دوره 34، شماره 409: هفته اول بهمن ماه 1395:1445-1452

بررسی اپیدمیولوژی مسمومین مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر یزد در سال 1394

محمود وکیلی, بنفشه شیرانی, محسن میرزایی

چکیده


مقدمه: مسمومیت، از شایع‌ترین علل مراجعه‌ی بیماران به مراکز درمانی می‌باشد. با توجه به تفاوت الگوهای اپیدمیولوژیک موارد مسمومیت در نقاط مختلف دنیا، این مطالعه به منظور بررسی ویژگی‌های افراد مسموم مراجعه کننده به بیمارستان‌های شهر یزد انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی، به روش مقطعی انجام شد. تمام افرادی که در چهار ماه از سال 1394 به علت مسمومیت به بیمارستان‌های شهر یزد مراجعه کرده بودند، به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. سن و جنس، تحصیلات، نوع ماده‌ی مسمومیت‌زا، محل سکونت، نوع مسمومیت و تاریخ مراجعه‌ی بیماران، با استفاده از فرم ویژه‌ای که به این منظور طراحی شده بود، از پرونده‌ی بیماران استخراج گردید. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون 2χ آنالیز شد و 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: از بین 460 بیمار مسموم مورد بررسی، 269 نفر (0/58 درصد) مرد و 191 نفر (5/41 درصد) زن بودند. فراوان‌ترین سطح تحصیلی افراد مسموم 181 نفر (3/39 درصد) دیپلم بود. بیشترین علت مسمومیت، 327 نفر (1/71 درصد) غیر عمدی بود. مسمومیت‌ها در فصل بهار و تابستان بیشتر بود. بیشترین ماده‌ی مورد استفاده در مسمومیت‌ها، داروها (178 نفر معادل 38 درصد) بود. شایع‌ترین گروه سنی افراد مسموم، 39-25 سال (162 نفر معادل 2/35 درصد) بود و بیشتر مسمومین (451 نفر معادل 0/98 درصد) ساکن شهر بودند.

نتیجه‌گیری: بیشترین میزان مسمومیت در جوانان شهری و با علت غیر عمدی می‌باشد. اصلی‌ترین ماده‌ی مسمومیت‌زا، داروها بودند. پیشنهاد می‌گردد در مورد مصرف صحیح داروها و از بین بردن داروهای اضافی و یا نگهداری آن‌ها در مکان‌های امن در خانه، آموزش لازم به خانواده‌ها ارایه گردد.


واژگان کلیدی


اپیدمیولوژی؛ مسمومیت؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Lee HL, Lin HJ, Yeh TY, Chi CH, Guo HR. The epidemiology and prognostic factors of poisoning. Epidemiology 2004; 15(4): S179-S180.

Mehdizadeh G, Manouchehri A, Zarghami A, Moghadamnia A. Prevalence and causes of poisoning in patients admitted to Shahid Beheshti Hospital of Babol in 2011-2012. J Babol Univ Med Sci 2015; 17(7): 22-8. [In Persian].

Chen F, Wen JP, Wang XP, Lin QM, Lin CJ. Epidemiology and characteristics of acute poisoning treated at an emergency center. World J Emerg Med 2010; 1(2): 154-6.

Chowdhury MSJH, Baque M, Islam MTI, Ahmed H, Faiz MA, Islam ASMN. Clinico- epidemiological study of corrosive poisoning by different agents in Dhaka Medical College Hospital. Bangladesh Med J 2013; 42(3): 78-81.

Sadequl Islam AHM, Basher A, Rashid M, Islam M, Arif SM, Abul Faiz M. Pattern of pre-hospital treatment received by cases of pesticide poisoning. International Journal of Medical Toxicology and Forensic Medicine 2012; 2(3): 88-96.

Weiss HB. Pregnancy-associated injury hospitalizations in Pennsylvania, 1995. Ann Emerg Med 1999; 34(5): 626-36.

Eddleston M. Patterns and problems of deliberate self-poisoning in the developing world. QJM 2000; 93(11): 715-31.

Torkashvand F, Sheikh Fathollahi M, Shamsi S, Kamali M, Rezaeian M. Evaluating the pattern of acute poisoning in cases referred to the emergency department of Ali-ebn Abi Taleb Hospital of Rafsanjan from October 2013 to September 2014 .J Rafsanjan Univ Med Sci 2015; 14 (4) :311-24. [In Persian].

Ignjatovic-Ristic D, Radevic S, Djokovic D, Petrovic D, Kocic S, Ristic B, et al. Epidemiological characteristics of suicidal patients admitted to the Psychiatric Clinic in Kragujevac: a ten-year retrospective study. Srp Arh Celok Lek 2011; 139(Suppl 1): 26-32.

Ruan HI, Yang CX, Feng X-M. A study on epidemiology among emergency patients in a comprehensive hospital with acute poisoning. Chin Gener Pract 2006; 9: 141-3.

Li H, Wang X, Huang X, Wang J. The characteristics of the acute poisoning patients in emergency department of a general hospital in a new emerging district. Chin J Emerg Med 2006; 15: 930-2.

Hossain R, Amin R, Riyadh Hossain A, Kahhar A, Rabbi Chowdhury F. Clinico-Epidemiological study of poisoning in a tertiary care hospital in Bangladesh. Journal of Emergency Practice and Trauma 2016; 3(1): 4-10.

Clark D, Murray DB, Ray D. Epidemiology and outcomes of patients admitted to critical care after self-poisoning. Journal of the Intensive Care Society 2011; 12(4): 268-73.

Zhou J, Chen SY, Li ZJ, Wu YQ. Study of drug poisoning on 2612 cases in the department of emergency. Wei Sheng Yan Jiu 2005; 34(1): 98-100. [In Chinese].

Azizpour Y, Asadollahi K, Sayehmiri K, Kaikhavani S, Abangah G. Epidemiological survey of intentional poisoning suicide during 1993-2013 in Ilam Province, Iran. BMC Public Health 2016; 16: 902.

Wei F. Clinical Investigation of 650 Cases of Acute Intoxication. Clinical Misdiagnosis & Mistherapy 2008; 21(11): 18-9. [In Chinese].

Adinew GM, Asrie AB. Pattern of acute poisoning in teaching hospital, northwest Ethiopia. International Journal of Pharmacology and Toxicology 2016; 4(1): 47-52.

Patil A, Peddawad R, Verma VCS, Gandh H. Profile of acute poisoning cases treated in a tertiary care hospital: a study in Navi Mumbai. Asia Pac J Med Toxicol 2014; 3(1): 36-40.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.