دوره 35، شماره 439: هفته سوم شهریور ماه 1396:883-889

بررسی نتایج بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی با استفاده از فلپ‌های آزاد

مهرداد ادیب پارسا, مهدی راستی اردکانی, راضیه کریمی

چکیده


مقدمه: هدف از درمان و بازسازی ضایعات وسیع بافت نرم اندام تحتانی، پوشش و ترمیم زخم، حفظ عملکرد اندام‌های آسیب دیده، جلوگیری از قطع عضو و حفظ کیفیت زندگی بیمار است.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود. این مطالعه، در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان بر روی 27 بیمار انجام شد که در سال‌های 94-1390 تحت بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی با فلپ آزاد (Free flap) قرار گرفته بودند. در این مطالعه، علت و محل ضایعه، نوع فلپ آزاد، نوع آناستوموز، میزان موفقیت کلی فلپ آزاد در پوشش ضایعات (Survival rate)، عوارض و علل آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: 27 بیمار، 26 مرد و 1 زن با میانگین سنی 31 سال با ضایعات وسیع اندام تحتانی طی سال‌های 90-1394 با میانگین مدت پی‌گیری 2 ماه، تحت مطالعه و بررسی قرار گرفتند. محل ضایعات، یک سوم میانی و تحتانی ساق پا (21 مورد)، پاشنه و کف پا (4 مورد) و زانو (2 مورد) و علت ضایعات، تروما (25 مورد) و زخم مزمن (2 مورد) بود. نوع Musculocutaneous free flap استفاده شده عبارت از Latissimus dorsi (15 مورد)، Rectus abdominis (8 مورد) و Gracilis (4 مورد) با آناستوموز عروقی End to end (43 مورد) و End to side (11 مورد) بود. موفقیت کلی فلپ آزاد در پوشش کامل ضایعات 9/88 درصد (24 از 27) به دست آمد. سه مورد رد کامل فلپ به علت ترومبوز به دلیل استفاده از گرافت وریدی، وجود وریدهای واریسی و شریان آترواسکلروتیک مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: فلپ آزاد در صورت وجود پایه‌ی عروقی مناسب، روش قابل اعتمادی برای بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی می‌باشد.


واژگان کلیدی


اندام تحتانی؛ فلپ آزاد؛ ترمیم زخم

تمام متن:

PDF