دوره 35، شماره 440: هفته چهارم شهریور ماه 1396:905-910

فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

پرویز کاشفی, سارا موسوی, علی حسینی

چکیده


مقدمه: میزان مرگ و میر در بیماران با تداخلات دارویی در حال افزایش می‌باشد. بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه، به دلایل گوناگون شامل اختلال جذب، متابولیسم کاهش یافته و نارسایی کلیه که در این بیماران شایع است، در معرض خطر تداخلات دارویی می‌باشند. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی فراوانی تداخلات دارویی در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه‌ی گذشته‌نگر، دستورهای دارویی 195 بیمار بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان بررسی شدند. تداخلات دارویی با استفاده از نرم‌افزار Lexi-Comp on Desktop و کتاب Drug Interaction Facts تعیین شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام شد.

یافته‌ها: فراوانی و میانگین تداخلات دارویی به ترتیب 2/88 درصد و 88/9 ± 49/10 بودند. ارتباطات معنی‌داری بین تعداد تداخلات دارویی و سن، مدت بستری در بیمارستان، و تعداد داروهای تجویز شده و پزشکان وجود داشت (01/0 > P). میانگین تداخلات دارویی خفیف، متوسط و شدید در بیماران بستری در بخش‌های مراقبت‌های ویژه، به ترتیب 16/2 ± 63/1، 80/7 ± 05/8 و 01/0 ± 81/0 بود.

نتیجه‌گیری: تداخلات دارویی مهم به عنوان خطرهای احتمالی سلامت در بیماران بخش‌های مراقبت‌های ویژه شایع بودند. تعیین تداخلات دارویی، جایگزین کردن داروی تداخل کننده با سایر داروها در حد امکان، هشدار دادن در مورد داروهای به شدت تداخل کننده و کاهش تعداد داروهای تجویز شده، می‌تواند تعداد تداخلات دارویی بالقوه را کاهش دهد و عوارض جانبی ناشی از آن‌ها را به حداقل برساند.


واژگان کلیدی


تداخل دارویی؛ بخش مراقبت‌های ویژه؛ شیوع

تمام متن:

PDF

مراجع


Ewig CLY, Cheung HM, Kam KH, Wong HL, Knoderer CA. Occurrence of potential adverse drug events from prescribing errors in a pediatric intensive and high dependency unit in Hong Kong: An observational study. Paediatr Drugs 2017; 19(4): 347-55.

Shehab N, Lovegrove MC, Geller AI, Rose KO, Weidle NJ, Budnitz DS. US Emergency Department visits for outpatient adverse drug events, 2013-2014. JAMA 2016; 316(20): 2115-25.

Trinkley KE, Weed HG, Beatty SJ, Porter K, Nahata MC. Identification and characterization of adverse drug events in primary care. Am J Med Qual 2016.

Rekic D, Reynolds KS, Zhao P, Zhang L, Yoshida K, Sachar M, et al. Clinical drug-drug interaction evaluations to inform drug use and enable drug access. J Pharm Sci 2017; 106(9): 2214-8.

Desai A, Yamazaki T, Dietz AJ, Kowalski D, Lademacher C, Pearlman H, et al. Pharmacokinetic and pharmacodynamic evaluation of the drug-drug interaction between isavuconazole and warfarin in healthy subjects. Clin Pharmacol Drug Dev 2017; 6(1): 86-92.

Armstrong EP, Wang SM, Hines LE, Gao S, Patel BV, Malone DC. Evaluation of a drug-drug interaction: fax alert intervention program. BMC Med Inform Decis Mak 2013; 13(1): 32.

Leonard JB, Nair V, Diaz CJ, Penoyar JB, Goode PA. Potential drug interaction with opioid agonist in the setting of chronic low-dose opioid antagonist use. Am J Emerg Med 2017; 35(8): 1209.

Rahimi B, Gharabaghi N, Hesari Z, Balanji S, Alinia T. Prevalence of potential drug interactions in patients in the intensive care unit of urmia taleghani hospital. J Urmia Univ Med Sci 2013; 24 (2):133-45. [In Persian].

Rafiei H, Arab M, Ranjbar H, Sepehri GR, Arab N, Amiri M. The prevalence of potential drug interactions in Intensive Care Units. Iran J Crit Care Nurs 2012; 4(4): 191-6.

Vanham D, Spinewine A, Hantson P, Wittebole X, Wouters D, Sneyers B. Drug-drug interactions in the intensive care unit: Do they really matter? J Crit Care 2017; 38: 97-103.

Almeida S, Scatena Gama C, Akamine N. Prevalence and classification of drug-drug interactions in intensive care patients. Einstein 2007; 5(4):347-51.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.