دوره 30، شماره 181: هفته سوم اردیبهشت ماه 1391

الگوی رشد دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی کرمانشاه

محمد اعظمی, مجتبی اکبری, بهرام حشمتی, مدینه علیخانی

چکیده


مقدمه: مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی الگوی رشد دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه در سال 89-1388 طراحی و اجرا گردید.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی مقطعی 1400 دانش‌آموز دوره‌ی ابتدایی به صورت انتخاب تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به قد و وزن دانش‌آموزان جهت محاسبه‌ی شاخص توده‌ی بدنی (Body mass index یا BMI) اندازه‌گیری شد. سایر متغیرهای مورد بررسی شامل سن دانش‌آموز، تحصیلات والدین، شغل پدر و شاغل بودن مادر بود. تعیین صدک‌های BMI بر اساس نمودار رشد مركز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های آمریكا صورت گرفت و قرار گرفتن زیر صدک پنجم به عنوان لاغری، بین صدک 85-5 به عنوان طبیعی، بین صدک 95-85 به عنوان اضافه وزن و مساوی یا بالاتر از صدک 95 به عنوان چاقی در نظر گرفته شد. همچنین برای تعیین شیوع کوتاه قدی در دانش‌آموزان از منحنی استاندارد NCHS (National center for health statistics) استفاده گردید و قرار گرفتن زیر صدک 3 به عنوان کوتاه قدی در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بر اساس نمودار رشد مركز کنترل و پیش‌گیری از بیماری‌های آمریكا شیوع اضافه وزن در پسران 6/12 درصد و در دختران 3/14 درصد بود. 4/13 درصد از پسران و 1/8 درصد از دختران دچار چاقی بودند. شیوع لاغری در پسران 2/8 درصد و در دختران 3/9 درصد بود. همچنین میزان کوتاه قدی بر اساس صدک‌های منحنی استاندارد در پسران 6/5 درصد و در دختران 2/8 درصد بود. در بین دانش‌آموزان با مادران تحصیل کرده شیوع اضافه وزن و چاقی بیشتر از سایرین بود. همچنین بین الگوی رشد دانش‌آموزان با تحصیلات و شغل پدر ارتباط معنی‌داری مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش‌آموزان دوره‌ی ابتدایی شهر کرمانشاه بالاتر از سطح کشور بود و شیوع لاغری در این دانش‌آموزان پایین‌تر از میزان کشوری شیوع لاغری بود.

واژگان کلیدی: شاخص توده‌ی بدنی، چاقی، اضافه وزن، لاغری، مدرسه‌ی ابتدایی


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.