دوره 30، شماره 186: هفته چهارم خرداد ماه 1391

مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی افراد فعال

سید فخرالدین رجائی, حسین مجتهدی, محمد مرندی, نادر رهنما, احمدرضا موحدی, عفت بمبئی‌چی, خلیل خیام‌باشی

چکیده


مقدمه: شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی، عواملی هستند كه در تشخیص آسیب بافت قلب و نیز برای تشخیص انفاركتوس حاد میوكارد استفاده می‌شوند. هدف از مطالعه‌ی حاضر مقایسه‌ی اثر سه نوع تمرین مقاومتی شدید (R)، استقامتی وامانده ساز (E) و ترکیبی (C) بر شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب‌زای سلول‌های قلبی (CK-MB و cTnT) مردان فعال بود.

روش‌ها: 15 مرد جوان فعال و سالم به صورت در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها سه نوع تمرین را در سه روز مختلف با فاصله‌ی زمانی 7 روز در میان اجرا کردند. نمونه‌های خونی قبل و بلافاصله بعد از تمرین گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از Paired-t، ANOVA و آزمون تعقیبی Scheffe استفاده شد. 01/0 > P معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: 15 مرد جوان با میانگین سنی 60/1 ± 23 سال، قد 75/3 ± 93/173 سانتی‌متر، وزن 74/8 ± 69 کیلوگرم و حداکثر اکسیژن مصرفی
87/41 ± 48/51 میلی‌لیتر با ازای هر کیلوگرم وزن بدن دردقیقه بررسی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که میزان CK-MB بلافاصله بعد از هر سه نوع تمرین نسبت به مقادیر پیش از تمرین به طور معنی‌داری افزایش یافت (01/0 > P)، اما بین سه نوع تمرین مقاومتی، استقامتی و ترکیبی در پس‌آزمون تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. میزان cTnT بعد از هیچیک از تمرینات افزایش معنی‌داری نداشت (01/0 = P). اما میزان آن پس از تمرین استقامتی و ترکیبی بیش از میزان آن پس از تمرین مقاومتی بود.

نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود افزایش مقادیر CK-MB که ممکن است ناشی از ماهیت تمرین‌ها و آسیب عضله به دلیل فعالیت شدید عضلانی در این تمرین‌ها باشد، اجرای سه نوع تمرین مقاومتی شدید، استقامتی وامانده‌ساز و ترکیبی به تغییرات معنی‌داری در میزان cTnT مردان فعال منجر نمی‌شود و نمی‌تواند آسیب قلبی را به دنبال داشته باشد.

واژگان کلیدی: تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی وامانده ساز، تمرین ترکیبی،CK-MB، cTnT

تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.