دوره 35، شماره 426: هفته دوم خرداد ماه 1396:406-411

بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394

مجتبی منصوری, غلامرضا معصومی, سید علی امامی, فرهاد محمودی, امیر رضا شکرانی

چکیده


مقدمه: یکی از مهم‌ترین اقدامات جهت نجات جان بیماران دچار Arrest قلبی، انجام عملیات احیا می‌باشد. این مطالعه، با هدف بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان چمران اصفهان انجام شد.

روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی، شامل 211 نفر از بیمارانی بود که در سال 1394 در بیمارستان یا خارج از آن دچار Arrest قلبی- تنفسی شده بودند و برای آن‌ها، احیای قلبی- ریوی (Cardiopulmonary resuscitation یا CPR) شروع شده بود. اطلاعات احیای بیماران از روی چک لیست از پیش تهیه شده، تکمیل گردید.

یافته‌ها: در این مطالعه، 211 نفر بیمار شامل 140 نفر (35/66 درصد) مرد و 71 نفر (65/33 درصد) زن مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص‌های دموگرافیک اعم از جنس، سن بیماران و محل شروع احیا (داخل و یا خارج بیمارستان) در موفقیت اولیه و بقای یک ماهه تأثیر نداشت (050/0 < P برای همه)، اما نیاز به احیای پیشرفته، فاصله‌ی زمانی بین Arrest تا شروع احیای پیشرفته، نیاز به شوک (در ریتم‌های قابل شوک)، فاصله‌ی زمانی Arrest تا اولین شوک، طول مدت CPR و انطباق احیای پایه و پیشرفته با الگوریتم American Heart Association (AHA) در موفقیت اولیه‌ی احیا تأثیر معنی‌داری داشت (050/0 > P برای همه)، اما در مورد بقای یک ماهه فقط فاصله‌ی زمانی Arrest تا اولین شوک تأثیر معنی‌داری داشت (010/0 = P).

نتیجه‌گیری: در این مطالعه، تأثیر شاخص‌های دموگرافیک بر نتایج حاصل معنی‌دار نبود، اما نیاز به احیای پایه، پیشرفته و دریافت شوک در ریتم‌های قابل شوک و همچنین، فاصله تا انجام اولین شوک، تأثیر معنی‌داری بر موفقیت اولیه‌ی حاصل از احیا داشته است. عدم تطابق احیا در درصدی از موارد با راهنمای AHA، ضرورت بازآموزی منظم و مدون را گوشزد می‌کند.


واژگان کلیدی


احیای پایه؛ احیای پیشرفته؛ Arrest قلبی- تنفسی؛ احیای قلبی- ریوی

تمام متن:

PDF

مراجع


Evequoz D, Zuber M, Erne P. Sudden cardiac death: definition, mechanisms and risk factors. Praxis (Bern 1994) 1996; 85(7): 188-96. [In French].

Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, Libby P. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 8th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2007.

Walker WM. Witnessed resuscitation: a concept analysis. Int J Nurs Stud 2006; 43(3): 377-87.

Sofi U, Kokroo T, Velasquez E, Kline MR. Predictive indices of survival in patients undergoing cardiopulmonary resuscitation. Chest 1999; 116(4): 245S.

Parhizgari N. Survey of cardiopulmonary resuscitation therapeutic process in Shariati Hospital emergency ward [Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 2009. [In Persian].

Rea TD, Eisenberg MS, Becker LJ, Murray JA, Hearne T. Temporal trends in sudden cardiac arrest: a 25-year emergency medical services perspective. Circulation 2003; 107(22): 2780-5.

Nasiripour AA, Masoudi Asl I, Fathi E. The relationship of CPR success and time of patients' referring to emergency department. J Mil Med 2012; 14(1): 21-5. [In Persian].

Setayesh A, Arhami Dolatabadi A, Farsi D, Hossein Nejad A, Zare M. Evaluation of cardiopulmonary and cerebral resuscitation(CPCR) outcome in emergency department of Hazrat Rasoul-e-Akram Hospital from June 2003 to April 2004 . Razi J Med Sci 2006; 13(52): 135-44. [In Persian].

Montazar S H, Amooei M, Sheyoei M, Bahari M. Results of CPR and contributing factor in emergency department of Sari Imam Khomeini Hospital, 2011-2013. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24 111): 53-8. [In Persian].

Saklayen M, Liss H, Markert R. In-hospital cardiopulmonary resuscitation. Survival in 1 hospital and literature review. Medicine (Baltimore) 1995; 74(4): 163-75.

Jaberi Y, Changizian L, Mazlomzadeh S. Predictors of outcome in in-hospital cardio-pulmonary resuscitation. J Zanjan Univ Med Sci 2011; 19(75): 48-57. [In Persian].

Silva RM, Silva BA, Silva FJ, Amaral CF. Cardiopulmonary resuscitation of adults with in-hospital cardiac arrest using the Utstein style. Rev Bras Ter Intensiva 2016; 28(4): 427-35.

Goodarzi A, Jalali A, Almasi A, Naderipour A, Kalhorii RP, Khodadadi A. Study of survival rate after cardiopulmonary resuscitation (CPR) in hospitals of Kermanshah in 2013. Glob J Health Sci 2014; 7(1): 52-8.

Kamkar N, Karimi F, Teimouri S. The success rate of resuscitation team (CPR) at the Hospital of Hazrat Vali-Asr in 2015. Proceedings of the Congress of Promotion of Crisis Management in Disasters; 2006 Aug 20-21; Zanhan, Iran. [In Persian].

Seifi F, Sharifi F, Astanaki S. Evaluation the success rate of cardiopulmonary resuscitation in educational institutions of Kermanshah University of Medical Sciences. J Kerman Univ Med Sci 2010; 14(3): 273. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.