دوره 35، شماره 432: هفته چهارم تیر ماه 1396:615-621

بررسی مقایسه‌ای سطح سرمی منیزیم در دو گروه دریافت کننده‌ی پنتوپرازول و رانیتیدین در طول دو هفته‌‌ی اول بستری در بخش‌‌ مراقبت‌های ویژه‌

بابک علی‌کیایی, پرویز کاشفی, سعید عباسی, الهه عسکری برزانی

چکیده


مقدمه: برخی مطالعات نشان داده‌اند که استفاده از داروهای مهار کننده‌ی پمپ پروتون (Proton-pump inhibitors یا PPI) در بیماران بستری در بیمارستان، با اختلال سطح سرمی منیزیم همراه است که منجر به بروز اختلالات الکترولیتی در آنان می‌شود. مطالعه‌ی ‌حاضر با هدف مقایسه‌ی سطح سرمی منیزیم در دو گروه دریافت کننده‌ی پنتوپرازول و رانیتیدین در طول دو هفته‌ی‌ اول بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های
95-1394 انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 50 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه در دو گروه 25 نفره توزیع شدند. گروه‌ها به ترتیب تحت درمان پیشگیری با رانیتیدین و پنتوپرازول قرار گرفتند و سطح سرمی منیزیم آن‌ها در دو هفته‌ی اول بستری، هر دو روز یک‌بار بررسی گردید و مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: سطح منیزیم سرم در روز دوم در دو گروه رانیتیدین و پنتوپراوزل به ترتیب 11/0 ± 90/1 و 13/0 ± 98/1 میلی‌گرم بر دسی‌لیتر بود و تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد (017/0 = P). همچنین، سطح سرمی منیزیم تا روز دهم در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت و در مجموع، روند این تغییرات در دو گروه تفاوت معنی‌داری را نشان داد (001/0 > P).

نتیجه‌گیری: مصرف رانیتیدین به جای پنتوپرازول با کاهش کمتر سطح سرمی منیزیم در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه همراه می‌باشد، اما با توجه به محدودیت‌های مطالعه‌ی حاضر از جمله تعداد اندک نمونه‌ها و کوتاه بودن زمان اندازه‌گیری منیزیم، توصیه می‌گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.


واژگان کلیدی


منیزیم؛ پنتوپرازول؛ رانیتیدین؛ بخش مراقبت‌‌های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


Kraft MD, Btaiche IF, Sacks GS, Kudsk KA. Treatment of electrolyte disorders in adult patients in the intensive care unit. Am J Health Syst Pharm 2005; 62(16): 1663-82.

Satish R, Gokulnath G. Serum magnesium in recovering acute renal failure. Indian J Nephrol 2008; 18(3): 101-4.

Deheinzelin D, Negri EM, Tucci MR, Salem MZ, da Cruz VM, Oliveira RM, et al. Hypomagnesemia in critically ill cancer patients: a prospective study of predictive factors. Braz J Med Biol Res 2000; 33(12): 1443-8.

Novello NP, Blumstein HA. Hypomagnesemia [Online]. [cited 2007]; Available from: URL: http://misc.medscape.com/pi/iphone/medscapeapp/html/A767546-business.html

Rahimi M, Montazeri K, Kamali L, Moradi M, Naghibi Kh. Comparing the effects of magnesium sulfate and nitroglycerin on the control of hypertension during and after cataract surgery under local anesthesia and intravenous sedation. J Isfahan Med Sch 2016; 33(361): 2076-83. [In Persian].

Liu D, Steele D. Fluid, electrolytes, acid base. In: Bigatello L, Allain RM, Haspel KL, Hellman J, Hess DR, editors. Critical care handbook of the massachusetts general hospital. 4th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2005. p. 126-54.

Andreoli TE, Carpenter CJ, Griggs RC. Cecil essentials of medicine. 7th ed. Philadelphia, PA: WB Saunders; 2007. p. 417-8.

Katzung BG, Trevor AJ, Kruidering-Hall M. Katzung and Trevor's pharmacology: examination and board review. 11th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008. p. 1067-75.

Taylor PC, Loop FD, Hermann RE. Management of acute stress ulcer after cardiac surgery. Ann Surg 1973; 178(1): 1-5.

Fujita K, Hata M, Sezai A, Sekino H, Minami K. Is prophylactic intravenous administration of a proton pump inhibitor necessary for perioperative management of cardiac surgery? Heart Surg Forum 2012; 15(5): E277-E279.

Vincent JL, Patrick EA, Frederick K, Fink MM. Textbook of critical care. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 86-91.

Miller RD, Eriksson LI, Fleisher LA, Wiener-Kronish JP, Young WL. Miller's anesthesia. 7th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2011. p. 218.

Brunicardi F, Andersen D, Billiar T, Dunn D, Hunter J, Matthews J, et al. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2009. p. 333.

Shin JS, Abah U. Is routine stress ulcer prophylaxis of benefit for patients undergoing cardiac surgery? Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012; 14(5): 622-8.

Toh JW, Ong E, Wilson R. Hypomagnesaemia associated with long-term use of proton pump inhibitors. Gastroenterol Rep (Oxf) 2015; 3(3): 243-53.

El-Charabaty E, Saifan C, Abdallah M, Naboush A, Glass D, Azzi G, et al. Effects of proton pump inhibitors and electrolyte disturbances on arrhythmias. Int J Gen Med 2013; 6: 515-8.

Zafar MS, Wani JI, Karim R, Mir MM, Koul PA. Significance of serum magnesium levels in critically ill-patients. Int J Appl Basic Med Res 2014; 4(1): 34-7.

Valizadeh Hassanlouei MA, Hassani E, Rahimi Rad MH, Adeli SH, Karimi Sakhvidi N, Boudag H. Evaluation of serum magnesium and the effect on prognosis in patients admitted to intensive care unit. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24(1): 30-7. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.