دوره 30، شماره 222: هفته چهارم اسفند ماه 1391:2537-2544

آیا می‌توان معیارهای سونوگرافیک جدیدی برای تشخیص فتق اینگوینال تعریف کرد؟

مهدی کرمی, محسن محمودیه, مسعود عصارزادگان, فاطمه کرمی, نزیهه عصارزادگان, مرضیه منصوری, الهام ربیعی

چکیده


مقدمه: با توجه به این كه استفاده از سونوگرافی در تشخیص هرنی اینگوینال رو به افزایش می‌باشد، این تحقیق در راستای بررسی سطح مقطع كانال اینگوینال در افراد مبتلا به هرنی اینگوینال و نیز میزان تغییر آن با انجام مانور والسالوا و مقایسه‌ی آن با افراد سالم طراحی گردید.

روش‌ها: ۵۲ نفر در گروه افراد سالم و ۳۵ نفر در گروه افراد مبتلا به فتق اینگوینال مورد بررسی قرار گرفتند. جهت مقایسه‌ی میانگین سطح مقطع در دو گروه از آزمون Student-t و جهت تعیین نقطه‌ی برش از منحنی ROC (Receiver operating characteristic) استفاده شد.

یافته‌ها: میزان تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی در افراد بیمار به طور معنی‌داری از افراد سالم بیشتر بود. نقطه‌ی برش سطح مقطع کانال اینگوینال در حالت خنثی 5/63 میلی‌متر مربع، سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا بیشتر از 5/72 میلی‌متر مربع و میزان تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی ۳۴ میلی‌متر مربع به دست آمد.

نتیجه‌گیری: وجود لوپ روده با مشخصات قابل شناسایی در سونوگرافی، به خصوص پریستالتیسم در کانال اینگوینال، سطح مقطع کانال اینگوینال در حالت خنثای بیشتر از 5/63 میلی‌متر مربع، مقادیر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوای بیشتر از 5/72 میلی‌متر مربع، تغییر سطح مقطع کانال اینگوینال با انجام مانور والسالوا نسبت به حالت خنثی به مقدار بیش از ۳۴ میلی‌متر مربع و حرکت کانال اینگوینال بیشتر از ۵ میلی‌متر مربع یافته‌های سونوگرافیک فتق اینگوینال هستند.

واژگان کلیدی: سونوگرافی، هرنی اینگوینال، کانال اینگوینال


تمام متن:

PDF


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.