دوره 35، شماره 426: هفته دوم خرداد ماه 1396:428-433

بررسی اثر آگاهی‌بخشی به بیماران، پیش از عمل جراحی Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) بر شدت درد و اضطراب بعد از عمل جراحی

مهرداد محمدی, سید علی امامی, فرهاد محمودی, سعیده بحرانی

چکیده


مقدمه: یکی از بیماری‌های شایع در حیطه‌ی اورولوژی، سنگ‌های کلیه و مجاری ادراری است. بیماران پس از اعمال سنگ‌شکنی، دچار درد شدید پس از عمل می‌شوند که شاید یکی از علل آن، ناآگاهی از سیر درمان است. با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان روش Percutaneous nephrolithotomy (PCNL) در درمان سنگ کلیه، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی اثر آگاهی‌بخشی قبل از عمل بر شدت درد و اضطراب بیمار بعد از عمل انجام شد.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بود. شرکت کنندگان شامل ۱۳0 بیمار بودند که در Spiral computed tomography scan (Spiral CT scan)، وجود سنگ کلیه‌ی آن‌ها تأیید شد. این افراد، به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند و اثر آموزش پیش از عمل بر درد و اضطراب بعد از عمل با استفاده از پرسش‌نامه‌های Visual analog scale (VAS) وBeck Anxiety Inventory (BAI) بررسی و با به کارگیری آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها: 130 بیمار شامل 65 خانم و 65 آقا وارد مطالعه شدند. میانگین نمره‌ی اضطراب در گروه شاهد 84/4 ± 89/34 و در گروه مورد 37/2 ± 98/22 بود (050/0 > P). همچنین، میانگین شدت درد در گروه شاهد 74/26 ± 44/74 و در گروه مورد 17/8 ± 18/34 بود (050/0 > P).

نتیجه‌گیری: در مطالعه‌ی ما، میانگین شدت درد و اضطراب پس از عمل PCNL در بیمارانی که تحت آموزش قبل از عمل قرارگرفته‌اند، کاهش معنی‌داری را نشان می‌دهد. با توجه به هزینه‌های اندک آموزش بیماران پیش از عمل و تأثیرات بالقوه‌ی آن بر درد و اضطراب پس از عمل، این آموزش‌ها می‌تواند از نظر اقتصادی و همچنین، شرایط روحی بیمار تأثیر بالقوه‌ای داشته باشد.


واژگان کلیدی


سنگ کلیه؛ Percutaneous nephrolithotomy؛ مراقبت قبل از عمل جراحی

تمام متن:

PDF

مراجع


Sakhaee K, Maalouf NM, Sinnott B. Clinical review. Kidney stones 2012: pathogenesis, diagnosis, and management. J Clin Endocrinol Metab 2012; 97(6): 1847-60.

Miller NL, Lingeman JE. Management of kidney stones. BMJ 2007; 334(7591): 468-72.

Sandhu C, Anson KM, Patel U. Urinary tract stones--Part II: current status of treatment. Clin Radiol 2003; 58(6): 422-33.

Sjoling M, Nordahl G, Olofsson N, Asplund K. The impact of preoperative information on state anxiety, postoperative pain and satisfaction with pain management. Patient Educ Couns 2003; 51(2): 169-76.

Vadivelu N, Mitra S, Narayan D. Recent advances in postoperative pain management. Yale J Biol Med 2010; 83(1): 11-25.

Ni S, Qiyin C, Tao W, Liu L, Jiang H, Hu H, et al. Tubeless percutaneous nephrolithotomy is associated with less pain and shorter hospitalization compared with standard or small bore drainage: a meta-analysis of randomized, controlled trials. Urology 2011; 77(6): 1293-8.

Schwartz-Barcott D, Fortin JD, Kim HS. Client-nurse interaction: testing for its impact in preoperative instruction. Int J Nurs Stud 1994; 31(1): 23-35.

Gammon J, Mulholland CW. Effect of preparatory information prior to elective total hip replacement on post-operative physical coping outcomes. Int J Nurs Stud 1996; 33(6): 589-604.

Scott LE, Clum GA, Peoples JB. Preoperative predictors of postoperative pain. Pain 1983; 15(3): 283-93.

Shuldham C. A review of the impact of pre-operative education on recovery from surgery. Int J Nurs Stud 1999; 36(2): 171-7.

Guo P, East L, Arthur A. A preoperative education intervention to reduce anxiety and improve recovery among Chinese cardiac patients: a randomized controlled trial. Int J Nurs Stud 2012; 49(2): 129-37.

Crabtree TD, Puri V, Bell JM, Bontumasi N, Patterson GA, Kreisel D, et al. Outcomes and perception of lung surgery with implementation of a patient video education module: a prospective cohort study. J Am Coll Surg 2012; 214(5): 816-21.

Papanastassiou I, Anderson R, Barber N, Conover C, Castellvi AE. Effects of preoperative education on spinal surgery patients. SAS J 2011; 5(4): 120-4.

Aydin D, Klit J, Jacobsen S, Troelsen A, Husted H. No major effects of preoperative education in patients undergoing hip or knee replacement--a systematic review. Dan Med J 2015; 62(7).

McDonald S, Page MJ, Beringer K, Wasiak J, Sprowson A. Preoperative education for hip or knee replacement. Cochrane Database Syst Rev 2014; (5): CD003526.

Doering S, Katzlberger F, Rumpold G, Roessler S, Hofstoetter B, Schatz DS, et al. Videotape preparation of patients before hip replacement surgery reduces stress. Psychosom Med 2000; 62(3): 365-73.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.