دوره 35، شماره 455: هفته سوم دی ماه 1396:1614-1619

بررسی ارتباط بین بیماری‌ روماتیسمی دریچه‌ای قلب و بیماری عروق کرونر در بیماران با آنژین پایدار در شهر اصفهان، ایران

فائزه فرهنگ, زهرا علیزاده, نضال صراف زادگان, علی پورمقدس, قاسم یادگارفر

DOI: 10.22122/jims.v35i455.8286

چکیده


مقدمه: بیماری ‌قلبی ‌روماتیسمی و بیماری‌های عروق کرونری، از مسایل اساسی سلامت در کشورهای در حال‌ توسعه هستند. بیماری‌های دریچه‌ای قلبی روماتیسمی، با وجود شیوع کمتری که نسبت به بیماری‌های عروق کرونری دارند، اما بسیار حایز اهمیت هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی ارتباط بین بیماری‌های روماتیسمی دریچه‌ای قلبی و بیماری‌های عروق کرونری در بیماران با آنژین پایدار بود.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی بود که بر روی بیماران با آنژین پایدار تحت آنژیوگرافی انجام ‌شد. در ابتدا، گزارش آنژیوگرافی بیماران بررسی گردید و بر اساس نتایج حاصل از آن، بیماران به دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به بیماری‌های عروق کرونری تقسیم شدند. سپس، گزارش اکوکاردیوگرافی از نظر وجود یا عدم وجود بیماری‌ دریچه‌ای ‌قلبی و همچنین، روماتیسمی و غیر روماتیسمی بودن آن تحت بررسی قرار گرفت. در نهایت، ارتباط بین ابتلا به بیماری عروق کرونری و بیماری‌های دریچه‌ای قلبی روماتیسمی بررسی شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، 1062 بیمار با میانگین سنی 38/11 ± 67/61 سال بررسی شدند که 64 درصد آن‌ها مرد بودند. در بین شرکت کنندگان مطالعه، 3/61 درصد بیماری عروق کرونری و 9/33 درصد بیماری دریچه‌ای قلبی و حدود 33/4 درصد (46 نفر) بیماری روماتیسمی دریچه‌ای داشتند که این تعداد، 7/12 درصد از کل درگیری دریچه‌ای را تشکیل می‌داد. 7/21 درصد بیماران با درگیری دریچه‌ای روماتیسمی، مبتلا به بیماری‌های عروق‌ کرونری بودند.

نتیجه‌گیری: موارد درگیری روماتیسمی دریچه‌ای قلب، با درگیری کمتر عروق کرونری قلب همراهی دارد.


واژگان کلیدی


بیماری روماتیسمی قلب؛ بیماری عروق کرونری؛ بیماری‌های دریچه‌ای قلب؛ آنژین پایدار

تمام متن:

PDF

مراجع


Strategy for controlling rheumatic fever/rheumatic heart disease, with emphasis on primary prevention: memorandum from a joint WHO/ISFC meeting. Bull World Health Organ 1995; 73(5): 583-7.

Marcus RH, Sareli P, Pocock WA, Barlow JB. The spectrum of severe rheumatic mitral valve disease in a developing country. Correlations among clinical presentation, surgical pathologic findings, and hemodynamic sequelae. Ann Intern Med 1994; 120(3): 177-83.

Akhtar N, Sadiq M, Chagani H, Hafeez A, Rizvi FH, Mehboob M. Guidelines for prevention of rheumatic fever and rheumatic heart disease. Pak J Cardiol 2004; 15(3): 136-48.

Iung B, Baron G, Butchart EG, Delahaye F, Gohlke-Barwolf C, Levang OW, et al. A prospective survey of patients with valvular heart disease in Europe: The Euro Heart Survey on Valvular Heart Disease. Eur Heart J 2003; 24(13): 1231-43.

Levine RA, Hagege AA, Judge DP, Padala M, Dal-Bianco JP, Aikawa E, et al. Mitral valve disease--morphology and mechanisms. Nat Rev Cardiol 2015; 12(12): 689-710.

Bozbas H, Yildirir A, Kucuk MA, Ozgul A, Atar I, Sezgin A, et al. Prevalence of coronary artery disease in patients undergoing valvular operation due to rheumatic involvement. Anadolu Kardiyol Derg 2004; 4(3): 223-6.

Kruczan DD, Silva NA, Pereira BB, Romao VA, Correa Filho WB, Morales FE. Coronary artery disease in patients with rheumatic and non-rheumatic valvular heart disease treated at a public hospital in Rio de Janeiro. Arq Bras Cardiol 2008; 90(3): 197-203.

Mann D, Zipes D, Libby P, Bonow R. Braunwald's heart disease: A textbook of cardiovascular medicine. 10th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2014. p. 418-9.

Sonmez K, Gencbay M, Akcay A, Yilmaz A, Pala S, Onat O, et al. Prevalence and predictors of significant coronary artery disease in Turkish patients who undergo heart valve surgery. J Heart Valve Dis 2002; 11(3): 431-7.

Ottervanger JP, Thomas K, Sie TH, Haalebos MM, Zijlstra F. Prevalence of coronary atherosclerosis in patients with aortic valve replacement. Neth Heart J 2002; 10(4): 176-80.

Enriquez-Sarano M, Klodas E, Garratt KN, Bailey KR, Tajik AJ, Holmes DR, Jr. Secular trends in coronary atherosclerosis--analysis in patients with valvular regurgitation. N Engl J Med 1996; 335(5): 316-22.

Shaikh AH, Hanif B, Hasan K, Adil A, Hashmani S, Raza M, et al. Coronary artery disease in patients undergoing valve replacement at a tertiary care cardiac centre. J Pak Med Assoc 2011; 61(4): 340-2.

Marchant E, Pichard A, Casanegra P. Report: Association of coronary artery disease and valvular heart disease in chile. Clin Cardiol 1983; 6(7): 352-6.

Rangel A, Hernandez J, Iris JM, Badui E, Chavez E. Indicacion de la coronariografia en las valvulopatias cardiacas. Arch Inst Cardiol Mex 1996; 66(1): 60-9.

Jose VJ, Gupta SN, Joseph G, Chandy ST, George OK, Pati PK, et al. Prevalence of coronary artery disease in patients with rheumatic heart disease in the current era. Indian Heart J 2004; 56(2): 129-31.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.