دوره 35، شماره 427: هفته سوم خرداد ماه 1396:440-446

مقایسه‌ی تمایز سلول‌های B به پلاسمابلاست در حضور محرک‌های Anti-human CD40 و Anti-IgM f(ab)`2 و یا لیپوپلی‌ساکارید (LPS) و Anti-human CD40 (در شرایط آزمایشگاه)

ساناز افشار قاسملو, نفیسه اسمعیل, مزدک گنجعلی خانی حاکمی, عباس رضایی, رضا یزدانی, فائزه عباسی‌راد

چکیده


مقدمه: دگرگونی و تمایز سلول‌های B فعال شده به پلاسموسیت‌ها و همچنین، سلول‌های خاطره‌دار وابسته به پیام‌های حاصل از گیرنده‌ی سلول B می‌باشد. پیام‌های ناشی از گیرنده‌ی آنتی‌ژن و گیرنده‌های سیتوکاینی سطح سلول‌های B، سبب القای بروز عوامل رونوشت‌برداری خاصی می‌شوند که در نهایت این عوامل، تعیین کننده‌ی سرنوشت سلول B می‌باشند.

روش‌ها: جداسازی سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی (Peripheral blood mononuclear cells یا PBMCs) با استفاده از گرادیان شیب غلظت و با استفاده از فایکول انجام گرفت و سپس، جداسازی سلول‌های B خالص با روش Magnetic-activated cell sorting (MACS) انجام شد. در مرحله‌ی بعد، برای تحریک و تمایز سلول‌های B به پلاسمابلاست‌ها، این سلول‌‌ها در محیط Roswell Park Memorial Institute1640 (RPMI1640) در حضور Purified anti- human CD40 antibody و Anti-IgM f(ab)`2 یا و Purified anti-human CD40 Antibody و لیپوپلی‌ساکارید (Lipopolysaccharides یا LPS) کشت داده و سپس، پلاسمابلاست‌ها با استفاده از سه نشانگر CD38+، CD27+ و IgM- به روش فلوسایتومتری ارزیابی شد.

یافته‌ها: در محیط In vitro، با تحریک دایمی لنفوسیت‌های B از طریق Cross-link کردن گیرنده‌ی آن‌ها (B cell receptor یا BCR) و تحریک با Anti-human CD40 antibody و Anti-IgM f(ab)`2 و یا Anti-CD40 و LPS اغلب سلول‌های B زنده مانده بودند و حتی تمایز آن‌ها به رده‌ی دیگری از سلول‌های B (پلاسمابلاست‌های CD38+، CD27+ و IgM-) مشاهده شد. از نظر آماری، تفاوت معنی‌داری در بیان نشانگرهای پلاسمابلاستی در سطح سلول‌ها در هر دو حالت تحریکی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: سلول‌های B این توانایی را دارند که در شرایط کشت In vitro و تحریک با محرک‌های متفاوت، همانند محیط In vivo به رده‌ی سلولی پلاسمابلاست تمایز یابند. با این وجود، برای دستیابی به بهترین شرایط جهت تمایز سلول‌های B، عواملی نظیر ماهیت تحریک، مدت زمان تحریک و استفاده از محرک‌های متفاوت که نقش مهمی دارند، باید مد نظر قرار گیرند.


واژگان کلیدی


سلول‌های B؛ پلاسمابلاست؛ گیرنده‌ی فاکتور متمایز کننده‌ی سلول B؛ لیپوپلی‌ساکارید؛ فلوسایتومتری

تمام متن:

PDF

مراجع


Kondo M. Lymphoid and myeloid lineage commitment in multipotent hematopoietic progenitors. Immunol Rev 2010; 238(1): 37-46.

Cooper MD. The early history of B cells. Nat Rev Immunol 2015; 15(3): 191-7.

Schenkein HA, Ruddy S. The role of immunoglobulins in alternative complement pathway activation by zymosan. I. Human IgG with specificity for Zymosan enhances alternative pathway activation by zymosan. J Immunol 1981; 126(1): 7-10.

Janeway Jr CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. The humoral immune response. The distribution and functions of immunoglobulin isotypes. In: Janeway Jr CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ, editors. Immunobiology. 5th ed. New York, NY: Garland Science; 2001.

Manz RA, Lohning M, Cassese G, Thiel A, Radbruch A. Survival of long-lived plasma cells is independent of antigen. Int Immunol 1998; 10(11): 1703-11.

Nutt SL, Hodgkin PD, Tarlinton DM, Corcoran LM. The generation of antibody-secreting plasma cells. Nat Rev Immunol 2015; 15(3): 160-71.

Warnatz K, Schlesier M. Flowcytometric phenotyping of common variable immunodeficiency. Cytometry B Clin Cytom 2008; 74(5): 261-71.

Maiga RI, Bonnaure G, Rochette JT, Neron S. Human CD38hiCD138(+) plasma cells can be generated in vitro from CD40-activated switched-memory B lymphocytes. J Immunol Res 2014; 2014: 635108.

Ribourtout B, Zandecki M. Plasma cell morphology in multiple myeloma and related disorders. Morphologie 2015; 99(325): 38-62.

Harwood NE, Batista FD. Early events in B cell activation. Annu Rev Immunol 2010; 28: 185-210.

Wortis HH, Teutsch M, Higer M, Zheng J, Parker DC. B-cell activation by crosslinking of surface IgM or ligation of CD40 involves alternative signal pathways and results in different B-cell phenotypes. Proc Natl Acad Sci USA 1995; 92(8): 3348-52.

Schilizzi BM, Boonstra R, The TH, de Leij LF. Effect of B-cell receptor engagement on CD40-stimulated B cells. Immunology 1997; 92(3): 346-53.

Hasler P, Zouali M. B cell receptor signaling and autoimmunity. FASEB J 2001; 15(12): 2085-98.

Wiesner M, Zentz C, Mayr C, Wimmer R, Hammerschmidt W, Zeidler R, et al. Conditional immortalization of human B cells by CD40 ligation. PLoS One 2008; 3(1): e1464.

Boeglin E, Smulski CR, Brun S, Milosevic S, Schneider P, Fournel S. Toll-like receptor agonists synergize with CD40L to induce either proliferation or plasma cell differentiation of mouse B cells. PLoS One 2011; 6(10): e25542.

Hua Z, Hou B. TLR signaling in B-cell development and activation. Cell Mol Immunol 2013; 10(2): 103-6.

Xu H, Liew LN, Kuo IC, Huang CH, Goh DL, Chua KY. The modulatory effects of lipopolysaccharide-stimulated B cells on differential T-cell polarization. Immunology 2008; 125(2): 218-28.

Van BK, Herman J, Boon L, Waer M, Sprangers B, Louat T. Comparative In Vitro Immune Stimulation Analysis of Primary Human B Cells and B Cell Lines. J Immunol Res 2016; 2016: 5281823.

Patterson HC, Kraus M, Kim YM, Ploegh H, Rajewsky K. The B cell receptor promotes B cell activation and proliferation through a non-ITAM tyrosine in the Igalpha cytoplasmic domain. Immunity 2006; 25(1): 55-65.

Anbazhagan K, Rabbind SA, Isabelle P, Stella I, Celine AD, Bissac E, et al. Human pre-B cell receptor signal transduction: evidence for distinct roles of PI3kinase and MAP-kinase signalling pathways. Immun Inflamm Dis 2013; 1(1): 26-36.

Nomura J, Inui S, Yamasaki T, Kataoka S, Maeda K, Nakanishi K, et al. Anti-CD40 monoclonal antibody induces the proliferation of murine B cells as a B-cell mitogen through a distinct pathway from receptors for antigens or lipopolysaccharide. Immunol Lett 1995; 45(3): 195-203.

Saito T, Kitayama D, Sakamoto A, Tsuruoka N, Arima M, Hatano M, et al. Effective collaboration between IL-4 and IL-21 on B cell activation. Immunobiology 2008; 213(7): 545-55.

Moser JM, Upton JW, Gray KS, Speck SH. Ex vivo stimulation of B cells latently infected with gammaherpesvirus 68 triggers reactivation from latency. J Virol 2005; 79(8): 5227-31.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.