دوره 35، شماره 439: هفته سوم شهریور ماه 1396:883-889

بررسی نتایج بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی با استفاده از فلپ‌های آزاد

مهرداد ادیب پارسا, مهدی راستی اردکانی, راضیه کریمی

چکیده


مقدمه: هدف از درمان و بازسازی ضایعات وسیع بافت نرم اندام تحتانی، پوشش و ترمیم زخم، حفظ عملکرد اندام‌های آسیب دیده، جلوگیری از قطع عضو و حفظ کیفیت زندگی بیمار است.

روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود. این مطالعه، در مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان بر روی 27 بیمار انجام شد که در سال‌های 94-1390 تحت بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی با فلپ آزاد (Free flap) قرار گرفته بودند. در این مطالعه، علت و محل ضایعه، نوع فلپ آزاد، نوع آناستوموز، میزان موفقیت کلی فلپ آزاد در پوشش ضایعات (Survival rate)، عوارض و علل آن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

یافته‌ها: 27 بیمار، 26 مرد و 1 زن با میانگین سنی 31 سال با ضایعات وسیع اندام تحتانی طی سال‌های 90-1394 با میانگین مدت پی‌گیری 2 ماه، تحت مطالعه و بررسی قرار گرفتند. محل ضایعات، یک سوم میانی و تحتانی ساق پا (21 مورد)، پاشنه و کف پا (4 مورد) و زانو (2 مورد) و علت ضایعات، تروما (25 مورد) و زخم مزمن (2 مورد) بود. نوع Musculocutaneous free flap استفاده شده عبارت از Latissimus dorsi (15 مورد)، Rectus abdominis (8 مورد) و Gracilis (4 مورد) با آناستوموز عروقی End to end (43 مورد) و End to side (11 مورد) بود. موفقیت کلی فلپ آزاد در پوشش کامل ضایعات 9/88 درصد (24 از 27) به دست آمد. سه مورد رد کامل فلپ به علت ترومبوز به دلیل استفاده از گرافت وریدی، وجود وریدهای واریسی و شریان آترواسکلروتیک مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: فلپ آزاد در صورت وجود پایه‌ی عروقی مناسب، روش قابل اعتمادی برای بازسازی ضایعات وسیع اندام تحتانی می‌باشد.


واژگان کلیدی


اندام تحتانی؛ فلپ آزاد؛ ترمیم زخم

تمام متن:

PDF

مراجع


Kang MJ, Chung CH, Chang YJ, Kim KH. Reconstruction of the lower extremity using free flaps. Arch Plast Surg 2013; 40(5): 575-83.

Heller L, Kronowitz SJ. Lower extremity reconstruction. J Surg Oncol 2006; 94(6): 479-89.

Suda AJ, Thoele P, Heppert VG. Flaps for soft tissue defect closure in the distal lower leg. Unfallchirurg 2014; 117(1): 61-9. [In German].

Bajantri B, Bharathi RR, Sabapathy SR. Wound coverage considerations for defects of the lower third of the leg. Indian J Plast Surg 2012; 45(2): 283-90.

Hill JB, Vogel JE, Sexton KW, Guillamondegui OD, Corral GA, Shack RB. Re-evaluating the paradigm of early free flap coverage in lower extremity trauma. Microsurgery 2013; 33(1): 9-13.

Feldman DL, Levin LS. Extended techniques for limb salvage using free flaps. In: Ascher E, Hollier LH, Strandness DE, Towne JB, Calligaro K, Kent KC, editors. Haimovici's vascular surgery. 5th ed. Hoboken, NJ: Wiley; 2008. p. 587-91.

Franken JM, Hupkens P, Spauwen PH. The treatment of soft-tissue defects of the lower leg after a traumatic open tibial fracture. Eur J Plast Surg 2010; 33(3): 129-33.

Gonzalez MH, Tarandy DI, Troy D, Phillips D, Weinzweig N. Free tissue coverage of chronic traumatic wounds of the lower leg. Plast Reconstr Surg 2002; 109(2): 592-600.

Xu XY, Zhu Y, Liu JH. Reconstruction of soft tissue defects of the lower limb using the free serratus anterior flap. Orthop Surg 2009; 1(2): 113-20.

Baumann DP, Chang DW. Free Flap Reconstruction for complex lower extremity wounds. Tech Orthop 2009; 24(2): 130-8.

Kim JT, Kim SW. Concept of perforator flap and reconstruction using microsurgery. J Korean Med Assoc 2014; 57(8): 695-703. [In Korean].

Biswas D, Kalam A, Ahmed T, Khan RK. Results of microvascular free flap for reconstruction of soft tissue defects: Our early experience. Bangladesh Journal of Plastic Surgery 2012; 3(2): 33-7.

Basheer MH, Wilson SM, Lewis H, Herbert K. Microvascular free tissue transfer in reconstruction of the lower limb. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008; 61(5): 525-8.

Pinsolle V, Reau AF, Pelissier P, Martin D, Baudet J. Soft-tissue reconstruction of the distal lower leg and foot: are free flaps the only choice? Review of 215 cases. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2006; 59(9): 912-7.

Wettstein R, Schurch R, Banic A, Erni D, Harder Y. Review of 197 consecutive free flap reconstructions in the lower extremity. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2008; 61(7): 772-6.

Fischer JP, Wink JD, Nelson JA, Cleveland E, Grover R, Wu LC, et al. A retrospective review of outcomes and flap selection in free tissue transfers for complex lower extremity reconstruction. J Reconstr Microsurg 2013; 29(6): 407-16.
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.