دوره 34، شماره 409: هفته اول بهمن ماه 1395:1453-1458

بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران با استفاده از ماسک حنجره‌ای در شیرخواران 24-6 ماهه‌ی تحت عمل جراحی فتق اینگوئینال

امیر شفا, مهشید شیرانی

چکیده


مقدمه: استفاده از ماسک حنجره‌ای در بیهوشی کودکان رو به افزایش است، اما در مورد نوع داروی نگهداری بیهوشی مورد استفاده در شیرخوارانی که را ه هوایی آن‌ها توسط ماسک حنجره‌ای محافظت می‌شود، مطالعات کافی انجام نشده است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای میزان بروز عوارض تنفسی در دو روش بیهوشی با پروپوفول و ایزوفلوران با استفاده از ماسک حنجره‌ای در شیرخواران 24-6 ماهه‌ی تحت عمل جراحی فتق اینگوئینال انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه، 90 شیرخوار 24-6 ماهه که کاندیدای عمل هرنیورافی (Herniorrhaphy) با ماسک حنجره‌ای بودند، به شکل تصادفی به دو گروه 45 نفره تقسیم شدند. در گروه اول، پروپوفول و در گروه دوم، ایزوفلوران به عنوان نگهدارنده‌ی بیهوشی استفاده شد. میزان SPO2 (اشباع اکسیژن شریانی) و CO2 انتهای بازدمی و فشار متوسط شریانی حین عمل هر 5 دقیقه ثبت شد و در ریکاوری، SPO2 و فشار متوسط شریانی هر 15 دقیقه و عوارض تنفسی (لارنگواسپاسم، برونکواسپاسم و سرفه) و میزان تهوع و استفراغ در تمامی بیماران ارزیابی و در فرم جمع‌آوری اطلاعات هر بیمار ثبت گردید.

یافته‌ها: دریافت کنندگان پروپوفول از میانگین CO2 انتهای بازدمی، ضربان قلب و فشار متوسط شریانی پایین‌تری برخوردار بودند. همچنین، درصد اشباع اکسیژن خون در دقایق 15، 25 و 30 عمل و در بدو ورود و دقایق 15 و 45 ریکاوری در گروه ایزوفلوران به طور معنی‌داری پایین‌تر بود (010/0 > P). عوارض تنفسی و مدت زمان اقامت در ریکاوری در گروه دریافت کننده‌ی پروپوفول کمتر بود، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنی‌دار نبود.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و با بررسی سایر متون، پیشنهاد می‌شود از پروپوفول برای نگهداری بیهوشی در شیرخواران بیهوش با ماسک حنجره‌ای استفاده شود.


واژگان کلیدی


ماسک حنجره‌ای؛ پروپوفول؛ ایزوفلوران؛ شیرخواران

تمام متن:

PDF

مراجع


Zhu XY, Lin BC, Zhang QS, Ye HM, Yu RJ. A prospective evaluation of the efficacy of the laryngeal mask airway during neonatal resuscitation. Resuscitation 2011; 82(11): 1405-9.

Yu SH, Beirne OR. Laryngeal mask airways have a lower risk of airway complications compared with endotracheal intubation: a systematic review. J Oral Maxillofac Surg 2010; 68(10): 2359-76.

Mathis MR, Haydar B, Taylor EL, Morris M, Malviya SV, Christensen RE, et al. Failure of the Laryngeal Mask Airway Unique and Classic in the pediatric surgical patient: a study of clinical predictors and outcomes. Anesthesiology 2013; 119(6): 1284-95.

Goldmann K. Supraglottic airways in infants and children. Anasthesiol Intensivmed Notfallmed Schmerzther 2013; 48(4): 246-50. [In German].

Gao P, Yan M. Observational study of complications connected with the use of the laryngeal mask airway and sevoflurane anesthesia in children. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2013; 93(33): 2677-9. [In Chinese].

von Ungern-Sternberg BS, Boda K, Schwab C, Sims C, Johnson C, Habre W. Laryngeal mask airway is associated with an increased incidence of adverse respiratory events in children with recent upper respiratory tract infections. Anesthesiology 2007; 107(5): 714-9.

Stevanovic A, Rossaint R, Fritz HG, Froeba G, Heine J, Puehringer FK, et al. Airway reactions and emergence times in general laryngeal mask airway anaesthesia: a meta-analysis. Eur J Anaesthesiol 2015; 32(2): 106-16.

Sahu DK, Kaul V, Parampill R. Comparison of isoflurane and sevoflurane in anaesthesia for day care surgeries using classical laryngeal mask airway. Indian J Anaesth 2011; 55(4): 364-9.

Heard C, Harutunians M, Houck J, Joshi P, Johnson K, Lerman J. Propofol anesthesia for children undergoing magnetic resonance imaging: a comparison with isoflurane, nitrous oxide, and a laryngeal mask airway. Anesth Analg 2015; 120(1): 157-64.

Keller C, Brimacombe J, Hoermann C, Loeckinger A, Kleinsasser A. Pressure support ventilation with the ProSeal laryngeal mask airway. A comparison of sevoflurane, isoflurane and propofol. Eur J Anaesthesiol 2005; 22(8): 630-3.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.