دوره 35، شماره 438: هفته دوم شهریور ماه 1396:828-833

بررسی و بهینه‌سازی دز رسیده به عدسی چشم در تکنیک‌های مختلف Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT) برای درمان تومورهای ناحیه‌ی پیشانی

مهنوش اصلانی, کیوان جباری, علیرضا عموحیدری, راضیه کریمی

چکیده


مقدمه: در این مطالعه، مقایسه‌ای بین انواع طراحی درمان‌های مختلف Intensity-modulated radiation therapy (IMRT) برای تومورهای ناحیه‌ی پیشانی جهت دستیابی به تکنیک بهینه‌ی درمان انجام گردید.

روش‌ها: طراحی و انجام کانتورینگ بر روی اسکن 20 بیمار، با نرم‌افزار TiGRT صورت گرفت. سه تکنیک مقایسه شدند. تکنیک اول چهار فیلد، تکنیک دوم پنج فیلد و تکنیک سوم شش فیلد IMRT بود. در نهایت، با مقایسه‌ی میانگین دز رسیده به هر عضو، با استفاده از نمودار Dose volume histogram (DVH) تکنیک بهینه معرفی گردید.

یافته‌ها: در هر سه تکنیک، بر اساس منحنی ایزودز، 30 درصد دز تجویزی از چشم می‌گذرد، اما نکته‌ی قابل توجه این است که با افزایش تعداد فیلدها به سمت پایین چشم کشیده می‌شود.

نتیجه‌گیری: مقدار دز دریافتی عدسی در تکنیک دوم، که پنج فیلد است و هیچ کدام از فیلدها به طور مستقیم از چشم نمی‌گذرد، کمتر است.


واژگان کلیدی


دز رادیوتراپی؛ ناحیه‌ی پیشانی؛ تومور؛ رادیوتراپی؛ Intensity-modulated

تمام متن:

PDF

مراجع


Pourhoseingholi MA, Fazeli Z, Ashtari S, Bavand-Pour FS. Mortality trends of gastrointestinal cancers in Iranian population. Gastroenterol Hepatol Bed Bench 2013; 6(Suppl 1): S52-S57.

Mousavi SM, Gouya MM, Ramazani R, Davanlou M, Hajsadeghi N, Seddighi Z. Cancer incidence and mortality in Iran. Ann Oncol 2009; 20(3): 556-63.

Rafiemanesh H, Rajaei-Behbahani N, Khani Y, Hosseini S, Pournamdar Z, Mohammadian-Hafshejani A, et al. Incidence trend and epidemiology of common cancers in the center of Iran. Glob J Health Sci 2015; 8(3): 146-55.

van den Bent MJ, Weller M, Wen PY, Kros JM, Aldape K, Chang S. A clinical perspective on the 2016 WHO brain tumor classification and routine molecular diagnostics. Neuro Oncol 2017; 19(5): 614-24.

Ligon KL, Wilkinson K, Stiles CD. Pathology and molecular pathology of brain cancer. In: Loda M, Mucci LA, Mittelstadt ML, Van Hemelrijck M, Cotter MB, editors. Pathology and epidemiology of cancer. New York, NY: Springer; 2017. p. 291-311.

Grader E, Bateman A. Introduction to brain anatomy and mechanisms of injury. In: Winson R, Wilson BA, Bateman A, editors. The brain injury rehabilitation workbook. New York, NY: Guilford Press; 2016. p. 15.

Karbalaee M, Shahbazi-Gahrouei D, Tavakoli MB. An approach in radiation therapy treatment planning: A fast, GPU-based Monte Carlo method. J Med Signals Sens 2017; 7(2): 108-13.

Shahbazi-Gahrouei D, Ayat S. Determination of organ doses in radioiodine therapy using Monte Carlo simulation. World J Nucl Med 2015; 14(1): 16-8.

Shahbazi D, Gookizadeh A, Abdollahi M. Comparison of conventional radiotherapy techniques with different energies in treating prostate cancer, employing a designed pelvis phantom. J Med Sci 2008; 8(4): 429-32.

Rezaee V, Shahbazi-Gahrouei D, Monadi S, Saeb M. Evaluation of error doses of treatment planning software using solid anthropomorphic phantom. J Isfahan Med Sch 2016; 34(393): 908-13. [In Persian].

Ezzell GA, Burmeister JW, Dogan N, LoSasso TJ, Mechalakos JG, Mihailidis D, et al. IMRT commissioning: Multiple institution planning and dosimetry comparisons, a report from AAPM Task Group 119. Med Phys 2009; 36(11): 5359-73.

Nishimura Y. Intensity-modulated radiation therapy. Gan To Kagaku Ryoho 2014; 41(13): 2539-42. [In Japanese].

Hall EJ. Intensity-modulated radiation therapy, protons, and the risk of second cancers. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2006; 65(1): 1-7.

Piroth MD, Pinkawa M, Holy R, Stoffels G, Demirel C, Attieh C, et al. Integrated-boost IMRT or 3-D-CRT using FET-PET based auto-contoured target volume delineation for glioblastoma multiforme--a dosimetric comparison. Radiat Oncol 2009; 4: 57.

Pawlicki T, Luxton G, Le QT, Findley D, Ma CM. Lens dose in MLC-based IMRT treatments of the head and neck. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004; 59(1): 293-9.

MacDonald SM, Ahmad S, Kachris S, Vogds BJ, DeRouen M, Gittleman AE, et al. Intensity modulated radiation therapy versus three-dimensional conformal radiation therapy for the treatment of high grade glioma: a dosimetric comparison. J Appl Clin Med Phys 2007; 8(2): 47-60.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.