دوره 34، شماره 411: هفته سوم بهمن ماه 1395:1531-1536

اثر عصاره‌ی هیدروالکلی میوه‌ی ستاره‌ای بر آسیب حاد کبدی ناشی از استات سرب در موش صحرایی

رضا شیرازی‌نیا, محمدرضا حاجی‌نژاد , عباس جمشیدیان, علیرضا سام‌زاده کرمانی, پریسا حسنین

چکیده


مقدمه: در این مطالعه، اثر عصاره‌ی هیدروالکلی میوه‌ی ستاره‌ای (کارامبولا) در برابر آسیب حاد کبدی ناشی از استات سرب در موش صحرایی بررسی شد.

روش‌ها: 24 سر موش صحرایی نر به چهار گروه شاهد منفی (موش‌های صحرایی سالم)، شاهد مثبت (دریافت کننده‌ی استات سرب بدون عصاره‌ی کارامبولا)، آسیب کبدی تحت تیمار با عصاره‌ی کارامبولا (100 میلی‌گرم بر کیلوگرم) و آسیب کبدی تحت تیمار با عصاره‌ی کارامبولا (200 میلی‌گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. در 5 روز آخر دوره، در گروه‌های شاهد مثبت و تحت تیمار، آسیب حاد کبدی با تزریق داخل صفاقی استات سرب (25 میلی‌گرم بر کیلوگرم) ایجاد شد. پس از 10 روز، از قلب رت‌ها خون‌گیری شد و نمونه‌های سرم جهت بررسی مالون دی‌آلدئید (MDA یا Malondialdehyde) و آنزیم‌های کبدی به آزمایشگاه ارسال شد.

یافته‌ها: عصاره‌ی کارامبولا با دز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم، اثر معنی‌داری بر سطح سرمی آنزیم‌های کبدی و مالون دی‌آلدئید سرم در مقایسه با گروه شاهد مثبت نداشت؛ در حالی که تیمار با عصاره‌ی کارامبولا (200 میلی‌گرم بر کیلوگرم) میزان آنزیم‌های Alanine transaminase (ALT) (050/0 > P) و Aspartate transaminase (AST) (010/0 > P) را در مقایسه با گروه شاهد مثبت کاهش داد. همچنین، تیمار با عصاره‌ی کارامبولا (200 میلی‌گرم بر کیلوگرم) توانست مالون دی‌آلدئید سرم را در مقایسه با گروه شاهد مثبت به طور معنی‌داری کاهش دهد (010/0 > P). در بررسی بافت‌شناسی، تیمار با عصاره‌ی کارامبولا (200 میلی‌گرم بر کیلوگرم)، نکروز سلولی و اتساع سینوزوئیدها را کاهش داد.

نتیجه‌گیری: عصاره‌ی هیدروالکلی کارامبولا با مقدار 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم، آسیب حاد کبدی ناشی از سرب را کاهش می‌دهد.


واژگان کلیدی


:استات سرب؛ آسیب حاد کبد؛ آورا کارامبولا؛ موش صحرایی

تمام متن:

PDF

مراجع


Shweta RRP. Liver function tests in acute hepatitis in children. Int J Res Med Sci 2016; 4(8): 3184-7.

Harris RH, Sasson G, Mehler PS. Elevation of liver function tests in severe anorexia nervosa. Int J Eat Disord 2013; 46(4): 369-74.

Iqubal A, Iqubal MK, Haque SE. Experimental hepatotoxicity Inducing agents: A review. Int J of Pharmacol Research 2016; 6(11): 325-35.

Khosravi E, Houdaji M, Etemadifar M. The Relationship of concentrations of lead and zinc and multiple sclerosis in Isfahan province, Iran. J Isfahan Med Sch 2014; 32(275): 160-9. [In Persian].

Sadeghi M, Taheri L, Golshahi J, Rabiei K, Sarrafzadegan N. Left ventricular echocardiographic variables in occupational exposure to lead. J Isfahan Med Sch 2014; 32(297): 1269-77. [In Persian].

Lawton LJ, Donaldson WE. Lead-induced tissue fatty acid alterations and lipid peroxidation. Biol Trace Elem Res 1991; 28(2): 83-97.

Pino JA, Marbot R, Aguero J. Volatile components of starfruit (Averrhoa carambola L.). J Essent Oil Res 2000; 12(4): 429-30.

Thomas S, Patil DA, Patil AG, Chandra N. Pharmacognostic evaluation and physicochemical analysis of Averrhoa carambola l. fruit. Journal of Herbal Medicine and Toxicology 2008; 2(2): 51-4.

Hajinezhad MR, Esmaeilzadeh Bahabadi S, Miri HR, Davari SA, Darvish Sargazi M. Effect of hydroalcoholic extract of Prosopis farcta pod on liver histopathology and malondialdehyde level in streptozotocin diabetic rats. Ofogh-e-Danesh 2015; 21(1): 31-6. [In Persian].

Tavakkoli H, Ghaem-Maghami Z, Emami MH, Adibi P, Galedari H, Haghighi M, et al. Abnormal liver enzymes in coal tar refinery workers of Isfahan. J Isfahan Med Sch 2011; 29(139): 606-14. [In Persian].

Moresco HH, Queiroz GS, Pizzolatti MG, Brighente IMC. Chemical constituents and evaluation of the toxic and antioxidant activities of Averrhoa carambola leaves. Revista Brasileira de Farmacognosia 2012; 22: 319-24.

Zhang JW, Liu Y, Cheng J, Li W, Ma H, Liu HT, et al. Inhibition of human liver cytochrome P450 by star fruit juice. J Pharm Pharm Sci 2007; 10(4): 496-503.

Pushparaj P, Tan CH, Tan BK. Effects of Averrhoa bilimbi leaf extract on blood glucose and lipids in streptozotocin-diabetic rats. J Ethnopharmacol 2000; 72(1-2): 69-76.

Villeda-Hernandez J, Barroso-Moguel R, Mendez-Armenta M, Nava-Ruiz C, Huerta-Romero R, Rios C. Enhanced brain regional lipid peroxidation in developing rats exposed to low level lead acetate. Brain Res Bull 2001; 55(2): 247-51.

Singh JP, Selvendiran K, Banu SM, Padmavathi R, Sakthisekaran D. Protective role of Apigenin on the status of lipid peroxidation and antioxidant defense against hepatocarcinogenesis in Wistar albino rats. Phytomedicine 2004; 11(4): 309-14.

Singh R, Jyoti Sharma J, Goyal PK. Chemopreventive and antioxidative effects of Averrhoa carambola (star fruit) extract against diethylnitrosamine induced hepatocarcinogenesis. J Cancer Biol Treat 2014; 1: 003.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.