دوره 35، شماره 420: هفته چهارم فروردین ماه 1396:163-169

بررسی کارایی آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در پاییز سال 1395

زویا طاهرگورابی, میترا مودی, طوبی کاظمی, مینا همتی

چکیده


مقدمه: دفترچه‌ی ثبت مهارت‌های عملکردی (Log book) یا آموزش‌نامه،‌ یکی از ابزارهای ارزشیابی بالینی باارزش به منظور نظارت بر میزان تحقق اهداف آموزشی محسوب می‌شود. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، تعیین وضعیت و میزان اثربخشی آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی از دیدگاه دانشجویان رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود.

روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی بر روی 233 دانشجوی پزشکی کارآموز و کارورز در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته متشکل از 4 سؤال دموگرافیک، 2 سؤال آگاهی و 10 سؤال نظرسنجی به صورت لیکرت چهار گزینه‌ای و 2 سؤال عملکرد بود که روایی و پایایی آن تأیید شده بود. پرسش‌نامه توسط همه‌ی دانشجویان بخش‌های بالینی به صورت خودایفا تکمیل گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های ضریب همبستگی Pearson و Kruskal-Wallis در نرم‌‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی دانشجویان 45/1 ± 02/24 سال بود. میانگین نمره‌ی آگاهی 69/0 ± 70/0 از 2، میانگین نمره‌ی نظرسنجی 60/7 ± 62/22 از 40 و میانگین نمره‌ی عملکرد 71/0 ± 20/1 از 2 به دست آمد. 5/24 درصد دانشجویان انجام و تکمیل آموزش‌نامه‌‌ را در یادگیری مهارت‌های بخش بالینی، زیاد و خیلی زیاد مفید دانستند. 8/70 درصد بیان کردند که آموزش‌نامه‌‌های موجود نیاز به بازنگری دارد. نتایج آزمون Pearson بین میانگین نمره‌ی آگاهی با نظرسنجی (010/0 = P) و عملکرد (030/0 = P) همبستگی معنی‌داری را نشان داد. بر اساس نتایج آزمون Kruskal-Wallis، اختلاف معنی‌داری بین میانگین نمره‌ی عملکرد در بخش‌های بالینی مشاهده شد (030/0 = P).

نتیجه‌گیری: آموزش‌نامه‌‌های موجود در بخش‌های بالینی، کارایی لازم را در یادگیری مهارت‌های بخش بالینی ندارد. بنابراین، با توجه به نقش آموزش‌نامه‌‌ در فرایند یادگیری دانشجویان، برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای استادان و دانشجویان به منظور ارتقای آگاهی و مهارت لازم برای طراحی و اجرای دقیق و بازبینی محتوا و فرایند اجرایی آن، ضروری به نظر می‌رسد.


واژگان کلیدی


ارزشیابی؛ یادگیری؛ دانشجویان؛ پزشکی؛ دیدگاه

تمام متن:

PDF

مراجع


Ajh N. Evaluation of midwifery students in labor and delivery training: Comparing two methods of logbook and checklist. Iran J Med Educ 2006; 6(2): 123-8. [In Persian].

Sabeti F, Akbari-Nassaji N, Haghighyzadeh MH. Nursing students' self-assessment regarding clinical skills achievement in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences 2009. Iran J Med Educ 2011; 11(5): 506-15. [In Persian].

Mohammadi A, Khaghanizade M, Ebadi A, Mohammadi A, Amiri F, Raesifar A. Log book a method of evaluating education and feedback strategy in nursing. Educ Strategy Med Sci 2010; 3(1): 41-5. [In Persian].

Schwartz AJ. Resident/fellow evaluation of clinical teaching: an essential ingredient of effective teacher development and educational planning. Anesthesiology 2010; 113(3): 516-7.

Avizhgan M, Omid A, Dehghani M, Esmaeili A, Asilian A, Akhlaghi M R, et al . Determining minimum skill achievements in advanced clinical clerkship (externship) in school of medicine using logbooks. Iran J Med Educ 2011; 10(5): 543-51. [In Persian].

Cornwall P, Doubtfire A. The use of the Royal College of Psychiatrists'trainee's log book: a cross-sectional survey of trainees and trainers. The Psychiatrist 2001; 25(6): 234.

George S, Jorsh M, Johnson J. Logbook for specialist registrars in general adult psychiatry: development and peer evaluation. Psychiatric Bulletin 2005; 29(9): 339-41.

Saber M, Saberi Firouzi M, Azizi F. The logbook effect on clinical learning of interns in internal ward rotation in Shiraz University of Medical Sciences. J Med Educ 2008; 12(3-4): 62-6.

Rele K, Tarrant CJ. Educational supervision appropriate for psychiatry trainees' needs. Acad Psychiatry 2010; 34(3): 229-32.

Piercey C. Logbooks: A strategy for reflective practice in nursing. In partners in learning. Proceedings of the 12th Annual Teaching Learning Forum; 2003 Feb 11-12; Perth, Australia.

Kouhpayezadeh J, Dargahi H, Soltani Arabshahi K. Clinical assessment methods in medical sciences universities of Tehran – clinical instructors' viewpoint. Hormozgan Med J 2012; 16(5): 395-402. [In Persian].

Asadi lari M, Moshfeghy Z, Shahpari M, Mohammad alian F. Midwifery students' satisfaction with logbook as a clinical evaluation tool in Shiraz University of Medical Sciences. Iran J Med Educ 2015; 15(24): 170-80. [In Persian].

Najafipour S, Amini M. A Survey of teachers' view points of Jahrom medical school towards teachers evaluation by student. Iran J Med Educ 2002; (8): 40-1.

Farahmand S, Aslsoleymani H. How interns' logbook is completed in emergency ward of Imam Khomeini hospital? Iran J Med Educ 2010; 10(1): 55-62. [In Persian].

Kuo CY, Wu HK. Toward an integrated model for designing assessment systems: An analysis of the current status of computer-based assessments in science. Comput Educ 2013; 68: 388-403.

Mazareie E, Momeni Danaei S, Hosseininezhad S, Nili M. Evaluating the effect of logbook as viewed by the juniors and seniors at Shiraz school of dentistry. Strides Dev Med Educ 2016; 13(4): 395-402. [In Persian].

Wimmers PF, Schmidt HG, Splinter TA. Influence of clerkship experiences on clinical competence. Med Educ 2006; 40(5): 450-8.

van Hell EA, Kuks JB, Cohen-Schotanus J. Time spent on clerkship activities by students in relation to their perceptions of learning environment quality. Med Educ 2009; 43(7): 674-9.

Golmakani N, Yousefzadeh S. The midwifery students’ perspective about clinical evaluation based on log book.. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery 2012; 9(1):103-11. [In Persian].

Kelishadi R, Ardalan G, Gheiratmand R, Adeli K, Delavari A, Majdzadeh R. Paediatric metabolic syndrome and associated anthropometric indices: the CASPIAN Study. Acta Paediatr 2006; 95(12): 1625-34.

Lotfi M, Zamanzadeh V, Abdollahzadeh F, Seyyed Rasooli A, Jabbarzadeh F. The effect of using logbook on nursing students learning in gynecology wards. Nursing and Midwifery Journal 2010; 5(19): 33-8.

Karampourian A, Khatiban M, Jahanghiri K, Razavi Z, Imani B. The effect of using logbook on emergency medical srvices student’s satisfaction and clinical evaluation, in Hamadan University of Medical Sciences in 2013. Pajouhan Scientific Journal. 2015; 13(2):50-6. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.