دوره 35، شماره 426: هفته دوم خرداد ماه 1396:422-427

تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد

سحر سادات عمادی, احمد مصدق, محمود وکیلی, مجید ابراهیم‌زاده, گلنار ایزدی, اکرم استانی

چکیده


مقدمه: Pseudomonas aeruginosa  یکی از مهم‌ترین عوامل عفونت‌های بیمارستانی به ویژه در بخش سوختگی با درصد مقاومت بالا در برابر دارو می‌باشد. یکی از مکانیسم‌های مقاومت در این باکتری، جهش‌های کروموزومی در ناحیه‌ی Quinolone-resistance-determining region (QRDR) ژن‌های کروموزومی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی بود.

روش‌ها: تعداد 50 جدایه‌ی بالینی Pseudomonas aeruginosa جدا شده از بيماران بستري در بخش سوختگي بيمارستان سوانح سوختگی شهید صدوقی یزد تعیین هویت گردید. جهت تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (Minimum inhibitory concentration یا MIC) سیپروفلوکساسین از روش E-test و برای بررسی جهش در ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های مقاوم به سیپروفلوکساسین، از روش Polymerase chain reaction-sequencing (PCR-sequencing) استفاده شد.

یافته‌ها: 62 درصد نمونه‌ها نسبت به آنتی‌بیوتیک سیپروفلوکساسین مقاوم بودند. جهش در gyrA در تمامی نمونه‌ها (100 درصد) و جهش در parC در 41 جدایه (82 درصد) از 50 جدایه دیده شد. فراوان‌ترین جهش در ژن gyrA تبدیل T83I و در ژن parC تبدیل S87L بود. هیچ گونه جهشی در جدایه‌های حساس یافت نشد.

نتیجه‌گیری: جهش در منطقه‌ی تعیین شده‌ی مقاومت کینولونی، یکی از مهم‌ترین مکانسیم‌های مقاومت به فلوروکینولون در جدایه‌های بالینی Pseudomonas aeruginosa می‌باشد. با توجه به شیوع این ژن‌ها، این جهش‌ها نقش مهم و اساسی را در ایجاد مقاومت ایفا می‌کنند.


واژگان کلیدی


Pseudomonas aeruginosa؛ زخم؛ سوختگی؛ فلوروکینولون‌ها

تمام متن:

PDF

مراجع


Lister PD, Wolter DJ, Hanson ND. Antibacterial-resistant Pseudomonas aeruginosa: clinical impact and complex regulation of chromosomally encoded resistance mechanisms. Clin Microbiol Rev 2009; 22(4): 582-610.

Adams DE, Shekhtman EM, Zechiedrich EL, Schmid MB, Cozzarelli NR. The role of topoisomerase IV in partitioning bacterial replicons and the structure of catenated intermediates in DNA replication. Cell 1992; 71(2): 277-88.

Zechiedrich EL, Khodursky AB, Cozzarelli NR. Topoisomerase IV, not gyrase, decatenates products of site-specific recombination in Escherichia coli. Genes Dev 1997; 11(19): 2580-92.

Andersson MI, MacGowan AP. Development of the quinolones. J Antimicrob Chemother 2003; 51(Suppl 1): 1-11.

Bayat E, Kamali M, Zareei Mahmoodabadi A, Mortazavi Y, Ebrahim Habibi A, Amini B, et al. Isolation, determination and cloning of translocation domain of exotoxin A from Pseudomonas aeruginosa. Trauma Mon 2010; 15(3): 149-154.

Wolf P, Elsasser-Beile U. Pseudomonas exotoxin A: from virulence factor to anti-cancer agent. Int J Med Microbiol 2009; 299(3): 161-76.

Michael B, Richard P. Organization for infection control. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Principles and practice of infectious diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone; 2010. p. 3669-76.

Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Methods for dilution antimicrobial susceptibility tests for bacteria that grow aerobically: Approved standard. CLSI document M07-A10. 10th ed. Wayne, PA: CLSI; 2015. p. 950.

Miller SA, Dykes DD, Polesky HF. A simple salting out procedure for extracting DNA from human nucleated cells. Nucleic Acids Res 1988; 16(3): 1215.

Akasaka T, Tanaka M, Yamaguchi A, Sato K. Type II topoisomerase mutations in fluoroquinolone-resistant clinical strains of Pseudomonas aeruginosa isolated in 1998 and 1999: role of target enzyme in mechanism of fluoroquinolone resistance. Antimicrob Agents Chemother 2001; 45(8): 2263-8.

Arvanitidou M, Katikaridou E, Douboyas J, Tsakris A. Prognostic factors for nosocomial bacteraemia outcome: a prospective study in a Greek teaching hospital. J Hosp Infect 2005; 61(3): 219-24.

Nouri R, Ahangarzadeh Rezaee M, Hasani A, Aghazadeh M, Asgharzadeh M, Ghojazadeh M. Effect of QRDR mutations on ciprofloxacin resistance in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Ardabil Univ Med Sci. 2016; 16 (2): 116-23. [In Persian].

Salma R, Dabboussi F, Kassaa I, Khudary R, Hamze M. gyrA and parC mutations in quinolone-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa from Nini Hospital in north Lebanon. J Infect Chemother 2013; 19(1): 77-81.

Adabi M, Talebi Taher M, Arbabi L, Afshar M, Fathizadeh S, Minaeian S, et al. Determination of antibiotic resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from patients with burn wounds. J Ardabil Univ Med Sci. 2015; 15(1): 66-74. [In Persian].

Lee JK, Lee YS, Park YK, Kim BS. Alterations in the GyrA and GyrB subunits of topoisomerase II and the ParC and ParE subunits of topoisomerase IV in ciprofloxacin-resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. Int J Antimicrob Agents 2005; 25(4): 290-5.

Akasaka T, Onodera Y, Tanaka M, Sato K. Cloning, expression, and enzymatic characterization of Pseudomonas aeruginosa topoisomerase IV. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43(3): 530-6.

Pasca MR, Dalla VC, De Jesus Lopes Ribeiro AL, Buroni S, Papaleo MC, Bazzini S, et al. Evaluation of fluoroquinolone resistance mechanisms in Pseudomonas aeruginosa multidrug resistance clinical isolates. Microb Drug Resist 2012; 18(1): 23-32.

Wang YT, Lee MF, Peng CF. Mutations in the quinolone resistance-determining regions associated with ciprofloxacin resistance in Pseudomonas aeruginosa isolates from Southern Taiwan. Biomarkers and Genomic Medicine 2014; 6(2): 79-83.

Fazeli H, Solgi H, Havaei S A, Shokri D, Norouzi Barogh M, Zamani F Z. Carbapenem and fluoroquinolone resistance in multidrug resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates from Al-Zahra Hospital, Isfahan, Iran. J Med Microbiol Infec Dis 2014; 2(4): 147-152.

Kureishi A, Diver JM, Beckthold B, Schollaardt T, Bryan LE. Cloning and nucleotide sequence of Pseudomonas aeruginosa DNA gyrase gyrA gene from strain PAO1 and quinolone-resistant clinical isolates. Antimicrob Agents Chemother 1994; 38(9): 1944-52.

Tohidpour A, Najar Peerayeh S, Najafi S. Detection of DNA gyrase mutation and multidrug efflux pumps hyperactivity in ciprofloxacin resistant clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Med Microbiol Infec Dis 2013; 1(1): 1-7.

Gorgani N, Ahlbrand S, Patterson A, Pourmand N. Detection of point mutations associated with antibiotic resistance in Pseudomonas aeruginosa. Int J Antimicrob Agents 2009; 34(5): 414-8.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.