AR, Teplick R. Effect of labetalol or lidocaine on the hemodynamic response to intubation: a controlled randomized double-blind study. J Clin Anesth 1989; 1(3): 207-13.

Leslie JB, Kalayjian RW, McLoughlin TM, Plachetka JR. Attenuation of the hemodynamic responses to endotracheal intubation with preinduction intravenous labetalol. J Clin Anesth 1989; 1(3): 194-200.

Glass PS, Hardman D, Kamiyama Y, Quill TJ, Marton G, Donn KH, et al. Preliminary pharmacokinetics and pharmacodynamics of an ultra-short-acting opioid: remifentanil (GI87084B). Anesth Analg 1993; 77(5): 1031-40.

Lee JH, Kim H, Kim HT, Kim MH, Cho K, Lim SH, et al. Comparison of dexmedetomidine and remifentanil for attenuation of hemodynamic responses to laryngoscopy and tracheal intubation. Korean J Anesthesiol 2012; 63(2): 124-9.

Dietrich WD, Alonso O, Busto R. Moderate hyperglycemia worsens acute blood-brain barrier injury after forebrain ischemia in rats. Stroke 1993; 24(1): 111-6.

Goldberg ME, McNulty S, Levette A, Goldman S. Intravenous labetalol for induced hypotension in an adult patient undergoing coarctation repair. J Cardiothorac Anesth 1988; 2(5): 673-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.