دوره 35، شماره 436: هفته چهارم مرداد ماه 1396:776-780

بررسی ویژگی‌های دموگرافیک و بالینی بیماران مبتلا به سرطان زبان در دو بیمارستان سطح 3 ارجاع در اصفهان

نظام الدین برجیس, مهرداد رقاع, حسین اسماعیلی

چکیده


مقدمه: سرطان‌های دهانی یکی از مکان‌های شایع سرطان در ایران می‌باشد. سرطان زبان، به عنوان یک تهدید بزرگ برای سلامت عمومی مسؤول 30 درصد از سرطان‌های دهان می‌باشد. از این رو، هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، آنالیز مشخصات دموگرافیک و پاتولوژیک سرطان زبان در جمعیت 260 نفره از بیماران تشخیص داده شده در سال‌های 93-1383 در اصفهان بود.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی گذشته‌نگر، پرونده‌های پزشکی بیماران مبتلا به سرطان زبان که در سال‌های 93-1383 به بیمارستان‌های الزهرا (س) و آیت‌اله کاشانی اصفهان، به عنوان بیمارستان‌های سطح 3 ارجاع، مراجعه نمودند، مورد مطالعه قرار گرفت. مشخصات دموگرافیک بیماران (سن، جنس و محل سکونت)، ویژگی‌های تومور (محل، نوع و مرحله) و اولین تظاهر زمان تشخیص، از پرونده‌های پزشکی استخراج شدند.

یافته‌ها: میانگین سن بیماران مبتلا به سرطان زبان 29/14 ± 48/66 سال بود و بیشتر (8/65 درصد) بیماران، در سنین 80-60 سالگی بودند. سرطان زبان در مردان بروز بیشتری (2/74 درصد) نسبت به زنان داشت. کارسینوم سلول سنگفرشی، شایع‌ترین (9/71 درصد) نوع تومور در بین بیماران مبتلا به سرطان زبان بود.

نتیجه‌گیری: سرطان زبان، به طور غالب در مردان نسبت به زنان بروز می‌یابد. بیشتر بیماران مبتلا به سرطان زبان در سنین 80-60 سال می‌باشند و بروز آن در سنین زیر 40 سال نادر است. انجام مطالعات بیشتری با بررسی عوامل خطر و نیز تأثیر عوامل فرهنگی، مذهبی و اقتصادی- اجتماعی در بروز سرطان زبان لازم است

واژگان کلیدی


سرطان زبان؛ اپیدمیولوژی؛ پاتولوژی

تمام متن:

PDF

مراجع


Moore SR, Johnson NW, Pierce AM, Wilson DF. The epidemiology of tongue cancer: a review of global incidence. Oral Dis 2000; 6(2): 75-84.

Garcia-Kass AI, Herrero-Sanchez A, Esparza-Gomez G. Oral tongue cancer in public hospitals in Madrid, Spain (1990-2008). Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2016; 21(6): e658-e664.

Tsai MS, Lai CH, Lee CP, Yang YH, Chen PC, Kang CJ, et al. Mortality in tongue cancer patients treated by curative surgery: a retrospective cohort study from CGRD. PeerJ 2016; 4: e2794.

Annertz K, Anderson H, Palmer K, Wennerberg J. The increase in incidence of cancer of the tongue in the Nordic countries continues into the twenty-first century. Acta Otolaryngol 2012; 132(5): 552-7.

Razmpa E, Memari F, Naghibzadeh B. Epidemiologic and clinicopathologic characteristics of tongue cancer in Iranian patients. Acta Med Iran 2011; 49(1): 44-8.

Sargeran K, Murtomaa H, Safavi SM, Vehkalahti M, Teronen O. Malignant oral tumors in iran: ten-year analysis on patient and tumor characteristics of 1042 patients in Tehran. J Craniofac Surg 2006; 17(6): 1230-3.

Llewellyn CD, Johnson NW, Warnakulasuriya KA. Risk factors for squamous cell carcinoma of the oral cavity in young people--a comprehensive literature review. Oral Oncol 2001; 37(5): 401-18.

Burzynski NJ, Flynn MB, Faller NM, Ragsdale TL. Squamous cell carcinoma of the upper aerodigestive tract in patients 40 years of age and younger. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1992; 74(3): 404-8.

Li R, Koch WM, Fakhry C, Gourin CG. Distinct epidemiologic characteristics of oral tongue cancer patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2013; 148(5): 792-6.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.