دوره 35، شماره 437: هفته اول شهریور ماه 1396:801-806

اثر عصاره‌ی آبی بذر گیاه زنیان بر تغییرات میزان رونویسی از ژن‌های کد کننده‌ی گیرنده‌های Transforming Growth Factor-Beta (TGF-beta) در سلول سرطانی

مرضیه علی‌خانی, فروزان کریمی , حسن دربندی تمیجانی, سریرا شهنواز, شیما رسولی, محمد کمالی نژاد, احد خلیل‌نژاد, محمدرضا سهرابی

چکیده


مقدمه: با توجه به اهميت گيرنده‌ی عامل دگرگونی رشد- بتا (Transforming growth factor-beta receptor یا TGF-beta R) در مسير پيام‌رساني مربوط و نقش آن در سرنوشت سلول بدخيم، در این مطالعه، اثرات عصاره‌ی آبي بذر گیاه زنيان بر ميزان رونویسی از ژن‌های کد کننده‌ی زنجیره‌های 1 و 2 کمپلکس هترودایمر گيرنده‌ی TGF-beta در سلول‌هاي سرطان پستان انساني رده‌ی Michigan cancer foundation-7 (MCF-7) بررسي شد.

روش‌ها: پس از تیمار 24 ساعته‌ی سلول‌ها با دو غلظت غیر سایتوتوکسیک (Cytotoxic) از عصاره (5 و 40 میکروگرم بر میلی‌لیتر)، تغییرات میزان رونویسی از ژن‌های زنجیره‌های پیش‌گفته نسبت به گروه شاهد در سطح نسخه‌برداری، با روش Real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) بررسی شد. داده‌ها، با استفاده از نرم‌افزار REST© و آزمون ANOVA تحلیل شدند. 050/0 > P به عنوان سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: تیمار سلول‌ها با غلظت 5 میکروگرم/میلی‌لیتر از عصاره، با کاهش معنی‌دار در میزان نسخه‌برداری از ژن TGF-beta R1 در مقایسه با گروه شاهد همراه بود و میزان بیان آن، به حدود نصف (52/0) کاهش یافت (015/0 = P). تیمار سلول‌ها با غلظت 40 میکروگرم/میلی‌لیتر از عصاره، با افزایش غیر معنی‌دار در میزان نسخه‌برداری از ژن TGF-beta R1 در مقایسه با گروه شاهد (34/1 برابر) همراه بود (066/0 = P). تیمار سلول‌ها با غلظت‌های 5 (138/0 = P) و 40 میکروگرم/میلی‌لیتر (347/0 = P) از عصاره، با تغییرات معنی‌دار در سطح نسخه‌برداری از ژن TGF-beta R2 همراه نبود.

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد تیمار سلول‌های سرطانی پستان رده‌ی MCF-7 با غلظت کم عصاره‌ی آبی بذر گیاه زنیان، با تغییر در میزان نسخه‌برداری از ژن TGF-beta R1 و نه TGF-beta R2، و در نتیجه، با تغییر در شرایط ریز محیط سلول سرطانی، همراه باشد. بررسی دقیق‌تر این موضوع، نیاز به مطالعات تکمیلی دارد

واژگان کلیدی


گیاه زنیان؛ سرطان پستان؛ گیرنده‌ی نوع I عامل دگرگونی رشد- بتا؛ واکنش زنجیره‌ی پلیمراز؛ گیرنده‌ی نوع 2 عامل دگرگونی رشد- بتا

تمام متن:

PDF

مراجع


Berek JS. Berek and Novak's gynecology. 5th ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2011. p. 5709.

Siegel PM, Shu W, Cardiff RD, Muller WJ, Massague J. Transforming growth factor beta signaling impairs Neu-induced mammary tumorigenesis while promoting pulmonary metastasis. Proc Natl Acad Sci USA 2003; 100(14): 8430-5.

Tang B, Vu M, Booker T, Santner SJ, Miller FR, Anver MR, et al. TGF-beta switches from tumor suppressor to prometastatic factor in a model of breast cancer progression. J Clin Invest 2003; 112(7): 1116-24.

Derynck R, Akhurst RJ, Balmain A. TGF-beta signaling in tumor suppression and cancer progression. Nat Genet 2001; 29(2): 117-29.

Dumont N, Arteaga CL. Targeting the TGF beta signaling network in human neoplasia. Cancer Cell 2003; 3(6): 531-6.

Massague J. TGF-beta signal transduction. Annu Rev Biochem 1998; 67: 753-91.

Gersbach PV, Reddy N. Non-invasive localization of thymol accumulation in Carum copticum (Apiaceae) fruits by chemical shift selective magnetic resonance imaging. Ann Bot 2002; 90(2): 253-7.

Shojaaddini M, Moharramipour S, Sahaf BZ. Fumigant toxicity of essential oil from Carum copticum against Indian meal moth, Plodia interpunctella. J Plant Prot Res 2008; 48(4): 411-9.

Dwivedi SN, Mishra RP, Alava S. Phytochemistry, pharmacological studies and traditional benefits of Trachyspermum ammi (Linn.) Sprague. International Journal of Pharmacy and Life Sciences 2012; 3(5): 1705-9.

Loza-Tavera H. Monoterpenes in essential oils. Biosynthesis and properties. Adv Exp Med Biol 1999; 464: 49-62.

Arunasree KM. Anti-proliferative effects of carvacrol on a human metastatic breast cancer cell line, MDA-MB 231. Phytomedicine 2010; 17(8-9): 581-8.

Mehdi SJ, Ahmad A, Irshad M, Manzoor N, Rizvi MMA. Cytotoxic effect of Carvacrol on human cervical cancer cells. Biology and Medicine 2011; 3(2 Special Issue): 307-12.

Koparal AT, Zeytinoglu M. Effects of carvacrol on a human non-small cell lung cancer (NSCLC) cell line, A549. Cytotechnology 2003; 43(1-3): 149-54.

Rasooli I, Fakoor MH, Yadegarinia D, Gachkar L, Allameh A, Rezaei MB. Antimycotoxigenic characteristics of Rosmarinus officinalis and Trachyspermum copticum L. essential oils. Int J Food Microbiol 2008; 122(1-2): 135-9.

Amiri A, Jomehpour N. Evaluation the Effect of anti bacterial of Ferula assa-foetida L, Carum copticum, Mentha piperita L Hydroalcoholic extract on standard sensitive and methicillin- resistant Staphylococcus aureus, Escherichia coli O157H7 and Salmonella typhimurium. J Ilam Univ Med Sci 2016; 24(2): 72-9. [In Persian].

Shafeghat M, Sharifi Mood B, Metanat M, Saeidi S, Sepehri N. The Antibacterial Activity of the Ajowan Extract. Iran J Infect Dis Trop Med 2014; 19(67): 37-40. [In Persian].

Shahabi S, Ayazi Roozbehani F, Kamalinejad M, Abadi A. Anti-giardia activity of Carum copticum on Giardia lamblia cysts in vitro . Pajouhesh Dar Pezeshki 2008; 32(4): 303-7. [In Persian].

Karimi F, Mobini-Kesheh M, Kamalinejad M, Hatami H, Labibi F, Darbandi-Tamijani H, et al. Transforming growth factor-beta2 levels in human ovarian cancer cell cultures treated with aques and alcoholic, and essential oil of Trachyspermum copticum (L.) Link (Zenian). Med Hist 2011; 3(7): 129-60. [In Persian].

Dalil N. Evaluation of transforming growth factor- beta 2, Smad2, and Smad4 gene expression in human breast cancer cell line (MCF-7) treated with aqueous extract of Trachyspermum copticum (L.) link seeds [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2015. [In Persian].

Nasrollahi MF. Evaluation of transforming growth factor- beta 2 gene expression in colon cancer (CT26), breast cancer (MCF7), and leukemia (K562) cell lines treated with aqueous extract of Trachyspermum copticum (L.) link seeds [MSc Thesis]. Tehran, Iran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2015. [In Persian].

Siegel PM, Massague J. Cytostatic and apoptotic actions of TGF-beta in homeostasis and cancer. Nat Rev Cancer 2003; 3(11): 807-21.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.