دوره 35، شماره 428: هفته چهارم خرداد ماه 1396:476-481

بررسی ویژگی‌های دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و علل بستری و فوت بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 94-1390

پرویز کاشفی, حسین اژه ای, مریم خلیفه سلطانی

چکیده


مقدمه: مطالعات پیشین نشان داده است که بخش‌های مراقبت‌های ویژه با میزان بروز بالای مرگ و میر مواجه هستند، اما عوامل مؤثر در مرگ بیماران بستری در این بخش، به طور کامل بررسی نشده است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ویژگی‌های دموگرافیک، اپیدمیولوژیک و علل بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان در سال 1394 انجام شد.

روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی مقطعی، 400 بیمار بستری در بخش مراقبت‌های ویژه انتخاب شدند و اطلاعات دموگرافیک و بالینی و بروز مرگ و میر و علت مرگ در آن‌ها تعیین و ثبت شد و نقش این عوامل در مرگ بیماران مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از 400 بیمار بستری شده در بخش مراقبت‌های ویژه در سال‌های 94-1390، 138 نفر (5/34 درصد) فوت کردند که 44 نفر (9/31 درصد) در روز اول بستری، 55 بیمار (9/39 درصد) در فاصله‌ی زمانی 6-1 روز، 28 نفر (3/20 درصد) در فاصله‌ی 12-7 روز و 11 نفر (0/8 درصد) در فاصله‌ی زمانی 24-13 روز از موقع ورود به بخش مراقبت‌های ویژه فوت نمودند. از بین عوامل مورد بررسی، سن بیمار، وضعیت علایم حیاتی در بدو ورود، ابتلا به بیماری زمینه‌ای، زمان ورود به بخش مراقبت‌های ویژه و برخی یافته‌های آزمایشگاهی در مرگ بیماران تأثیر معنی‌داری داشتند.

نتیجه‌گیری: میزان مرگ و میر در بخش مراقبت‌های ویژه بالا می‌باشد که عوامل مختلفی در آن نقش دارد. از این رو، لازم است امکانات و تجهیزات بخش‌های مراقبت‌های ویژه با توجه به ویژگی‌های بیماران و علل شایع مرگ و میر در این بخش فراهم گردد.


واژگان کلیدی


بستری؛ مرگ و میر؛ بخش مراقبت‌های ویژه

تمام متن:

PDF

مراجع


Abbasi S, Mahjobipoor H, Kashefi P, Massumi G, Aghadavoudi O, Farajzadegan Z, et al. The effect of lidocaine on reducing the tracheal mucosal damage following tracheal intubation. J Res Med Sci 2013; 18(9): 733-8.

Aghadavoudi O, Kamran M, Masoudifar M. Comparison of two modes of ventilation after fast-track cardiac surgery: Adaptive support ventilation versus synchronized intermittent mandatory ventilation. Pak J Med Sci 2012; 28(2): 303-8.

Eizadi-Mood N, Aghadavoudi O, Najarzadegan MR, Fard MM. Prevalence of delirium in opium users after coronary artery bypass graft surgery. Int J Prev Med 2014; 5(7): 900-6.

Aghadavoudi O, Abbasi S, Kashefi P, Golparvar M, Habibzade M, Kazemi S. Evaluation of intravenous neostigmine infusion on tolerance of enteral nutrition in Intensive Care Unit patients. J Res Med Sci 2013; 18(9): 750-4.

Berry AM, Davidson PM. Beyond comfort: oral hygiene as a critical nursing activity in the intensive care unit. Intensive Crit Care Nurs 2006; 22(6): 318-28.

Saeidi M, Aghadavoudi O, Sadeghi MM, Mansouri M. The efficacy of preventive parasternal single injection of bupivacaine on intubation time, blood gas parameters, narcotic requirement, and pain relief after open heart surgery: A randomized clinical trial study. J Res Med Sci 2011; 16(4): 477-83.

DeKeyser GF, Fink NF, Raanan O, Asher M, Bruttin M, Nun MB, et al. ICU nurses' oral-care practices and the current best evidence. J Nurs Scholarsh 2009; 41(2): 132-8.

Browne JA, Evans D, Christmas LA, Rodriguez M. Pursuing excellence: development of an oral hygiene protocol for mechanically ventilated patients. Crit Care Nurs Q 2011; 34(1): 25-30.

Adib-Hajbaghery M, Ansari A. Comparing nurses opinion and practice about mouth care for patients under mechanical ventilation. Zahedan J Res Med Sci 2012; 13(10): 19.

Adib-Hajbaghery M, Ansari A, Azizi-Fini E. Oral care in ICU patients: a review of research evidence. Feyz 2011; 15(3): 280-93. [In Persian].

Ranjbar H. Knowledge and attitude of ICUs nurses [MSc Thesis]. Urmia, Iran: Urmia University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].

Mohammadi H, Haghighi M. Survey relationship of mortality rate of hospitalized patients in ICU with different degrees of APACHE II. J Guilan Univ Med Sci 2006; 15(59): 85-90. [In Persian].

Zohoor A, Pilevarzadeh M. Study of speed of offering services in emergency department at Kerman Bahonar Hospital in 2000. Razi J Med Sci 2003; 10(35): 413-20. [In Persian].

Luyt CE, Combes A, Aegerter P, Guidet B, Trouillet JL, Gibert C, et al. Mortality among patients admitted to intensive care units during weekday day shifts compared with "off" hours. Crit Care Med 2007; 35(1): 3-11.

Feizi E, Eydi M, Ansari M. Mortality rate and effective factors of patients in intensive care unit. J Ardabil Univ Med Sci 2008; 8(4): 420-3. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.