دوره 35، شماره 428: هفته چهارم خرداد ماه 1396:470-475

بررسی افزایش قطعه‌ی ST در هنگام تعبیه‌ی ضربان‌ساز دایمی به عنوان شاخص پیش‌آگهی عملکرد آن

سیما سیاح, فرزاد پورکلباسی اصفهانی, عرفان ترابی

چکیده


مقدمه: تعبیه‌ی لید ضربان‌ساز سبب ایجاد آسیب در میوکارد می‌شود که می‌تواند با افزایش قطعه‌ی ST همراه باشد. تغییر در میزان قطعه‌ی ST، می‌تواند با تغییرات آستانه‌ی تحریک (Threshold)، حس (Sense)، میدان نوسان (Amplitude)، مقاومت ظاهری (Impedance) و حساسیت (Sensitivity) در ارتباط باشد. از طرفی، رابطه‌ی میزان عددی افزایش قطعه‌ی ST با عملکرد ضربان‌ساز روشن نیست.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی هم‌گروهی آینده‌نگر بود که بر روی 83 بیمار مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان بوعلی‌سینای قزوین جهت تعبیه‌ی ضربان‌ساز دایمی (Permanent pacemaker یا PPM) در فاصله‌ی زمانی آذرماه 1390 تا اردیبهشت 1392 انجام شد. کلیه‌ی بیماران در یک مرکز و توسط یک الکتروفیزیولوژیست مورد تعبیه‌ی ضربان‌ساز دایمی قرار گرفتند. اطلاعات با مشاهده و ثبت داده‌های آنالیز ضربان‌ساز دایمی (تغییرات ST، آستانه‌ی تحریک، حس و مقاومت ظاهری) در حین کارگذاری با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 4/1 ± 7/71 سال بود. 1/48 درصد از بیماران مورد پژوهش مذکر و 8/51 درصد مؤنث بودند. برای 25 بیمار ضربان‌ساز دایمی تک حفره‌ای و 58 بیمار ضربان‌ساز دایمی دو حفره‌ای تعبیه شد. متوسط تغییرات ST لید دهلیزی 27/1 ± 95/3 میلی‌ولت و در لید بطنی 41/3 ± 71/16 میلی‌ولت بود. میزان تغییرات پارامترها (حس، مقاومت ظاهری و آستانه‌ی تحریک) به طور جداگانه در لید دهلیزی و بطنی به دست آمد و با تغییرات قطعه‌ی ST مقایسه شد. رابطه‌ی تغییرات ST فقط در دهلیز راست با تغییرات آستانه‌ی تحریک و حس دهلیزی ارتباط معنی‌دار داشت (003/0 = P).

نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر، رابطه‌ی معنی‌‌داری بین تغییرات ST و سایر پارامترها دیده نشد. می‌توان چنین استنباط کرد که استفاده از تغییرات ST پیش‌بینی کننده‌ی مناسبی جهت عملکرد ضربان‌ساز دایمی در آینده نیست.


واژگان کلیدی


ضربان‌ساز مصنوعی؛ نوار قلب؛ حساسیت

تمام متن:

PDF

مراجع


Moses HW, Mullin JC. A practical guide to cardiac pacing. 6th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2007.

Kenny T. The nuts and bolts of cardiac pacing. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2008.

Ellenbogen KA, Wood MA. Cardiac pacing and ICDs. 4th ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2008.

Barold SS, Stroobandt RX, Sinnaeve AF. Cardiac pacemakers and resynchronization step by step: An illustrated guide. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2010.

Saxonhouse SJ, Conti JB, Curtis AB. Current of injury predicts adequate active lead fixation in permanent pacemaker/defibrillation leads. J Am Coll Cardiol 2005; 45(3): 412-7.

Redfearn DP, Gula LJ, Krahn AD, Skanes AC, Klein GJ, Yee R. Current of injury predicts acute performance of catheter-delivered active fixation pacing leads. Pacing Clin Electrophysiol 2007; 30(12): 1438-44.

Chauhan A, Grace AA, Newell SA, Stone DL, Shapiro LM, Schofield PM, et al. Early complications after dual chamber versus single chamber pacemaker implantation. Pacing Clin Electrophysiol 1994; 17(11 Pt 2): 2012-5.

Cheng A, Wang Y, Curtis JP, Varosy PD. Acute lead dislodgements and in-hospital mortality in patients enrolled in the national cardiovascular data registry implantable cardioverter defibrillator registry. J Am Coll Cardiol 2010; 56(20): 1651-6.

Grossi EA. Direct-current injury from external pacemaker results in tissue electrolysis. Ann Thorac Surg 1994; 57(4): 1053.

Varriale P, Niznik J. Unipolar ventricular electrogram in the diagnosis of right ventricular ischemic injury. Pacing Clin Electrophysiol 1978; 1(3): 335-41.

DeCaprio V, Hurzeler P, Furman S. A comparison of unipolar and bipolar electrograms for cardiac pacemaker sensing. Circulation 1977; 56(5): 750-5.

Myers GH, Kresh YM, Parsonnet V. Characteristics of intracardiac electrograms. Pacing Clin Electrophysiol 1978; 1(1): 90-103.

Haghjoo M, Mollazadeh R, Aslani A, Dastmalchi J, Mashreghi-Moghadam H, Heidari-Mokarar H, et al. Prediction of midterm performance of active-fixation leads using current of injury. Pacing Clin Electrophysiol 2014; 37(2): 231-6.

Avramovitch NA, Kim MH, Trohman RG. Time-related improvement in pacing parameters after active fixation lead implantation: insights gained from injury current analysis. Heart Rhythm 2004; 1(Supl 1): S71

Parsonnet V, Bilitch M, Furman S, Fisher JD, Escher DJ, Myers G, et al. Early malfunction of transvenous pacemaker electrodes. A three-center study. Circulation 1979; 60(3): 590-6.

Oswald H, Husemann B, Gardiwal A, Lissel C, Pichlmaier MA, Luesebrink U, et al. Morphology of current of injury does not predict long term active fixation ICD lead performance. Indian Pacing Electrophysiol J 2009; 9(2): 81-90.

Shali S, Wushou A, Liu E, Jia L, Yao R, Su Y, et al. Time course of current of injury is related to acute stability of active-fixation pacing leads in rabbits. PLoS One 2013; 8(3): e57727.

Shandling AH, Castellanet MJ, Thomas LA, Messenger JC. The influence of endocardial electrode fixation status on acute and chronic atrial stimulation threshold and atrial endocardial electrogram amplitude. Pacing Clin Electrophysiol 1990; 13(9): 1116-22.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.