دوره 35، شماره 436: هفته چهارم مرداد ماه 1396:749-755

بررسی وضعیت بالینی، تشخیص، درمان و یافته‌های رادیولوژیک در کودکان مبتلا به کیست هیداتید در بیمارستان‌های الزهرا (س) و امام حسین (ع) اصفهان طی سال‌های 94-1387

ناصرالدین مصطفوی, رضا خانی

چکیده


مقدمه: بیماري کیست هیداتید، یکی از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام است که اهمیت آن به دلیل ابتلا و آسیب اعضای حساس و حیاتی بدن می‌باشد. با توجه به این که مطالعات محدودی در زمینه‌ی این بیماری در کودکان ایران صورت گرفته بود، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی کودکان مبتلا به کیست هیداتید که در دو مرکز درمانی ارجاعی جراحی کودکان شهر اصفهان بستری شده بودند، انجام شد.

روش‌ها: 91 کودک زیر 18 سال که با تشخیص پاتولوژی و یا حین عمل کیست هیداتید در طی سال‌های 94-1387 در بیمارستان‌های الزهرا (س) و امام حسین (ع) شهر اصفهان بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند و مشخصات دموگرافیک، بالینی، رادیولوژیک و درمانی بیماران از پرونده استخراج و جمع‌آوری شد.

یافته‌ها: 51 نفر از بیماران مذکر بودند. شایع‌ترین گروه سنی، 9-6 سال بود. 24/58 درصد بیماران، ساکن مناطق شهری بودند. شایع‌ترین محل درگیری ریه بود. علایم بالینی شایع شامل درد شکم، تهوع، استفراغ، تب و سرفه بود. بیشترین درمان به صورت عمل جراحی درناژکیست بود. میزان عود، 69/7 درصد بود. اغلب بیماران، دارای یک کیست با اندازه‌ی بیشتر از 50 میلی‌متر بودند. اندازه‌ی بیشتر از 110 میلی‌متر، شیوع کمی داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به اطلاعات به دست آمده از مطالعه‌ی حاضر، بیماری کیست هیداتید از سنین6 سال به بالا در کودکان شایع می‌باشد و در سنین زیر 3 سال، نادر است. بیماری در جمعیت روستایی به نسبت شایع‌تر است. در سنین کودکی بر خلاف بزرگ‌سالی، درگیری ریه بیشتر از کبد می‌باشد.


واژگان کلیدی


کیست هیداتید؛ اپیدمیولوژی؛ کودکان؛ ایران

تمام متن:

PDF

مراجع


Athari A, Ansary N, Oormazdy H, Bijan H, Janbakhsh B, Hoghooghy Rad N, et al. Main symptoms and curing diseases; Basics of medical helminthology. Tehran, Iran: Noor-e-Danesh; 2003. p. 47. [In Persian].

Arfaa F. Medical helminthology. 5th ed. Tehran, Iran: Khosravi Publications; 2002. p. 148-69. [In Persian].

Celik M, Senol C, Keles M, Halezeroglu S, Urek S, Haciibrahimoglu G, et al. Surgical treatment of pulmonary hydatid disease in children: Report of 122 cases. J Pediatr Surg 2000; 35(12): 1710-3.

Mirshemirani AR, Razavi S, Sadeghian S. Surgical treatment of pulmonary hydatid cyst in 72 children. Tanaffos 2009; 8(1): 56-61.

Muller R, Wakelin D. Worms and human disease. Wallingford, Oxon, UK: CABI Publishing; 2002. p. 85-94.

Eftekhari F. Clinical and demographic features of patients with hydatid cyst admitted in Kerman University hospitals between 1991-2000. J Kerman Univ Med Sci 2005; 12(4): 252-7. [In Persian].

Khalili B, Shahrani M, Moradi M T. Study of hydatid cyst in hospitalized patients with operation in Chaharmahal va Bakhtiary province (1988-2007). J Shahrekord Univ Med Sci 2010; 12(1): 69-74. [In Persian].

Hatami H, Khojasteh M, Khodakarim S. Epidemiological, clinical and paraclinical study on hydatic cyct infected patients operated in the hospitals of Imam Khomeini, Shahid Modarres, and Shariati hospital 2011-2012. J Med Counc I R Iran 2014; 32(3): 239-46. [In Persian].

Yousofi H. Situation of hydatid cyst infection during last two decades (1985-2005) in Iran. J Shahrekord Univ Med Sci 2008; 10(1): 78-88. [In Persian].

Amoueian S, Tayebi Meybodi N, Mohammadian Roushan N. A retrospective study of 1759 cases of hydatid cyst in Mashad University hospitals. Hakim Res J 2005; 7(4): 7-13. [In Persian].

Noorjah N. Hydatidosis (Echinococcosis). Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 1988. p. 233-48. [In Persian].

Fahimzad A, Karimi A, Rafiei Tabatabaei S, Armin S, Mansour Ghanaei R, Fallah F, et al. Overview of hydatid disease in Iranian children. Arch Pediatr Infect Dis 2015; 3(3): e30084.

Amid MH. Surveying the hydatid cyst in children, Mofid and Taleghani hospitals, 1989-1995. Pejouhandeh 2001; 6(1): 100-6. [In Persian].

Davoodabadi A, Abdourrahim Kashi E, Khalifeh Soltani S A, Rafiee MR, Sistani M, Valaei N. A clinical survey, diagnostic method, treatment and follow- up of hydatid disease in referred patients to Shahid Beheshti Hospital during (1996-2005). Feyz 2005; 9(3): 39-43. [In Persian].

Nikrooz L, Roozitalab M, Hossaini M, Naghizadeh MM, Azimi S. Comparison of initial and final diagnosis of hydatid cysts in patients hospitalized at Shahid Beheshti hospital during the years 2001-2006. Iran J Surg 2011; 19(2): 52-9. [In Persian].

Statistical Center of Iran. Projected population of province and urban and rural areas. [2 screens] [cited 2016 Nov 26]. Available from: URL: www.amar.org.ir /home/ population- Projected.html

Chaouachi B, Ben SS, Lakhoua R, Hammou A, Gharbi HA, Saied H. Hydatid cysts in children. Diagnostic and therapeutic aspects. Apropos of 1195 cases. Ann Pediatr (Paris) 1989; 36(7): 441-9. [In French].

Salehi M, Adinezade A, Khodajou R, Saberi karimian Z, Yousefi A. The epidemiologic survey of operated patients with hydatid cyst in hospitals of North Khorasan province during 2010-2011. J North Khorasan Univ Med Sci 2013; 4(4): 623-9. [In Persian].

El-Ghareeb AS, Waked NM, Al-Feky HM. Clinical and parasitological studies on pulmonary and hepatic hydatid cysts in hospitalized children and adults. J Egypt Soc Parasitol 2016; 46(1): 9-18.

Vlad DC, Neghina AM, Dumitrascu V, Marincu I, Neghina R, Calma CL. Cystic echinococcosis in children and adults: a seven-year comparative study in western Romania. Foodborne Pathog Dis 2013; 10(2): 189-95.

Asgary MR, Aghajanzadeh M, Hemmati H, Safarpoor F, Alavi A, Amani H. The clinical finding, diagnosis and outcome of patients with complicated lung hydatid cysts. Int J Med Res Health Sci 2016; 5(8): 293-7.

Aghajanzadeh M, Mohammadzadeh MA, Safarpour F. Evacuation and bronchial opening closure (E.B.O.C): Assessment results of 100 surgical cases. Urmia Med J 2006; 17(1): 1-5. [In Persian].

Mirshemirani A, Khaleghnejad A, Kouranloo J, Sadeghian N, Rouzrokh M, Hasas-Yeganeh S. Liver hydatid cyst in children (a 14-year review). Iran J Pediatr 2011; 21(3): 385-9.

Mardani, A, Babakhan L, Abedi Astaneh F, Rafiei M, Mardani H. A survey of epidemiological situation of patients infected with hydatid cyst operated in hospitals of Qom, Iran (2004-2007). Med Lab J 2009; 3(2): 6-10. [In Persian].
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.