دوره 35، شماره 436: هفته چهارم مرداد ماه 1396:763-769

بررسي و مقايسه‌ي تأثير روش آموزشی چهره به چهره و روش خودآموز در ارتقای سطح آگاهي زنان باردار در مورد زردي نوزادي

محسن جاری, سعیده زارعی محمودآبادی

چکیده


مقدمه: آموزش بهداشت زیربنایی‌ترین اقدام در ارتقای سطح بهداشت و سلامتی جامعه محسوب می‌گردد که به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. این مطالعه با هدف مقايسه‌ی تأثير روش آموزشی چهره به چهره و روش خودآموز در ارتقای سطح آگاهي زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در مورد زردي نوزادي انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی کارآزمایی میدانی، 100 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر اصفهان در سال 1395 به روش تخصیص تصادفی در دو گروه 50 نفره توزیع شدند. در گروه اول، جزوه‌ی حاوی مطالب آموزشی در مورد زردی نوزادی جهت مطالعه به مادران تحویل شد و در گروه دوم، همان مطالب به شیوه‌ی چهره به چهره آموزش داده شد. سطح آگاهی دو گروه در قبل و بعد از آموزش، با استفاده از پرسش‌نامه‌ی ویژه‌ی زردی نوزادی بررسی و مقایسه گردید.

یافته‌ها: میانگین تغییرات نمره‌ی آگاهی در گروه خودآموز 00/1 ± 06/5 و در گروه چهره به چهره 40/1 ± 10/10 بود و اختلاف قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه معنی‌دار بود و تغییرات نمره‌ی آگاهی در مورد زردی نوزادی گروه آموزش چهره به چهره بیشتر بود (008/0 = P).

نتیجه‌گیری: به کارگیری شیوه‌ی آموزشی چهره به چهره، تأثیر بیشتری در ارتقای سطح آگاهی زنان دارد. از این رو، ضمن توصیه به تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی زنان از طریق آموزش چهره به چهره، توصیه می‌گردد مطالعات بیشتری در این زمینه انجام گیرد.


واژگان کلیدی


زردی نوزادی؛ آگاهی؛ آموزش

تمام متن:

PDF

مراجع


Piazza AJ, Stoll BJ. Jaundice and Hyperbilirubinemia in the newborn. In: Kliegman R, Nelson WE, editors. Nelson textbook of pediatrics. Philadelphia, PA: Saunders; 2011. p. 562-96.

Halamek LP, Stevenson DK. Neonatal jaundice and liver disease. In: Fanaroff AA, Martin RG. Fanaroff and Martin's neonatal perinatal medicine. 9th ed. St. Louis, MO: Mosby; 2011. p. 1309-50.

Facchini FP, Mezzacappa MA, Rosa IR, Mezzacappa FF, Aranha-Netto A, Marba ST. Follow-up of neonatal jaundice in term and late premature newborns. J Pediatr (Rio J) 2007; 83(4): 313-22.

Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S. The effect of traditional remedies (Camel's Thorn, flixweed and sugar water) on idiopathic neonatal jaundice. Iran J Pediatr 2011; 21(3): 325-30.

Boskabadi H, Maamouri G, Mafinejad S, Rezagholizadeh F. Clinical course and prognosis of hemolytic jaundice in neonates in north east of Iran. Maced J Med Sci 2011; 4(4): 403-7.

Segel GB. Glucose-6-Phosphate dehydrogenase (G6PD) and related deficiencies. In: Behrman RE, Kliegman RM, editors. Nelson textbook of pediatrics. 17th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2004. p. 1636-8.

Fouzas S, Mantagou L, Skylogianni E, Mantagos S, Varvarigou A. Transcutaneous bilirubin levels for the first 120 postnatal hours in healthy neonates. Pediatrics 2010; 125(1): e52-e57.

American Academy of Pediatrics Subcommittee on Hyperbilirubinemia. Management of hyperbilirubinemia in the newborn infant 35 or more weeks of gestation. Pediatrics 2004; 114(1): 297-316.

Azadbakht M, Pishva N, Mohammadi Samani S, Alinejad F. Effect of manna from cotoneaster discolor on infant jaundice (effect on blood bilirubin level). J Med Plants 2005; 2(14): 36-44. [In Persian].

Keren R, Bhutani VK. Predischarge risk assessment for severe neonatal hyperbilirubinemia. NeoReviews 2007; 8(2): e68.

Khalesi N, Rakhshani F. Knowledge, attitude and behaviour of mothers on neonatal jaundice. J Pak Med Assoc 2008; 58(12): 671-4.

Gaffari V, Vahidshani K, Taleshi BA. Knowledge and attitude about neonatal ICTR among mothers in Sari. J Mazandaran Univ Med Sci 2006; 16(52): 92-7. [In Persian].

Egube BA, Ofili AN, Isara AR, Onakewhor JU. Neonatal jaundice and its management: Knowledge, attitude, and practice among expectant mothers attending antenatal clinic at University of Benin Teaching Hospital, Benin City, Nigeria. Niger J Clin Pract 2013; 16(2): 188-94.

Maisels MJ, Kring E. Length of stay, jaundice, and hospital readmission. Pediatrics 1998; 101(6): 995-8.

Soskolne EI, Schumacher R, Fyock C, Young ML, Schork A. The effect of early discharge and other factors on readmission rates of newborns. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150(4): 373-9.

Eaton AP. Early postpartum discharge: Recommendations from a preliminary report to Congress. Pediatrics 2001; 107(2): 400-3.

Braveman P, Egerter S, Pearl M, Marchi K, Miller C. Problems associated with early discharge of newborn infants. Early discharge of newborns and mothers: a critical review of the literature. Pediatrics 1995; 96(4 Pt 1): 716-26.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.