دوره 35، شماره 427: هفته سوم خرداد ماه 1396:463-469

بررسي مقايسه‌اي تغييرات قلبي- عروقي تجويز دو رژيم دارويي پروپوفول وتيوپنتال سديم در بيهوشي كودكان تحت الکتروشوک‌درمانی

بهزاد ناظم رعایا, سید وحید سیدمعلمی, سید علی امامی

چکیده


مقدمه: در طول الکتروشوک‌درمانی (Electroconvulsive therapy یا ECT)، تشنج ایجاد شده توسط تحریک الکتریکی باید از نظر بیهوشی مدیریت شود. در غیر این صورت، الکتروشوک‌درمانی تجربه‌ای ناخوشایند است. در این راستا، داروهای کوتاه‌ اثر متعددی نظیر متوهگزیتال، تیوپنتال، پروپوفول و ... استفاده می‌شوند که تأثیرات همودینامیکی و عوارض متفاوتی را در پی ‌دارند. برخی مطالعات، به تغییرات همودینامیک و عوارض محدودتر در استفاده از پروپوفول اشاره کرده‌اند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه‌ی تغییرات قلبی- عروقی و عوارض داروهای پروپوفول و تیوپنتال سدیم در گروه سنی کودکان تحت درمان با الکتروشوک‌درمانی بود.

روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر، کارآزمایی بالینی دو سو کور بود که در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام گرفت. قبل از انجام الکتروشوک‌درمانی، یک گروه، 2 میلی‌گرم بر کیلوگرم تیوپنتال سدیم و گروه دیگر، 1 میلی‌گرم بر کیلوگرم پروپوفول دریافت نمودند. سپس، هر دو گروه به میزان 5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم سوکسنیل کولین دریافت کردند و حداقل 90 ثانیه (5/1 دقیقه) بعد، شوک اعمال شد. پس از پایان شوک، ضربان قلب، فشار خون و میزان اشباع اکسیژن در دقایق 1، 5 و 10 اندازه‌گیری شد. علاوه بر آن، مدت‌ زمان تشنج، پاسخ کلامی، بازگشت کامل هوشیاری، بازگشت تنفس خود به ‌خودی پس از تشنج، مدت‌ زمان اقامت در ریکاوری و عوارض دارویی نیز بررسی شد.

یافته‌ها: مطالعه‌ی حاضر، شامل 70 کودک 18-6 ساله‌ی تحت درمان با الکتروشوک‌درمانی بود. مدت‌ زمان تشنج القایی (001/0 > P)، زمان پایان تشنج تا پاسخ کلامی (001/0 > P) و زمان برگشت کامل هوشیاری (001/0 > P) به طور معنی‌داری در گروه پروپوفول کوتاه‌تر بود. سردرد (001/0 = P)، تهوع (020/0 = P) و درد عضلانی (001/0 > P) در گروه پروپوفول بیشتر دیده شد.

نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها، زمان پاسخ کلامی و هوشیاری کامل بعد از تشنج در القای بیهوشی با پروپوفول سریع‌تر حاصل می‌شود، اما عوارض جانبی در بعضی موارد بیشتر است.


واژگان کلیدی


الکتروشوک‌درمانی؛ پروپوفول؛ تیوپنتال سدیم

تمام متن:

PDF

مراجع


Rosa MA, Rosa MO, Belegarde IM, Bueno CR, Fregni F. Recovery after ECT: comparison of propofol, etomidate and thiopental. Rev Bras Psiquiatr 2008; 30(2): 149-51.

Kheirabadi GR, Vafaei M, Attari A. Intravenous ketamine therapy vs. electroconvulsive therapy in depressive cases. J Isfahan Med Sch 2012; 29(163): 1289-97. [In Persian].

Ding Z, White PF. Anesthesia for electroconvulsive therapy. Anesth Analg 2002; 94(5): 1351-64.

Geretsegger C, Nickel M, Judendorfer B, Rochowanski E, Novak E, Aichhorn W. Propofol and methohexital as anesthetic agents for electroconvulsive therapy: a randomized, double-blind comparison of electroconvulsive therapy seizure quality, therapeutic efficacy, and cognitive performance. J ECT 2007; 23(4): 239-43.

Miner JR, Burton JH. Clinical practice advisory: Emergency department procedural sedation with propofol. Ann Emerg Med 2007; 50(2): 182-7, 187.

Kumar A, Sharma DK, Mani R. A comparison of propofol and thiopentone for electroconvulsive therapy. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2012; 28(3): 353-7.

Dew RE, Kimball JN, Rosenquist PB, McCall WV. Seizure length and clinical outcome in electroconvulsive therapy using methohexital or thiopental. J ECT 2005; 21(1): 16-8.

Bauer J, Hageman I, Dam H, Baez A, Bolwig T, Roed J, et al. Comparison of propofol and thiopental as anesthetic agents for electroconvulsive therapy: a randomized, blinded comparison of seizure duration, stimulus charge, clinical effect, and cognitive side effects. J ECT 2009; 25(2): 85-90.

Honarmand A, Khazaei M, Safavi-Homami M. Comparing the effects of low doses of propofol, ketamine and combination of propofol-ketamine in prevention of post-extubation coughing and laryngospasm. J Isfahan Med Sch 2014; 32(297): 1299-309. [In Persian].

Fredman B, d'Etienne J, Smith I, Husain MM, White PF. Anesthesia for electroconvulsive therapy: effects of propofol and methohexital on seizure activity and recovery. Anesth Analg 1994; 79(1): 75-9.

Jarineshin H, Kashani S, Fekrat F, Vatankhah M, Golmirzaei J, Alimolaee E, et al. Seizure Duration and Hemodynamic State During Electroconvulsive Therapy: Sodium Thiopental Versus Propofol. Glob J Health Sci 2015; 8(2): 126-31.

Yazici E, Bosgelmez S, Tas HI, Karabulut U, Yazici AB, Yildiz M, et al. Comparing ECT data of two different inpatient clinics: propofol or thiopental? Int J Psychiatry Clin Pract 2013; 17(4): 307-12.

Naghibi K, Moradi Farsani D, Ali Kiaei B, Hirmanpour A. Comparing the effect of intravenous and inhalational anesthtics on hemodynamic changes in deep vitrectomy surgery. J Arak Univ Med Sci 2016; 19(2): 80-8. [In Persian].

Imantalab V, Haghighi M. Effect of hemodynamic propofol and thiopemtal sodium and during electeroconvulsive therapy. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(57): 59-64. [In Persian].

Lihua P, Su M, Ke W, Ziemann-Gimmel P. Different regimens of intravenous sedatives or hypnotics for electroconvulsive therapy (ECT) in adult patients with depression. Cochrane Database Syst Rev 2014; (4): CD009763.

Rasimas JJ, Stevens SR, Rasmussen KG. Seizure length in electroconvulsive therapy as a function of age, sex, and treatment number. J ECT 2007; 23(1): 14-6.

Butterfield NN, Graf P, Macleod BA, Ries CR, Zis AP. Propofol reduces cognitive impairment after electroconvulsive therapy. J ECT 2004; 20(1): 3-9.

Ingram A, Schweitzer I, Ng CH, Saling MM, Savage G. A comparison of propofol and thiopentone use in electroconvulsive therapy: cognitive and efficacy effects. J ECT 2007; 23(3): 158-62.

Akhvan Akbari P, Molavi P, Akhvan Akbari G, Ghodrati MR. Comparing the effects of propofol and sodium thiopental in the induction of anesthesia for electro convulsive therapy (ECT). J Ardabil Univ Med Sci 2009; 9(3): 249-55. [In Persian].

Martinez-Amoros E, Galvez Ortiz V, Porter Moli M, Llorens Capdevila M, Cerrillo Albaiges E, Garcia-Pares G, et al. Propofol and thiopental as anesthetic agents in electroconvulsive therapy: a retrospective study in major depression. Rev Psiquiatr Salud Ment 2014; 7(1): 42-7.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.