دوره 35، شماره 439: هفته سوم شهریور ماه 1396:876-882

بررسی شیوع افت اشباع اکسیژن خون در ریکاوری و عوامل مساعد کننده پیش از عمل جراحی

پروین ساجدی, فرشته شریفی درچه, فرناز حسام

چکیده


مقدمه: هدف از انجام مطالعه‌ی حاضر، بررسی عواملی بود که پیش از عمل جراحی، فرد را مستعد به افت درصد اشباع اکسیژن خون در Post-anesthesia care unit (PACU) می‌کند.

روش‌ها: در مطالعه‌ی مشاهده‌ای حاضر، 500 بیمار پیش از عمل جراحی از نظر سن، جنس، وزن، دور گردن، سابقه‌ی خروپف (Snoring)، اعتیاد، مصرف سیگار، بیماری زمینه‌ای، هموگلوبین، علایم حیاتی و درصد اشباع اکسیژن خون ارزیابی شدند. سپس، با توجه به افت یا عدم افت درصد اشباع اکسیژن خون (کمتر از 90 درصد) بیماران در ریکاوری، آنان به دو گروه دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون و گروه بدون افت درصد اشباع اکسیژن خون تقسیم شدند. سپس، وجود یا عدم وجود عوامل مورد مطالعه در هر گروه مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: از 500 بیمار تحت بررسی، 50 نفر (10 درصد) دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون شدند و 445 نفر (89 درصد) مبتلابه افت درصد اشباع اکسیژن خون نشدند. در ارتباط با 5 بیمار (1 درصد) نیز وضعیت افت درصد اشباع اکسیژن خون مشخص نشد. در بیماران دچار افت درصد اشباع اکسیژن خون، میانگین سن (004/0 = P)، وزن (024/0 = P) و متوسط اندازه‌ی دور گردن (002/0 = P)، متوسط فشار خون سیستولیک (026/0 = P)، متوسط دمای محیطی (037/0 = P)، توزیع فراوانی مصرف سیگار (004/0/ = P) و توزیع فراوانی بیماری‌های دیابت (030/0 = P)، پرفشاری خون (006/0 = P) و مشکل تنفسی (020/0 = P) به طور معنی‌داری بیشتر از بیمارانی بود که دچار افت درصد اشباع خون شریانی نشدند. همچنین، متوسط درصد اشباع اکسیژن خون نیز در بیماران مبتلا به افت درصد اشباع اکسیژن خون، به طور معنی‌داری کمتر از بیماران بدون افت درصد اشباع اکسیژن خون بود (037/0 = P).

نتیجه‌گیری: با بررسی عوامل مساعد کننده، می‌توان احتمال افت درصد اشباع اکسیژن خون را پیش‌بینی کرد و با کنترل عوامل، از میزان افت درصد اشباع اکسیژن کاست.


واژگان کلیدی


اکسیژن خون؛ مراقبت پس از بیهوشی؛ دوره‌ی پیش از عمل جراحی

تمام متن:

PDF