هفته چهارم فروردین ماه 1390:147-154

ارتباط بین سطح لاكتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی

محسن میر محمد صادقی, علی اعتصام پور, مژگان قاری پور, محمد سعیدی, پویا میر محمد صادقی, امجد كیانی, حمید شمس الكتابی, نیلوفر فرهمند, افشان اخوان طبیب

چکیده


مقدمه: هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات كلینیكی افزایش اسید لاكتیك سرمی طی انجام عمل جراحی قلب باز به همراه تعویض رگ‌های قلبی(CABG)Coronary Artery Bypass Graft بر روی میزان عوارض و مرگ و میر بعد از عمل جراحی قلب بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی آینده‌نگر 92 نفر بیمار تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفتند. داده‌های دموگرافیك، میزان لاكتات، PH، كراتنین 48 ساعت بعد از عمل جراحی (بر حسب میلی‌گرم در صد)، كسر جهشی بطن چپ بیماران، داروهای تحریك كننده‌ی فعالیت قلبی (Inotropic Drugs) و نیز مدت زمان استفاده از این داروها و همچنین مدت زمان بستری بودن در واحد مراقبت‌های ویژه (Intensive Care Unit یا ICU) و موارد مرگ جمع‌آوری شدند.

یافته‌ها: میزان مرگ و میر به طور كلی 3/3 درصد، میانگین طول مدت زمان بستری شدن در بیمارستان 8/8 روز و طول مدت بستری در واحد مراقبت های ویژه 27/47 ساعت بود. در 6/82 درصد از بیماران افزایش اسید لاكتیك مشاهده شد. در حالی كه در 4/17 درصد باقی‌مانده مقادیر لاكتات سرمی طی مدت اقامت در ICU پایین بود.

نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد كه سطح لاكتات سرمی با مدت زمان اقامت بیمار در ICU و همچنین مدت زمان بستری در بیمارستان ارتباط داشته به طوری كه می‌تواند به عنوان عامل مشخص كننده‌ی پیش‌آگهی و شدت عوارض و وخامت حال بیمار مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


جراحی قلب؛ لاكتات سرمي؛ پیامد جراحی و عوامل خطرساز

تمام متن:

PDF

مراجع


Alexiou K, Kappert U, Staroske A, Joskowiak D, Wilbring M, Matschke K, et al. Coronary surgery for acute coronary syndrome: which determi-nants of outcome remain? Clin Res Cardiol 2008; 97(9): 601-8.

Murphy GS, Hessel EA, Groom RC. Optimal perfusion during cardiopulmonary bypass: an evidence-based approach. Anesth Analg 2009; 108(5): 1394-417.

Rashkin MC, Bosken C, Baughman RP. Oxygen delivery in critically ill patients. Relationship to blood lactate and survival. Chest 1985; 87(5): 580-4.

Takala J, Uusaro A, Parviainen I, Ruokonen E. Lactate metabolism and regional lactate ex-change after cardiac surgery. New Horiz 1996; 4(4): 483-92.

Maillet JM, Le BP, Cantoni M, Nataf P, Ruffenach A, Lessana A, et al. Frequency, risk factors, and outcome of hyperlactatemia after cardiac surgery. Chest 2003; 123(5): 1361-6.

Weil MH, Afifi AA. Experimental and clinical studies on lactate and pyruvate as indicators of the severity of acute circulatory failure (shock). Circulation 1970; 41(6): 989-1001.

Demers P, Elkouri S, Martineau R, Couturier A, Cartier R. Outcome with high blood lactate levels during cardiopulmonary bypass in adult cardiac operation. Ann Thorac Surg 2000; 70(6): 2082-6.

Landow L. Splanchnic lactate production in car-diac surgery patients. Crit Care Med 1993; 21(2 Suppl): S84-S91.

Boldt J, Piper S, Murray P, Lehmann A. Case 2-1999. Severe lactic acidosis after cardiac sur-gery: sign of perfusion deficits? J Cardiothorac Vasc Anesth 1999; 13(2): 220-4.

Totaro RJ, Raper RF. Epinephrine-induced lactic acidosis following cardiopulmonary bypass. Crit Care Med 1997; 25(10): 1693-9.

Raper RF, Cameron G, Walker D, Bowey CJ. Type B lactic acidosis following cardiopulmo-nary bypass. Crit Care Med 1997; 25(1): 46-51.

Habib RH, Zacharias A, Schwann TA, Riordan CJ, Durham SJ, Shah A. Adverse effects of low hematocrit during cardiopulmonary bypass in the adult: should current practice be changed? J Thorac Cardiovasc Surg 2003; 125(6): 1438-50.

Swaminathan M, Phillips-Bute BG, Conlon PJ, Smith PK, Newman MF, Stafford-Smith M. The association of lowest hematocrit during cardio-pulmonary bypass with acute renal injury after coronary artery bypass surgery. Ann Thorac Surg 2003; 76(3): 784-91.

Gunnerson KJ, Saul M, He S, Kellum JA. Lactate versus non-lactate metabolic acidosis: a retro-spective outcome evaluation of critically ill pa-tients. Crit Care 2006; 10(1): R22.

Ranucci M, Isgro G, Romitti F, Mele S, Biagioli B, Giomarelli P. Anaerobic metabolism during cardiopulmonary bypass: predictive value of carbon dioxide derived parameters. Ann Thorac Surg 2006; 81(6): 2189-95.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.