دوره 35، شماره 439: هفته سوم شهریور ماه 1396:870-875

بررسي ارزش تشخیصی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (Prostate-Specific Antigen یا PSA) تام سرم برای تعیین ماهیت توده‌های پستان در مقایسه با نتیجه‌ی پاتولوژی در زنان 75-20 ساله‌ی مبتلا به توده‌ی پستان

غلامرضا مهاجری, محمدصالح جعفرپیشه, حمیدرضا کاویانی

چکیده


مقدمه: هر چند مطالعات نشان داده است که در بیماران مبتلا به سرطان پستان، سطح سرمی آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (Prostate-specific antigen یا PSA) بالا می‌رود، اما مطالعه‌ای جهت تعیین معیارهای ارزش تشخیصی آن در تعیین ماهیت توده‌های پستان انجام نشده بود. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین معیارهای ارزش تشخیصی PSA تام سرم در تشخیص ماهیت توده‌های پستان انجام شد.

روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، 100 بیمار مبتلا به توده‌ی پستان که کاندیدای بیوپسی بودند، انتخاب شدند و سطح آنتی‌ژن اختصاصی پروستات تام سرم آنان تعیین شد. سپس، بیماران تحت بیوپسی قرار گرفتند و در مقایسه با نتایج پاتولوژی، ارزش تشخیصی این نشانگر زیستی (PSA) تعیین گردید.

یافته‌ها: مناسب‌ترین نقطه‌ی برش PSA تام سرم برای افتراق توده‌های بدخیم از خوش‌خیم پستان، مقدار 21/0 نانوگرم/دسی‌لیتر بود و بر حسب آن، PSA در این نقطه‌ی برش دارای حساسیت 5/88 درصد و ویژگی 6/98 درصد بود. درصد مثبت کاذب و منفی کاذب PSA در این نقطه‌ی برش به ترتیب 4/1 و 5/11 درصد بود. ارزش اخباری مثبت و منفی PSA در تشخیص ماهیت توده‌ی پستان نیز در این نقطه‌ی برش به ترتیب 8/95 و 1/96 درصد بود و میزان صحت این آزمون، 96 درصد به دست آمد.

نتیجه‌گیری: PSA دارای ارزش تشخیصی بالایی برای افتراق ماهیت توده‌های خوش‌خیم و بدخیم پستان بود و با توجه به دسترسی آسان به آن، می‌تواند به عنوان یک نشانگر زیستی سرمی مفید در تشخیص توده‌های بدخیم از خوش‌خیم پستان، به ویژه در مراحل ابتدایی سرطان پستان به کار رود.


واژگان کلیدی


سرطان پستان؛ آنتی‌ژن اختصاصی پروستات؛ نشانگر زیستی

تمام متن:

PDF