دوره 30، شماره 196: هفته دوم شهریورماه 1391

مقایسه‌ی انحناهای ستون فقرات سه‌گانه‌ کاران با افراد غیر ورزشکار

نادر رهنما, عفت بمبئی‌چی, سجاد باقریان, سهیلا نژادرومزی

چکیده


مقدمه: ورزش سه‌گانه شامل شنا، دوچرخه سواری و دو می‌باشد که ورزشکاران در هر یک از مراحل آن وضعیت خاصی را به خود می‌گیرند که ممکن است منجر به بروز اختلال یا ناهنجاری در بدن شود. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی میزان انحناهای ستون فقرات (گردن، پشت و کمر) سه‌گانه کاران با افراد غیر ورزشکار بود.

روش‌ها: تعداد 40 ورزشکار سه‌گانه و 40 غیر ورزشكار در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تمرینات و سابقه‌ی سه‌گانه‌کاران از پرسش‌نامه و برای بررسی انحناهای گردنی، پشتی و کمری ستون فقرات از گونیامتر و خط‌كش منعطف استفاده شد.

یافته‌ها: میانگین زاویه‌ی سر به جلو در ورزشکاران سه‌گانه (11/7 ± 58/44 درجه) به طور معنی‌داری بیشتر از غیر ورزشکاران (24/7 ± 55/28 درجه) بود؛ به طوری که زاویه‌ی سر سه‌گانه‌کاران حدود 20 درجه از غیر ورزشکاران بیشتر بود. تفاوت معنی‌داری در میانگین کیفوز سه‌گانه‌کاران (68/6 ± 86/45 درجه) و افراد غیر ورزشکار (6/5 ± 03/43 درجه) مشاهده شد، اما در خصوص لوردوز کمری تفاوت معنی‌داری بین سه‌گانه‌کاران (85/5 ± 96/32 درجه) و افراد غیر ورزشکار (16/4 ± 76/33 درجه) مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: از یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که ورزش سه‌گانه به دلیل این که ترکیبی از سه رشته‌ی ورزشی می‌باشد و ورزشکاران در حین اجرای هر یک از رشته‌ها، وضعیت خاص بدنی به خود می‌گیرند، میزان زاویه‌ی سر به جلو و کیفوز ورزشکاران نسبت به غیر ورزشکاران افزایش می‌یابد، اما این رشته‌ی ورزشی تأثیر چندانی بر روی لوردوز کمری ورزشکاران نداشته است. پیشنهاد می‌شود که تمرینات کششی و تقویتی عضلات برای پیش‌گیری از بروز ناهنجاری‌ها انجام شود.

واژگان کلیدی: سر به جلو، كیفوز، لوردوز، سه‌گانه

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.