دوره 35، شماره 446: هفته دوم آبان ماه 1396:1178-1184

آیا مصرف داروهای ضد فشار خون قبل از عمل تعبیه‌ی فیستول شریانی- وریدی در بیماران مبتلا به فشار خون بالا بر بروز ترومبوز فیستول مؤثر است؟

پروین ساجدی, عباس ساروخانی, مهسا اختری بروجنی

چکیده


مقدمه: سالیانه بیماران زیادی به دلیل نارسایی کلیوی نیاز به دیالیز پیدا می‌کنند. این بیماران، نیازمند مداخلات متعدد جهت باز نگهداشتن اکسس عروقی خود هستند که این امر، هزینه‌ی زیادی به سیستم درمانی تحمیل می‌کند. اثر داروهای ضد فشار خون بر بروز ترومبوز Arteriovenous fistula (AVF) روشن نیست. هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی تأثیر مصرف داروهای ضد فشار خون قبل از عمل AVF در بروز ترمبوز فیستولی، در بیماران نیازمند AVF بود.

روش‌ها: این مطالعه، یک پژوهش کارآزمایی بالینی بود که بر روی 60 بیمار مبتلا به نارسایی کلیه و کاندیدای انجام همودیالیز انجام شد. گروه مورد داروهای فشار خون خود را قبل از عمل دریافت کردند و گروه شاهد دارویی دریافت نکردند. فشار خون سیستول و دیاستول، فشار خون متوسط شریانی و ضربان قلب، قبل و حین عمل اندازه‌گیری شد. بلافاصله، 24 ساعت و یک هفته پس از عمل، بروز ترمبوز فیستول توسط همکار جراح ارزیابی شد.

یافته‌ها: میانگین سن شرکت کنندگان 95/14 ± 85/58 سال بود و 4/78 درصد از آن‌ها مرد بودند. میانگین فشار خون سیستول در گروه شاهد بالاتر بود، اما تنها قبل از عمل و تزریق بی‌حسی موضعی، این تفاوت معنی‌دار بود. میانگین فشار خون دیاستول و فشار خون متوسط شریانی قبل از عمل، در گروه شاهد به طور معنی‌داری بالاتر بود. نتایج نشان داد که بلافاصله (03/0 = P)، 24 ساعت (04/0 = P) و یک هفته بعد از عمل (02/0 = P)، بروز ترومبوز AVF در گروه شاهد به طور معنی‌داری کمتر از گروه مورد بود.

نتیجه‌گیری: مصرف داروهای ضد فشار خون قبل از عمل جراحی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون کاندیدای تعبیه‌ی AVF، موجب افزایش احتمال وقوع ترومبوز در AVF می‌شود.


واژگان کلیدی


فیستول شریانی- وریدی؛ داروهای ضد فشار خون؛ نارسایی کلیه

تمام متن:

PDF

مراجع


Schild AF. Maintaining vascular access: The management of hemodialysis arteriovenous grafts. J Vasc Access 2010; 11(2): 92-9.

Bashar K, Zafar A, Elsheikh S, Healy DA, Clarke-Moloney M, Casserly L, et al. Predictive parameters of arteriovenous fistula functional maturation in a population of patients with end-stage renal disease. PLoS One 2015; 10(3): e0119958.

Muchayi T, Salman L, Tamariz LJ, Asif A, Rizvi A, Lenz O, et al. A meta-analysis of randomized clinical trials assessing hemodialysis access thrombosis based on access flow monitoring: Where do we stand? Semin Dial 2015; 28(2): E23-E29.

Wu CC, Jiang H, Cheng J, Zhao LF, Sheng KX, Chen JH. The outcome of the proximal radial artery arteriovenous fistula. J Vasc Surg 2015; 61(3): 802-8.

Jackson RS, Sidawy AN, Amdur RL, Khetarpal A, Macsata RA. Angiotensin receptor blockers and antiplatelet agents are associated with improved primary patency after arteriovenous hemodialysis access placement. J Vasc Surg 2011; 54(6): 1706-12.

Jackson AJ, Coats P, Kingsmore DB. Pharmacotherapy to improve outcomes in vascular access surgery: A review of current treatment strategies. Nephrol Dial Transplant 2012; 27(5): 2005-16.

Sajgure A, Choudhury A, Ahmed Z, Choudhury D. Angiotensin converting enzyme inhibitors maintain polytetrafluroethylene graft patency. Nephrol Dial Transplant 2007; 22(5): 1390-8.

Huber TS, Carter JW, Carter RL, Seeger JM. Patency of autogenous and polytetrafluoroethylene upper extremity arteriovenous hemodialysis accesses: A systematic review. J Vasc Surg 2003; 38(5): 1005-11.

Heine GH, Ulrich C, Kohler H, Girndt M. Is AV fistula patency associated with angiotensin-converting enzyme (ACE) polymorphism and ACE inhibitor intake? Am J Nephrol 2004; 24(4): 461-8.

Doi S, Masaki T, Shigemoto K, Harada S, Yorioka N. Calcium channel antagonists reduce restenosis after percutaneous transluminal angioplasty of an arteriovenous fistula in hemodialysis patients. Ther Apher Dial 2008; 12(3): 232-6.

Chen FA, Chien CC, Chen YW, Wu YT, Lin CC. Angiotensin Converting-Enzyme Inhibitors, Angiotensin Receptor Blockers, and Calcium Channel Blockers Are Associated with Prolonged Vascular Access Patency in Uremic Patients Undergoing Hemodialysis. PLoS One 2016; 11(11): e0166362.

De ,Marchi S, Falleti E, Giacomello R, Stel G, Cecchin E, Sepiacci G, et al. Risk factors for vascular disease and arteriovenous fistula dysfunction in hemodialysis patients. J Am Soc Nephrol 1996; 7(8): 1169-77.

Feldman HI, Joffe M, Rosas SE, Burns JE, Knauss J, Brayman K. Predictors of successful arteriovenous fistula maturation. Am J Kidney Dis 2003; 42(5): 1000-12.

Kaufman JS, O'Connor TZ, Zhang JH, Cronin RE, Fiore LD, Ganz MB, et al. Randomized controlled trial of clopidogrel plus aspirin to prevent hemodialysis access graft thrombosis. J Am Soc Nephrol 2003; 14(9): 2313-21.

Sreedhara R, Himmelfarb J, Lazarus JM, Hakim RM. Anti-platelet therapy in graft thrombosis: results of a prospective, randomized, double-blind study. Kidney Int 1994; 45(5): 1477-83.

Roy-Chaudhury P, Kelly BS, Miller MA, Reaves A, Armstrong J, Nanayakkara N, et al. Venous neointimal hyperplasia in polytetrafluoroethylene dialysis grafts. Kidney Int 2001; 59(6): 2325-34.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.