دوره 29، شماره 134: هفته دوم خرداد ماه 1390:367-375

بررسی سهم مشاركت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه

فرزانه امین‌پور

چکیده


مقدمه: درحال حاضر، اندازه‌گیری كمی و كیفی مقالات علمی یكی از روش‌های معمول سنجش عملكرد پژوهشی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. نتایج مطالعات انجام شده نشان دهنده‌ی رشد چشمگیر تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در سال‌های اخیر بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم مشاركت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تولیدات علمی این دانشگاه بود.

روش‌ها: این پژوهش از دسته‌ی مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه، کلیه‌ی شماره‌های مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی اصفهان که در سال 1388 منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش به نرم‌افزار Excel وارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388در حدود 2087 امتیاز از مجموع امتیازات تولید دانش خود را از طریق چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی خود کسب کرد. در این میان، مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهان بیشترین مشارکت را در تولید این امتیازات داشته است. این مجله از طریق چاپ مقالات پژوهشگران دانشگاه بیش از 828 امتیاز یعنی در حدود 40 درصد کل امتیاز مقالات دانشگاه در مجلات علمی پژوهشی خود را تولید کرد.

نتیجه‌گیری: توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در حوزه‌ی چاپ و نشر مجلات علمی و شناخت نقاط قوت و ضعف مجلات دانشگاه می‌تواند در ارتقای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در زمینه‌ی تحقق تفاهم‌نامه‌ی 5 ساله‌ی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه علوم پزشكی اصفهان در خصوص افزایش تولید دانش به شکلی کاملاً مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.


واژگان کلیدی


مجلات علمی؛ تولید علم، برون‌داد پژوهشی؛ رتبه بندی دانشگاه‌ها؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Ministry of Health and Medical Education. Deputy of Research. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL: http://www.hbi.ir

Ministry of Health and Medical Education. The Commission for Accreditation and Improve-ment of Iranian Medical Journals. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL:

http://commission.hbi.ir

Aminpour F, Kabiri P. Science Production in Iran: the scenario of Iranian medical journals. Journal of Research in Medical Sciences 2009; 14(5): 313-22.

Osareh F, Marefat R. The growth of scientific productivity of Iranian researchers in Medline. Rahyaft 2005; 10(35): 39-44.

Sabouri AA, Poursasan N. Science production in 2004. Rahyaft 2005; 15(34): 60-5.

Aminpour F. Research performance of Isfahan University of Medical Sciences in 1385 (April 2006-March 2007). Journal of Research in Med-ical Sciences 2007; 12(6): 308-14.

Aminpour F, Kabiri P, Heydari M. Academic Contribution to the Scientific Productivity: a case study. Journal of Research in Medical Sci-ences 2009; 14(6): 393-5.

Aminpour F, Kabiri P, Boroumand MA, Kesht-kar AA, Hejazi SS. Iranian Medical Universities in SCIE: evaluation of address variation. Scien-tometrics 2010; 85(1): 53-63.

The Thomson Reuters Journal Selection Process. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL:

http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/

U.S. National Library of Medicine. MEDLINE. [Citd 2010 March 30]. Avalable from: URL: http:// www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html

Malekzadeh R, Azarmina P. Archives of Iranian Medicine: challenges of becoming indexed. Arch Iranian Med 2002; 5(2): 71–2.

Saboury AA. Standardizing Scientific Journals and the Criteria for Evaluation of ISI. Rahyaft 2003; 13(29): 83-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.