دوره 34، شماره 411: هفته سوم بهمن ماه 1395:1523-1530

بررسی مقایسه‌ای خصوصیات بالینی صرع در دو گروه سنی 60-20 سال و بالاتر از 60 سال مراجعه کننده به کلینیک‌های صرع شهر اصفهان در سال 1393

محمدرضا نجفی, پوپک احمدی, ژاله تبریزی

چکیده


مقدمه: طبق بررسی‌های انجام شده، مطالعات جامعی در زمینه‌ی بررسی ویژگی‌های صرع سالمندان در کشور و استان اصفهان وجود نداشت و نیاز فراوانی به اطلاعات مستند در این زمینه احساس می‌شد. از این‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی تفاوت‌های خصوصیات بالینی صرع در دو گروه سنی 60-20 و بالای 60 سال انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی وگذشته‌نگر بود که از ابتدا تا انتهای سال 1393 انجام گردید. بیماران با تشخیص قطعی صرع، سن بالاتر از 20 سال و دارا بودن پرونده‌ی پزشکی در کلینیک‌های درمان صرع سطح شهر اصفهان وارد مطالعه شدند و بیماران با نقص پرونده حذف شدند. اطلاعات دموگرافیک، پاراکلینیک و خصوصیات حملات از پرونده‌ها استخراج و در دو گروه سنی مقایسه گردید.

یافته‌ها: مجموع 200 بیمار در ابتدا وارد مطالعه شدند که 23 نفر از آن‌ها به دلیل نقص پرونده حذف شدند. از این میان، 120 نفر (8/67 درصد)، سن زیر 60 سال داشتند و 81 نفر (8/45 درصد) مرد بودند. بیشترین نوع حمله در گروه جوان‌تر، تونیک- کلونیک منتشر (0/35 درصد) و در گروه سالمند، حملات ترکیبی (8/29 درصد) بود. توزیع فراوانی یافته‌های غیر طبیعی Magnetic resounance imaging (MRI) و Computed tomography scan (CT scan) (001/0 > P) و آزمایش‌های بالینی (009/0 = P) در گروه سالمندان (به ترتیب 7/66، 6/59 و 8/22 درصد) بیشتر از گروه جوان‌تر (به ترتیب 0/37، 9/30 و 5/8 درصد) بود. وجود سابقه‌ی خانوادگی تشنج، در گروه جوان‌تر (7/51 درصد) بیشتر از گروه سالمندان (8/29 درصد) بود (006/0 = P).

نتیجه‌گیری: در سالمندان، حملات پیچیده‌ی جزیی و حملات ترکیبی و در جمعیت جوان‌تر، حملات منتشر شایع‌تر می‌باشند. یافته‌های غیر طبیعی CT scan و MRI مغزی، در گروه سالمندان و سابقه‌ی فامیلی مثبت در گروه جوان‌تر، شایع‌تر می‌باشد.


واژگان کلیدی


صرع؛ گروه سنی؛ خصوصیات بالینی

تمام متن:

PDF

مراجع


Chang BS, Lowenstein DH. Epilepsy. N Engl J Med 2003; 349(13): 1257-66.

Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. Epilepsia 2014; 55(4): 475-82.

Fisher RS, van Emde BW, Blume W, Elger C, Genton P, Lee P, et al. Epileptic seizures and epilepsy: definitions proposed by the International League against Epilepsy (ILAE) and the International Bureau for Epilepsy (IBE). Epilepsia 2005; 46(4): 470-2.

Annegers JF, Hauser WA, Lee JR, Rocca WA. Incidence of acute symptomatic seizures in Rochester, Minnesota, 1935-1984. Epilepsia 1995; 36(4): 327-33.

Togonu-Bickersteth F. Chronological definitions and expectations of old age among young adults in Nigeria. J Aging Stud 1987; 1(2): 113-24.

Sander JW, Hart YM, Johnson AL, Shorvon SD. National General Practice Study of Epilepsy: newly diagnosed epileptic seizures in a general population. Lancet 1990; 336(8726): 1267-71.

Annegers JF, Hauser WA, Lee JR, Rocca WA. Secular trends and birth cohort effects in unprovoked seizures: Rochester, Minnesota 1935-1984. Epilepsia 1995; 36(6): 575-9.

Wallace H, Shorvon S, Tallis R. Age-specific incidence and prevalence rates of treated epilepsy in an unselected population of 2,052,922 and age-specific fertility rates of women with epilepsy. Lancet 1998; 352(9145): 1970-3.

de la Court, Breteler MM, Meinardi H, Hauser WA, Hofman A. Prevalence of epilepsy in the elderly: the Rotterdam Study. Epilepsia 1996; 37(2): 141-7.

Cloyd J, Hauser W, Towne A, Ramsay R, Mattson R, Gilliam F, et al. Epidemiological and medical aspects of epilepsy in the elderly. Epilepsy Res 2006; 68(Suppl 1): S39-S48.

Ramsay RE, Rowan AJ, Pryor FM. Special considerations in treating the elderly patient with epilepsy. Neurology 2004; 62(5 Suppl 2): S24-S29.

Hauser WA. Seizure disorders: the changes with age. Epilepsia 1992; 33(Suppl 4): S6-14.

Brodie MJ, Elder AT, Kwan P. Epilepsy in later life. Lancet Neurol 2009; 8(11): 1019-30.

Noroozian M. The elderly population in Iran: an ever growing concern in the health system. Iran J Psychiatry Behav Sci 2012; 6(2): 1-6.

Glauser T, Ben-Menachem E, Bourgeois B, Cnaan A, Chadwick D, Guerreiro C, et al. ILAE treatment guidelines: evidence-based analysis of antiepileptic drug efficacy and effectiveness as initial monotherapy for epileptic seizures and syndromes. Epilepsia 2006; 47(7): 1094-120.

Kwan P, Arzimanoglou A, Berg AT, Brodie MJ, Allen HW, Mathern G, et al. Definition of drug resistant epilepsy: consensus proposal by the ad hoc Task Force of the ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia 2010; 51(6): 1069-77.

Leppik IE, Walczak TS, Birnbaum AK. Challenges of epilepsy in elderly people. Lancet 2012; 380(9848): 1128-30.

Acharya JN, Acharya VJ. Epilepsy in the elderly: Special considerations and challenges. Ann Indian Acad Neurol 2014; 17(Suppl 1): S18-S26.

Hussain SA, Haut SR, Lipton RB, Derby C, Markowitz SY, Shinnar S. Incidence of epilepsy in a racially diverse, community-dwelling, elderly cohort: results from the Einstein aging study. Epilepsy Res 2006; 71(2-3): 195-205.

Martin RC, Faught E, Richman J, Funkhouser E, Kim Y, Clements K, et al. Psychiatric and neurologic risk factors for incident cases of new-onset epilepsy in older adults: data from U.S. Medicare beneficiaries. Epilepsia 2014; 55(7): 1120-7.

Stephen LJ, Brodie MJ. Epilepsy in elderly people. Lancet 2000; 355(9213): 1441-6.

Morillo LE. Temporal lobe epilepsy in the elderly. Epilepsy Res Treat 2012; 2012: 641323.

Bergey GK. Initial treatment of epilepsy: special issues in treating the elderly. Neurology 2004; 63(10 Suppl 4): S40-S48.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.