دوره 34، شماره 414: هفته دوم اسفند ماه 1395:1634-1639

بررسی آکوستیک اختلال نوای گفتار در بیماران ایرانی مبتلا به آفازی بروکا با استفاده از روش Praat

فریبا کریمی دهکردی, مهری سالاری, بیژن شفیعی, احمد رضا لطفی

چکیده


مقدمه: آفازی بروکا، یک نوع آفازی است که شایع‌ترین علت آن سکته‌ی مغزی می‌باشد. یکی از اختلالات شایع آن بی‌نظمی در آهنگ کلام است که می‌تواند باعث اختلال در ارتباط بیمار شود. این مطالعه، با هدف بررسی اختلال نوای گفتار در بیماران مبتلا به آفازی بروکا انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه، 10 بیمار آفازی بروکا و 10 نفر فرد سالم، از کلینیک و مراکز توان‌بخشی شهر اصفهان انتخاب گردیدند. بعد از ضبط صداها، داده‌های به دست آمده از اصوات بیماران، با استفاده از دستگاه Praat در آزمایشگاه دانشگاه اصفهان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طیف به دست آمده از هر لغت به دقت مورد تجزیه قرار گرفت؛ به طوری که طول واکه، فرکانس پایه و شدت هر لغت استخراج شد.

یافته‌ها: طول واکه‌ی /آ/ در بیماران طولانی‌تر از افراد سالم بود و واکه‌ی قبل از هم‌خوان‌های انسدادی صدادار، طولانی‌تر از هم‌خوان‌های انسدادی بی‌صدا بود. بیماران مبتلا به آفازی بروکا، در مقایسه با گروه شاهد، از فرکانس پایه‌ی کمتر و شدت بیشتری برخوردار بودند. عامل سن، اثر معنی‌داری بر فرکانس پایه، شدت و طول واکه داشت، اما این اثر به صورت خطی نبود.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، آکوستیک اختلال نوای گفتار در بیماران ایرانی آفازی بروکا (با استفاده از نرم‌افزار‌ Praat) بررسی شد. نتیجه‌ی این مطالعه، می‌تواند باعث تغییر در روش گفتار درمانی و بهبود اختلالات تکلم در بیماران شود.


واژگان کلیدی


آفازی بروکا؛ نرم‌افزار Praat؛ اختلال نوای گفتار؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Sidtis JJ, Van Lancker SD. A neurobehavioral approach to dysprosody. Semin Speech Lang 2003; 24(2): 93-105.

Goodglass H. Agrammatism. In: Whitaker H, Whitaker A, editors. Studies in neurolinguistics. New York, NY: Academic Press; 1976. p. 237-60.

Adam H. Dysprosody in aphasia: An acoustic analysis evidence from Palestinian Arabic. Journal of Language and Linguistic Studies 2014; 1(1): 153-62.

Nililpour R. Persian Diagnostic Aphasia Battery Bedside. version P-WAB-1. Tehran, Iran: University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences; 2013. [In Persian].

Kurowski K, Hazen E, Blumstein SE. The nature of speech production impairments in anterior aphasics: an acoustic analysis of voicing in fricative consonants. Brain Lang 2003; 84(3): 353-71.

Sidtis DVL, Kempler D, Jackson C, Metter EJ. Prosodic changes in aphasic speech: timing. Clin Linguist Phon 2010; 24(2): 155-67.

Ladefoged P, Johnson K. A Course in phonetics. Boston, MA: Cengage Learning; 2011.

Amebu Seddoh S. Conceptualisation of deviations in intonation production in aphasia. Aphasiology 2008; 22(12): 1294-312.

Baum SR, Boyczuk JP. Speech timing subsequent to brain damage: effects of utterance length and complexity. Brain Lang 1999; 67(1): 30-45.

Ryalls JH. An acoustic study of vowel production in aphasia. Brain Lang 1986; 29(1): 48-67.

Danly M, Shapiro B. Speech prosody in Broca's aphasia. Brain Lang 1982; 16(2): 171-90.

Gandour J, Dardarananda R. Prosodic disturbance in aphasia: vowel length in Thai. Brain Lang 1984; 23(2): 206-24.

Ryalls JH. Motor aphasia: acoustic correlates of phonetic disintegration in vowels. Neuropsychologia 1981; 19(3): 365-74.

Rostami Abusaeedi AA, Ahangar AA, Sasannejad P, Meykadeh A. Prosodic disturbance in Persian-speaking Broca's Aphasics: Production. Language Related Research 2016; 6(27): 131-62. [In Persian].

Ladd DR. Declination: a review and some hypotheses. Phonology 1984; 1: 53-74.

Lieberman P. Intonation, perception, and language. Cambridge, MA: MIT Press; 1967. p. 830-42.

Ryalls JH. Some acoustic aspects of fundamental frequency of CVC utterances in aphasia. Phonetica 1984; 41(2): 103-11.

Kent RD, Rosenbek JC. Acoustic patterns of apraxia of speech. J Speech Hear Res 1983; 26(2): 231-49.

Miceli G, Caltagirone C, Gainotti G, Masullo C, Silveri MC, Villa G. Influence of age, sex, literacy and pathologic lesion on incidence, severity and type of aphasia. Acta Neurol Scand 1981; 64(5): 370-82.

Eslinger PJ, Damasio AR. Age and type of aphasia in patients with stroke. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1981; 44(5): 377-81.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.